Quyết định 19/2015/QĐ-UBND

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND về Ủy quyền, phân cấp phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2015/QĐ-UBND quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2015/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN, PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânỦy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2516/STC-TCĐT ngày 06/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền, phân cấp phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của Nhà nước đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thủ trưởng các Sở, Ban phê duyệt dự án đầu tư theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của Nhà nước đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh.

3. Các dự án do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư và dự án do cấp có thẩm quyền giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn làm chủ đầu tư thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thẩm tra, quyết toán vốn dự án hoàn thành và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án được ủy quyền, phân cấp phê duyệt quyết toán.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình, dự án hoàn thành theo đúng quy định pháp luật hiện hành và theo quy định tại Quyết định này.

3. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện các quy định về thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 của UBND tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2015
Ngày hiệu lực16/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2015/QĐ-UBND quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2015/QĐ-UBND quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýHồ Quốc Dũng
       Ngày ban hành06/08/2015
       Ngày hiệu lực16/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 19/2015/QĐ-UBND quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Bình Định

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2015/QĐ-UBND quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Bình Định

          • 06/08/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 16/08/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực