Quyết định 19/2013/QĐ-UBND

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Sơn La kèm theo Quyết định 02/2007/QĐ-TTg do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2013/QĐ-UBND hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Sơn La Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 30 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CỤ THỂ HÓA MỘT SỐ ĐIỀU VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2007/QĐ-TTG NGÀY 09/01/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Thông tư số 159/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La; Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc ngân sách nhà nước;

Tiếp theo Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định cụ thể một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh Điện Biên quy định cụ thể một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định của UBND tỉnh về quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 8 và thay thế Điều 13 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên V/v ban hành Quy định cụ thể hóa một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Xét Tờ trình liên ngành số 111/TTr-TNMT TC, XD, KHĐT ngày 19/7/2013 của Liên ngành Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 450/CV-STNMT ngày 19/8/2013 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khoản 5, Điều 8 của quy định cụ thể hóa một số điều về bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên) cụ thể như sau:

5. Quy định việc quản lý, sử dụng nguồn vốn xây dựng khu tái định cư đô thị bao gồm tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trụ sở làm việc, công trình phụ gắn liền với trụ sở làm việc, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng (gọi chung là công trình, vật kiến trúc); của tổ chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại nơi ở cũ (nơi đi) được bồi thường theo giá trị đầu tư mới của tài sản đó tại thời điểm bồi thường.

a) Đối với tổ chức là cơ quan Nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý thì công trình, vật kiến trúc thiệt hại tại nơi ở cũ chỉ được bồi thường bằng tài sản đầu tư xây dựng mới theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

b) Đối với tổ chức khác thì công trình, vật kiến trúc thiệt hại tại nơi ở cũ được bồi thường bằng tiền theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm bồi thường.

c) Giá trị thiệt hại cây trồng, vật nuôi trên đất của tổ chức quy định tại điểm a, và điểm b Khoản 5 Điều này được bồi thường bằng tiền theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm bồi thường.

d) Các tổ chức tiếp nhận nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

e) Giao UBND cấp huyện (nơi đi) có trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức trên địa bàn.

f) Hồ sơ thanh toán bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Sửa đổi nội dung thứ 2 Khoản 8, Điều 1 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

1. Xử lý trường hợp phát sinh thực tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

a) Các hộ tái định cư dự án thủy điện Sơn La đến khu, điểm tái định cư để thăm, nhận đất ở trên thực địa và làm thủ tục đất đai (không bao gồm các hộ tái định cư sở tại, hộ tái định cư tại chỗ, hộ tái định cư tự nguyện), thì mỗi hộ được hỗ trợ tiền tầu xe đi lại cho một lần (một lượt đi, một lượt về), tiền ăn và tiền trọ; mỗi hộ chỉ tính cho 01 người.

- Mức hỗ trợ:

+ Tiền ăn và tiền trọ: 70 ngàn đồng/ngày đêm;

+ Tiền tầu xe theo giá vé xe công cộng ở địa phương tại thời điểm lập phương án hỗ trợ (giá vé xe thực hiện theo giá cước vận tải hành khách các tuyến cố định);

+Thời gian được tính hỗ trợ là 5 ngày.

- Về chứng từ, hồ sơ thanh toán:

+ Bảng kê danh sách các hộ tái định cư đi nhận đất, có xác nhận của UBND xã nơi đi và UBND xã (phường) nơi đến;

+ Danh sách nhận tiền hỗ trợ theo quy định.

- Thực hiện lập và chi trả hỗ trợ tiền tầu xe, tiền ăn trọ:

+ Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp huyện nơi có dân đi lập, thẩm định và phê duyệt phương án hỗ trợ;

+ Ban quản lý dự án nơi có dân đi căn cứ vào phương án hỗ trợ và hồ sơ, chi trả tiền hỗ trợ theo quy định.

Điều 3. Bãi bỏ một số quy định sau:

1. Bãi bỏ Điều 2, Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 8 và thay thế Điều 13 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên V/v ban hành Quy định cụ thể hóa một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

2. Bãi bỏ Khoản 1, Điều 2, Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định của UBND tỉnh về quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

1. Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 03/7/2007 (ngày Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành quy định cụ thể hóa một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên có hiệu lực thi hành) và các nội dung bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện thanh toán xong khoản bồi thường, hỗ trợ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không áp dụng Quyết định này.

2. Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La và công tác tổ chức thực hiện các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sau ngày 03/7/2007 thì được áp dụng Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh; Trưởng Ban quản lý di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La tỉnh; Giám đốc chi nhánh Ngân hàng phát triển Điện Biên; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể tỉnh và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2013
Ngày hiệu lực09/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2013/QĐ-UBND hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Sơn La Điện Biên


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 19/2013/QĐ-UBND hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Sơn La Điện Biên
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu19/2013/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
     Người kýHoàng Văn Nhân
     Ngày ban hành30/08/2013
     Ngày hiệu lực09/09/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 19/2013/QĐ-UBND hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Sơn La Điện Biên

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2013/QĐ-UBND hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Sơn La Điện Biên

         • 30/08/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/09/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực