Quyết định 19/2011/QĐ-UBND

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND thành lập Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2011/QĐ-UBND thành lập Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2011/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/3/2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 26/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 05/11/2010 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Chi cục Biển và Hải đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 335/2008/QĐ-UBND ngày 24/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1071/STNMT ngày 11/8/2011, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 106/BC-STP ngày 09/8/2011 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 31/TTr-SNV ngày 29/8/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, trên cơ sở tổ chức lại Phòng Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Chi cục Biển và Hải đảo đặt tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Chi cục Biển và Hải đảo là tổ chức trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm :

1. Phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất biên chế hành chính và nhân sự lãnh đạo của Chi cục Biển và Hải đảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Căn cứ các văn bản quy định của Nhà nước có liên quan để xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo thông qua Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành để làm cơ sở tổ chức hoạt động.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Biển và Hải đảo;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh;
- VPUB: PVP (NN), NNTN, KTTH, TTCB;
- Lưu: VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2011
Ngày hiệu lực24/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2011/QĐ-UBND thành lập Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2011/QĐ-UBND thành lập Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýCao Khoa
        Ngày ban hành14/09/2011
        Ngày hiệu lực24/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 19/2011/QĐ-UBND thành lập Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2011/QĐ-UBND thành lập Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi

            • 14/09/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/09/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực