Quyết định 19/2014/QĐ-UBND

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 28/2010/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đặt đổi tên đường công trình công cộng Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 19/2014/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2010/QĐ-UBND NGÀY 17/8/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/03/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ; Thông tư số 11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 51/TTr- SVHTTDL ngày 06/5/2014 và ý kiến cử Sở Tư pháp tại Báo cáo số 43/BC-STP ngày 15/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 17/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

1. Bổ sung Khoản 5 vào Điều 3 như sau:

“5. Hẻm là lối đi lại vào sâu trong các cụm dân cư đô thị.”

2. Thay cụm từ “huyện, thị xã” bằng cụm từ “huyện, thị xã, thành phố” tại Điều 6, Điều 8, Điều 12, Điều 14, Điều 17, Điều 19 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND.

3. Điểm a Khoản 1 Điều 13 được bổ sung như sau:

“1. Phân công trách nhiệm

a) Chủ tịch Hội đồng tư vấn tỉnh là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách chung, chủ trì các cuộc họp của Hội đồng;”

4. Thay cụm từ “Ủy ban nhân dân huyện” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” và thay cụm từ “huyện, thị” bằng cụm từ ‘‘huyện, thị xã, thành phố” tại Điều 14 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND.

5. Sửa đổi Điểm e Khoản 2 Điều 18 như sau:

“e. Vị trí gắn biển:

- Biển được gắn ở đầu, ở cuối đường và các điểm giao nhau với đường khác.

- Biển được gắn trên đầu cột sắt có đường kính tối thiểu 10 cm, được chôn vững chắc, khoảng cách từ mặt đất đến đầu cột cao khoảng 250 cm, vị trí cột ở gần mép vuông vỉa hè của hai đường giao nhau; hai biển tên đường giao nhau gắn vuông góc với nhau trên một cột. Tại nơi gắn biển nếu có cột điện ở vị trí thích hợp thì biển có thể được gắn trên cột điện đó,”

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Hội đồng tư vấn tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- TT Tỉnh ủy, TT.HĐND;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 2;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website tỉnh;
- LĐVP, Tg, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 19/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/05/2014
Ngày hiệu lực 23/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đặt đổi tên đường công trình công cộng Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đặt đổi tên đường công trình công cộng Bình Dương
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 19/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Lê Thanh Cung
Ngày ban hành 23/05/2014
Ngày hiệu lực 23/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 19/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đặt đổi tên đường công trình công cộng Bình Dương

Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đặt đổi tên đường công trình công cộng Bình Dương

  • 23/05/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/05/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực