Quyết định 19/2014/QĐ-UBND

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 92/2013/QĐ-UBND

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất năm 2014 Ninh Thuận theo 92/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 106/2014/QĐ-UBND Bảng giá đất kỳ 2015 2019 Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2014/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất năm 2014 Ninh Thuận theo 92/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2014/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 92/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ các văn bản số 05/HĐND-TH số 06/ HĐND-TH ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung giá đất ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (tuyến mới) thuộc địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và điều chỉnh tăng giá đất ở;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 316/TTr-STNMT ngày 12 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh giá đất ở (thổ cư) một số tuyến đường phố tại Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Bổ sung giá đất tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (tuyến mới) là 4.138.000 đồng/m2 tại Bảng số 11 (Giá đất ở (thổ cư) tại hai bên đường phố thuộc địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm).

2. Điều chỉnh tăng giá đất tại các khu dân cư ven tuyến Quốc lộ 1A (đoạn từ ngã ba Long Bình đến cầu Ý Lợi) từ 960.000 đồng/m2 lên 1.150.00 đồng/m2 tại Bảng số 10 (giá đất ở (thổ cư) tại các khu dân cư ven đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2014
(kèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Bảng số 10. Giá đất ở (thổ cư) tại các khu dân cư ven đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp

Đơn vị tính: 1.000m2

KHU VỰC ĐẤT

Giá đất

IV. HUYỆN NINH PHƯỚC

 

2. Tuyến Quốc lộ 1A

 

- Ngã ba Long Bình - cầu Ý Lợi

1.150

 

Bảng số 11. Giá đất ở (thổ cư) tại hai bên đường thuộc địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Đơn vị tính: 1.000m2

STT

TÊN ĐƯỜNG PHỐ

Loại đường phố

Giá đất

60

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

IV

 

 

- Đường Nguyễn Thị Minh Khai (tuyến mới)

IV

4.138

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 19/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/02/2014
Ngày hiệu lực 18/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2014/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất năm 2014 Ninh Thuận theo 92/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất năm 2014 Ninh Thuận theo 92/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 19/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Thuận
Người ký Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành 18/02/2014
Ngày hiệu lực 18/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 19/2014/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất năm 2014 Ninh Thuận theo 92/QĐ-UBND

Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2014/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất năm 2014 Ninh Thuận theo 92/QĐ-UBND