Quyết định 19/2015/QĐ-UBND

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp cung cấp, xử lý thông tin và vận hành, duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2015/QĐ-UBND cung cấp xử lý thông tin hoạt động cổng thông tin điện tử Hà Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2015/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CUNG CẤP, XỬ LÝ THÔNG TIN VÀ VẬN HÀNH, DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định 43/2011/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT ngày 15/11/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 28/TTr-STTTT ngày 14 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp cung cấp, xử lý thông tin và vận hành, duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ Thông tin & Truyền thông;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CUNG CẤP, XỬ LÝ THÔNG TIN VÀ VẬN HÀNH, DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc phối hợp cung cấp, xử lý thông tin và vận hành, duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin điện tử).

2. Đối tượng áp dụng: Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan Đảng, cơ quan báo chí, các tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân tham gia khai thác và sử dụng dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ.

Trong Quy chế này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang: là điểm truy cập duy nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin.

2. Trang thông tin điện tử thành phần: Là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang, được tích hợp hoặc liên kết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

3. Dịch vụ hành chính công: Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

4. Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Điều 3. Những hành vi bị nghiêm cấm.

1. Lợi dụng việc cung cấp thông tin nhằm mục đích: Cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

2. Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân vi phạm các quy định tại Điều 31, Điều 38 Bộ Luật Dân sự và các quy định pháp luật có liên quan.

3. Lợi dụng Cổng thông tin điện tử để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

4. Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Ngôn ngữ trình bày và tên miền truy cập.

1. Ngôn ngữ chính trình bày trên Cổng thông tin điện tử tỉnh là tiếng Việt. Trên cơ sở thông tin tiếng Việt, khi có đủ điều kiện, cơ quan thường trực Cổng thông tin điện tử tỉnh sẽ tổ chức biên dịch sang tiếng Anh.

Cổng thông tin điện tử sử dụng Bộ mã ký tự chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn 6909:2001 trong việc lưu trữ và trao đổi thông tin, dữ liệu.

2. Cổng thông tin điện tử sử dụng tên miền cấp 3 quốc gia Việt Nam: http://hagiang.gov.vn

Địa chỉ truy cập Trang thông tin điện tử thành phần của các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng tên miền cấp 4 là tên viết tắt hoặc tên viết liền của cơ quan, đơn vị, địa phương bằng tiếng Việt không dấu theo dạng: tencoquan.hagiang.gov.vn

(Sở Thông tin và Truyền thông có tên miền truy cập là: stttt.hagiang.gov.vn.

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang: bacquang.hagiang.gov.vn)

Điều 5. Nội dung cung cấp thông tin.

1. Nội dung cung cấp thông tin quy định tại khoản 1 Điều 10, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP.

2. Thông tin dịch vụ công.

3. Thông tin danh bạ thư điện tử công vụ tỉnh Hà Giang.

4. Thông tin Hỏi đáp trực tuyến.

5. Căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tế, Cổng Thông tin điện tử tỉnh cung cấp các mục thông tin khác theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chương II

PHỐI HỢP CUNG CẤP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN

Điều 6. Nguyên tắc phối hợp cung cấp thông tin.

1. Cung cấp thông tin trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương và quy định tại Điều 5 quy chế này.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm cử đầu mối tổng hợp, phối hợp cung cấp thông tin cho Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh.

3. Công tác phối hợp phải bảo đảm chất lượng, thời gian cung cấp thông tin, nêu cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và đầu mối tham gia phối hợp cung cấp thông tin.

Điều 7. Trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin.

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cung cấp nội dung thông tin theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này cho Cổng thông tin điện tử tỉnh. Thời hạn cung cấp, xử lý và lưu trữ thông tin thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

2. Khuyến khích các cơ quan Đảng, cơ quan báo chí, các tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử tỉnh.

3. Các văn bản quy phạm pháp luật; các quyết định; văn bản chỉ đạo điều hành; thông báo kết luận; giấy mời họp; báo cáo, quy hoạch, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong mục “Nơi nhận” của văn bản phải có Cổng thông tin điện tử tỉnh.

4. Khi có sự thay đổi thông tin về cơ cấu tổ chức, chức danh lãnh đạo, hòm thư điện tử công vụ, các cơ quan, địa phương có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh.

5. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp văn bản xin ý kiến và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật kèm theo gửi Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệm phối hợp cung cấp dịch vụ công.

1. Cổng thông tin điện tử tỉnh phải liên kết, tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

2. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm công khai dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang thông tin điện tử thành phần, đồng thời gửi Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải trên Cng thông tin điện tử tỉnh.

3. Căn cứ vào tình hình thực tế, Thủ trưởng các cơ quan, địa phương có kế hoạch nâng mức độ dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử thành phần của cơ quan, đơn vị.

4. Thông tin thay đổi quy định về thủ tục hành chính, phải được cập nhật kịp thời trên Trang thông tin điện tử thành phần và Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin Hỏi - Đáp trực tuyến.

1. Việc tiếp nhận thông tin trên chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên Cổng thông tin điện tử được thực hiện 24h/24h vào tất cả các ngày trong tuần. Các cơ quan, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh để trả lời câu hỏi hoặc ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân trên chuyên mục “Hỏi - Đáp” theo thẩm quyền.

2. Các thông tin Hỏi - Đáp trực tuyến của công dân thuộc lĩnh vực quản lý của ngành/cấp nào thì ngành/cấp đó có trách nhiệm trả lời và cung cấp thông tin cho Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Điều 10. Phương thức phối hợp cung cấp thông tin.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm cung cấp thông tin bằng văn bản (theo đường công văn) và thư điện tử về Cổng thông tin điện tử tỉnh (Email: [email protected]).

Điều 11. Thời hạn cung cấp, xử lý và lưu trữ thông tin.

Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định 43/2011/NĐ-CP.

Chương III

VẬN HÀNH VÀ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH

Điều 12. Duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh.

1. Cổng thông tin điện tử tỉnh đảm bảo hoạt động liên tục 24/24 giờ trong tất cả các ngày trong tuần.

2. Hàng năm, Cổng thông tin điện tử phải được rà soát, đề xuất phương án nâng cấp, chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

3. Thành viên tham gia vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm bảo quản thông tin truy cập quản trị hệ thống (gồm: tên đăng nhập và mật khẩu)chịu trách nhiệm về sự cố xảy ra nếu liên quan đến quyền quản trị hệ thống đó.

4. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm ban hành quy chế nội bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để vận hành và duy trì Cổng thông tin điện tử tỉnh trên cơ sở quy định của quy chế này.

Điều 13. Đảm bảo kinh phí hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Kinh phí duy trì, vận hành Cổng Thông tin điện tử do Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử của tỉnh lập, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt và được bố trí vào ngân sách hàng năm của Cơ quan Thường trực Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Điều 14. Chế độ nhuận bút, thù lao.

1. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh được hưởng thù lao và nhuận bút theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Việc xây dựng quỹ nhuận bút, chi trả nhuận bút, thù lao chi cho phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử tỉnh theo nguồn kinh phí được duyệt hàng năm.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Tổ chức thực hiện.

1. Giao cho Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia phối hợp cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử tỉnh.

2. Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp, trao đổi thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh vướng mắc gửi về Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2015
Ngày hiệu lực15/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2015/QĐ-UBND cung cấp xử lý thông tin hoạt động cổng thông tin điện tử Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2015/QĐ-UBND cung cấp xử lý thông tin hoạt động cổng thông tin điện tử Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐàm Văn Bông
        Ngày ban hành05/10/2015
        Ngày hiệu lực15/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 19/2015/QĐ-UBND cung cấp xử lý thông tin hoạt động cổng thông tin điện tử Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2015/QĐ-UBND cung cấp xử lý thông tin hoạt động cổng thông tin điện tử Hà Giang

           • 05/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực