Quyết định 19/2014/QĐ-UBND

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý sử dụng viện trợ Phi Chính phủ Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2014/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 15 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05/08/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/5/2009 của Bộ Ngoại giao-Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 808/BC-STP ngày 23/5/2004; đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1297/TTr-SNV ngày 29/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(có bản Quy chế kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-BTP;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh HB;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (QTh, 80b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Hòa Bình)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định về nội dung phối hợp trong quản lý và sử dụng viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài (sau đây viết tắt là NGO) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Đối tượng áp dụng.

Quy chế này áp dụng đối với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Điều 2. Nguyên tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng viện trợ NGO

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về viện trợ NGO tại địa bàn tỉnh Hòa Bình, trên cơ sở công khai, minh bạch, có phân công, gắn nhiệm vụ, quyền hạn với trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và phát huy tính chủ động của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức và các đơn vị thực hiện.

2. Các khoản viện trợ NGO khi được xây dựng và triển khai thực hiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết với Bên tài trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp các quy định hoặc điều kiện viện trợ của Bên tài trợ khác với các quy định của pháp luật Việt Nam thì phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Không tiếp nhận các khoản viện trợ NGO gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Điều 3. Chế độ trao đổi, xử lý thông tin

1. Thường xuyên thông báo, trao đổi thông tin, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến công tác quản lý và sử dụng viện trợ NGO.

2. Việc thông báo, trao đổi thông tin phải chính xác, kịp thời, thống nhất.

3. Các cơ quan đơn vị có liên quan định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ NGO gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; đối với các vụ việc đột xuất và không thuộc thẩm quyền cần thông báo, trao đổi kịp thời để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương, biện pháp giải quyết.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp trong quan hệ, vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các chương trình, dự án NGO

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối của tỉnh trong quan hệ, vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức NGO, có nhiệm vụ:

a) Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, tổ chức đoàn thể xây dựng các Chương trình, dự án để xúc tiến, vận động viện trợ NGO cho tỉnh.

b) Quản lý tình hình hoạt động của các tổ chức NGO trên địa bàn tỉnh; giữ mối quan hệ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban công tác về các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài để tìm hiểu thông tin về các tổ chức NGO hoạt động tại Việt Nam làm cơ sở cho các tổ chức tiếp cận, xúc tiến vận động viện trợ.

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan thẩm định chương trình, dự án NGO, thẩm định năng lực, tư cách pháp nhân của Bên tài trợ theo quy định.

d) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi cứu trợ khẩn cấp khi có thiên tai hoặc trong trường hợp cấp bách, cần thiết.

đ) Quản lý tình hình thành lập văn phòng, giấy phép hoạt động (nếu có); số lượng và các hoạt động đoàn ra, đoàn vào của các tổ chức NGO trong quá trình hoạt động, tài trợ và triển khai dự án tại tỉnh; hỗ trợ các thủ tục hành chính trong việc triển khai các chương trình hoặc dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp do các tổ chức NGO giúp đỡ địa phương.

e) Nghiên cứu giải quyết hoặc đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề vướng mắc phát sinh trong công tác viện trợ NGO theo thẩm quyền.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan phối hợp trong quan hệ, vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức NGO, có nhiệm vụ:

a) Chủ trì, theo dõi và đánh giá thực hiện các chương trình dự án các nguồn viện trợ NGO; là đầu mối xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các chương trình dự án nguồn viện trợ NGO có liên quan đến nhiều sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình và hiệu quả việc thu hút và sử dụng các nguồn viện trợ Phi chính phủ.

b) Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan xúc tiến vận động, quản lý hoạt động các khoản viện trợ thuộc các chương trình hoặc dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp của các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài giúp địa phương theo quy định của pháp luật.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tham gia vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các chương trình, dự án NGO, có nhiệm vụ:

a) Chủ động tham gia vận động viện trợ NGO theo định hướng sau:

- Vận động viện trợ NGO dựa trên kế hoạch, chương trình xúc tiến vận động viện trợ NGO được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong từng giai đoạn cụ thể.

- Vận động viện trợ NGO phục vụ các mục tiêu phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chương trình đầu tư công, định hướng và kế hoạch thu hút, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ bên ngoài của tỉnh, các ngành và địa phương trong từng thời kỳ.

- Vận động viện trợ cho các mục đích nhân đạo được thực hiện trên cơ sở tình hình xã hội và nhu cầu thực tế của Bên tiếp nhận trong từng thời kỳ.

- Tham gia thẩm định, phối hợp giám sát việc vận động, tiếp nhận và quản lý nguồn viện trợ NGO theo đúng định hướng của tỉnh và quy định của nhà nước.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giám sát các đơn vị trực thuộc thực hiện tiếp nhận và sử dụng viện trợ NGO thực hiện đúng các quy định pháp luật về quản lý viện trợ NGO.

b) Hàng năm vào cuối tháng 11, xây dựng danh mục kèm đề cương chi tiết dự án cần kêu gọi viện trợ NGO gửi về Sở ngoại vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và xúc tiến công tác vận động viện trợ cho năm sau.

c) Định kỳ 6 tháng (trước ngày 01 tháng 7) và cuối năm (trước ngày 31 tháng 12) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) công tác tiếp nhận và quản lý nguồn tài trợ NGO, kể cả nguồn viện trợ do ngành dọc phân bổ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Điều 5. Phối hợp trong quản lý các khoản viện trợ NGO

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về các khoản viện trợ NGO, có nhiệm vụ:

a) Chủ trì thẩm định và quản lý các Chương trình, dự án sử dụng viện trợ NGO trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

b) Chủ trì và phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị thuộc đối tượng được cấp ngân sách để thực hiện các khoản viện trợ NGO đã cam kết với Bên tài trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về viện trợ NGO và các cơ quan liên quan tổ chức việc giám sát, kiểm tra tình hình tiếp nhận, quản lý và thực hiện viện trợ NGO; tổng hợp, phân tích và đánh giá hiệu quả viện trợ NGO; xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận viện trợ:

a) Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đề nghị đơn vị tiếp nhận viện trợ lập tờ khai xác nhận viện trợ gửi cơ quan tài chính cùng cấp đề nghị xác nhận hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa dịch vụ trong nước mua bằng tiền viện trợ hoặc xác nhận số tiền viện trợ đã nhận được.

b) Gửi hồ sơ đề nghị tiếp nhận các khoản viện trợ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

c) Sử dụng nguồn viện trợ đúng mục đích theo dự án đã được phê duyệt, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về tiếp nhận, sử dụng và quản lý tài chính.

d) Thực hiện đúng các quy định về việc mời đoàn vào, tiếp xúc, làm việc với các đoàn thuộc các tổ chức NGO; kịp thời báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với các tổ chức NGO.

e) Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn các tổ chức NGO thực hiện quy định của Nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài và đăng ký hoạt động theo quy định hiện hành; nắm tình hình, phát hiện, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ trong việc tiếp nhận dự án NGO, đảm bảo đúng quy định.

f) Đơn vị tiếp nhận viện trợ có trách nhiệm đề nghị cơ quan tài chính cùng cấp thực hiện ghi thu, ghi chi số kinh phí đã được viện trợ.

g) Đề nghị cơ quan chủ quản là các đơn vị dự toán cấp 1 lập và gửi:

- Báo cáo tổng hợp tình hình tiếp nhận viện trợ 6 tháng và cả năm cho cơ quan tài chính cùng cấp, chậm nhất vào ngày 20/7 đối với báo cáo 6 tháng và chậm nhất vào ngày 31/01 năm sau đối với báo cáo năm.

- Báo cáo kết thúc toàn bộ chương trình, dự án viện trợ chậm nhất 6 tháng sau khi kết thúc chương trình, dự án.

Điều 6. Phối hợp trong hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức trong quá trình tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ NGO thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, có các nhiệm vụ:

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành thẩm định Chương trình, dự án NGO đảm bảo các nội dung, hoạt động của dự án khi triển khai không ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

2. Phối hợp quản lý, theo dõi, giám sát đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức NGO trên địa bàn tỉnh.

3. Giám sát việc tiếp nhận và sử dụng viện trợ NGO, những ảnh hưởng, tác động của việc tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ NGO đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

4. Tiến hành các nhiệm vụ theo thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan tới việc tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ NGO.

Điều 7. Phối hợp trong công tác quản lý tài chính đối với viện trợ NGO

Sở Tài chính là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về tài chính đối với viện trợ NGO, có các nhiệm vụ:

1. Chủ trì và phối hợp cùng các cơ quan liên quan hướng dẫn việc quản lý tài chính đối với các khoản viện trợ NGO theo thẩm quyền.

2. Kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước ở các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước để tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ NGO đã cam kết với bên tài trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Chương trình, dự án NGO trên địa bàn tỉnh; lập phương án phân bổ dự toán vốn đối ứng sự nghiệp trong kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị thuộc đối tượng được cấp ngân sách để tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ NGO đã cam kết với bên tài trợ theo quy định của Luật Ngân sách.

4. Tổng hợp, theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình quyết toán tài chính các khoản viện trợ NGO của các đơn vị tiếp nhận theo quy định.

5. Thực hiện việc ghi thu, ghi chi ngân sách địa phương đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương.

Điều 8. Phối hợp trong quản lý, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách tôn giáo trong quá trình tiếp nhận và sử dụng viện trợ NGO

Sở Nội vụ có nhiệm vụ sau:

1. Hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức tiếp nhận viện trợ NGO thành lập Ban QLDA (nếu có) đồng thời quản lý, giám sát, đánh giá việc chấp hành thực hiện đường lối, chính sách tôn giáo của Nhà nước trong quá trình tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ NGO.

2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Chương trình, dự án NGO trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Phối hợp trong thẩm định về lĩnh vực pháp luật

Sở Tư pháp có nhiệm vụ: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các chương trình, dự án viện trợ NGO trong lĩnh vực pháp luật thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 10. Phối hợp trong thẩm tra, xem xét tiếp nhận các khoản viện trợ; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện quy chế

Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ:

1. Thẩm tra, xem xét nội dung báo cáo thẩm định các chương trình, dự án và các đề xuất, kiến nghị liên quan đến tiếp nhận các khoản viện trợ NGO trên địa bàn tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền khác phê duyệt nhưng triển khai trên địa bàn tỉnh.

2. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc thực hiện Quy chế quản lý viện trợ NGO trên địa bàn tỉnh.

Điều 11. Phối hợp trong khảo sát, lập, thẩm định các chương trình dự án, tiếp nhận và sử dụng viện trợ NGO

Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan trong quá trình khảo sát, lập, thẩm định các chương trình, dự án do tổ chức NGO tài trợ triển khai trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc thực hiện tiếp nhận và sử dụng viện trợ NGO hiện đúng các quy định về quản lý viện trợ NGO của Chính phủ và của tỉnh.

3. Báo cáo tình hình tiếp nhận kinh  phí, hiện vật và gửi hồ sơ về Sở Tài chính để làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

4. Báo cáo định kỳ và thường xuyên về tình hình, kết quả thực hiện các khoản viện trợ trên địa bàn về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan theo quy định.

5. Hàng năm xây dựng kế hoạch, chương trình dự án cần kêu gọi hỗ trợ, đầu tư, viện trợ NGO gửi về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện quy chế này trong hoạt động quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài và thông báo đến các sở, ban, ngành có liên quan để phối hợp theo dõi, thực hiện.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham gia ý kiến bằng văn bản (qua Sở Nội vụ tổng hợp); báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2014
Ngày hiệu lực25/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý sử dụng viện trợ Phi Chính phủ Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý sử dụng viện trợ Phi Chính phủ Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành15/08/2014
        Ngày hiệu lực25/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 19/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý sử dụng viện trợ Phi Chính phủ Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý sử dụng viện trợ Phi Chính phủ Hòa Bình

           • 15/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực