Quyết định 19/2015/QĐ-UBND

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND về thành lập mới một số ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2015/QĐ-UBND thành lập mới một số ấp khu vực Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2015/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 21 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỚI MỘT SỐ ẤP, KHU VỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập mới một số ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập mới một số ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Thành lập mới một số ấp, khu vực

Thành lập 01 khu vực trực thuộc phường VII, thành phố Vị Thanh; 02 ấp trực thuộc xã Tân Phước Hưng, 02 ấp trực thuộc xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp; 02 ấp trực thuộc xã Phú An, 01 ấp trực thuộc xã Phú Tân, 02 ấp trực thuộc xã Đông Phước A, huyện Châu Thành. (Đính kèm Phụ lục chi tiết).

2. Kết quả sau khi thành lập mới một số ấp, khu vực

Sau khi thành lập mới một số ấp, khu vực nêu trên thì tổng số ấp, khu vực của thành phố Vị Thanh là: 53 ấp, khu vực; tổng số ấp của huyện Châu Thành là 65 ấp; tổng số ấp của huyện Phụng Hiệp là: 129 ấp; tổng số ấp, khu vực của toàn tỉnh là 537 ấp, khu vực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 


PHỤ LỤC

THÀNH LẬP MỚI MỘT SỐ ẤP, KHU VỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Kèm theo Quyết định số: 19/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STT

Phương án thành lập ấp, khu vực

Ấp, khu vực hiện trạng

Ấp, khu vực đề nghị thành lập mới

Ấp, khu vực (còn lại sau điều chỉnh)

Ranh giới giữa ấp, khu vực mới và ấp, khu vực còn lại (sau điều chỉnh)

Vị trí địa lý của ấp, khu vực  mới thành lập

Diện tích

Số hộ

Số nhân khẩu

Diện tích

Số hộ

Số nhân khẩu

Diện tích

Số hộ

Số nhân khẩu

I

Thành phố Vị Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thành lập khu vực 5 trên cơ sở điều chỉnh diện tích, dân số của khu vực 1,  phường VII

128,26

859

4.012

39,64

485

2.357

88,62

374

1.655

Ranh giới giữa khu vực 1 và khu vực 5 phường VII, được bắt đầu từ Ngã ba chợ Phường VII (giáp kênh sáng Xà No), theo đường Trần Hưng Đạo đến đường Mạc Đỉnh Chi, đi hết đường Mạc Đỉnh Chi, dọc theo Hồ Sen đến cầu Trường tiểu học Chu Văn An, theo lộ bêtông ra kênh Xáng Hậu

Đông giáp khu vực 1, phường VII;  Tây giáp ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến; Nam giáp ấp Mỹ 1, xã Hỏa Lựu; Bắc giáp ấp 1,  xã Vị Tân và ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

II

Huyện Phụng Hiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thành lập ấp Tân Phú A1 trên cơ sở điều chỉnh diện tích, dân số của ấp Tân Phú B1, xã Tân Phước Hưng

667,82

770

3.565

325,23

368

1.668

342,59

402

1.897

Lấy kênh Bà Bóng làm  ranh giới giữa hai ấp Tân Phú A1 và ấp Tân Phú B1

Đông giáp ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng; Tây giáp ấp Tân Phú B2, xã Tân Phước Hưng; Nam giáp ấp Tân Phú A1, thị trấn Búng Tàu và xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; Bắc giáp ấp Tân Phú B1 (còn lại),  xã Tân Phước Hưng.

2

Thành lập ấp Tân Phú A2 trên cơ sở điều chỉnh diện tích, dân số của ấp Tân Phú B2, xã Tân Phước Hưng.

700,54

708

3.047

341,13

339

1.409

359,41

369

1.638

Lấy tâm tuyến kênh Sáu Triệu làm ranh giới giữa hai ấp Tân Phú A2 và ấp Tân Phú B2

Đông giáp ấp Tân Phú A1 (ấp mới thành lập),  xã Tân Phước Hưng; Tây giáp ấp Mỹ Hưng, xã Hiệp Hưng; Nam giáp ấp Tân Phú A2, thị trấn Búng Tàu; Bắc giáp ấp Tân Phú B2 (còn lại), xã Tân Phước Hưng.

3

Thành lập ấp Nhất A trên cơ sở điều chỉnh diện tích, dân số của ấp Nhất,  xã Thạnh Hòa

441

1.003

3.880

138,68

386

1.438

302,29

617

2.442

Lấy Tâm tuyến sông Cái Tắc làm ranh giới giữa ấp Nhất và ấp Nhất A

Đông giáp ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh; Tây giáp ấp Nhất, xã Thạnh Hòa (còn lại); Nam giáp ấp 2, xã Thạnh Hòa; Bắc giáp ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A

4

Thành lập ấp Tầm Vu 3 trên cơ sở điều chỉnh diện tích, dân số của ấp Tầm Vu 2,  xã Thạnh Hòa.

600,46

663

2.643

296,19

294

1.205

304,27

369

1.438

Chia đôi theo tuyến kênh Mương Giữa và kênh Phó Vị làm ranh giới giữa hai ấp  Tầm Vu 2 và ấp Tầm Vu 3.

Đông giáp ấp 3, xã Thạnh Hòa; Tây giáp ấp Tầm Vu 2, xã Thạnh Hòa (còn lại); Nam giáp ấp Phú Xuân và ấp 4, xã Thạnh Hòa; Bắc giáp ấp Tầm Vu 1 và ấp 3, xã Thạnh Hòa.

III

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thành lập ấp Khánh An trên cơ sở điều chỉnh diện tích, dân số của ấp Khánh Hội A, xã Phú An

347,00

471

1.863

185,00

210

840

162,00

261

1.023

Sau khi thành lập ấp mới sẽ lấy tuyến kênh Nhà Thờ làm ranh giới giữa 02 ấp Khánh An và Khánh Hội A.

Đông giáp ấp Khánh Hội A (còn lại) xã  Phú An; Tây giáp ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh; Nam giáp ấp Hưng Thạnh xã Đông Phước A; Bắc giáp khu vực An Phú, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

2

Thành lập ấp Khánh Hòa trên cơ sở điều chỉnh diện tích, dân số của ấp Khánh Hội B, xã Phú An

386,00

454

1.886

205,00

250

1.006

181,00

204

880

Sau khi thành lập ấp mới sẽ lấy tuyến kênh Cơ Ba làm ranh giới giữa 02 ấp Khánh Hòa và Khánh Hội B.

Vị trí địa lý: Đông giáp ấp Phú Hưng xã Phú An và ấp Phú Lợi xã Đông Phú; Tây giáp ấp Khánh Hội B (còn lại) xã Phú An; Nam giáp ấp Khánh Hội B, xã Phú An; Bắc giáp khu vực Khánh Bình, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

3

Thành lập ấp Tân Phú  trên cơ sở điều chỉnh diện tích, dân số của ấp Phú Tân A, xã Phú Tân

231,00

527

2.100

97,37

156

675

133,63

371

1.425

Sau khi thành lập ấp mới sẽ lấy tuyến sông Xáng Cái Côn làm ranh giới giữa 02 ấp Tân Phú và Phú Tân A.

Đông giáp ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa,  huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; Tây giáp ấp Phú Tân A (còn lại), xã Phú Tân; Nam giáp ấp Đông An 2, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy; Bắc giáp ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

4

Thành lập ấp Phước Tân  trên cơ sở điều chỉnh diện tích, dân số của ấp Phước Hòa, xã Đông Phước A

418,00

515

1.898

197,30

246

871

220,70

269

1.027

Sau khi thành lập ấp mới sẽ lấy tuyến Kênh Nhỏ làm ranh giới giữa 02 ấp Phước Tân và Phước Hòa

Đông giáp ấp Phước Hòa A, ấp Tân Long,  xã Đông Phước A; Tây giáp ấp Long An, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A; Nam giáp ấp Phước Hòa (còn lại), xã Đông Phước A;  Bắc giáp ấp Tân Long, xã Đông Phước A và ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh.

5

Thành lập ấp Phước Lợi trên cơ sở điều chỉnh diện tích, dân số của ấp Phước Hòa A

448,00

471

2.115

240,00

203

883

208,00

268

1.232

Sau khi thành lập ấp mới sẽ lấy tuyến Kênh Cái Đôi làm ranh giới giữa 02 ấp Phước Lợi và Phước Hòa A

Đông giáp ấp Đông Thuận, thị trấn Ngã  Sáu; Tây giáp ấp Phước Hòa A (còn lại) và ấp Long Lợi, xã Đông Phước A; Nam giáp ấp Long Lợi A, xã Đông Phước A và ấp Đông Phú A, xã Đông Phước; Bắc giáp ấp Tân Thuận và ấp Phước Hòa A, xã Đông Phước A.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2015
Ngày hiệu lực31/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2015/QĐ-UBND thành lập mới một số ấp khu vực Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2015/QĐ-UBND thành lập mới một số ấp khu vực Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýTrần Công Chánh
        Ngày ban hành21/07/2015
        Ngày hiệu lực31/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 19/2015/QĐ-UBND thành lập mới một số ấp khu vực Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2015/QĐ-UBND thành lập mới một số ấp khu vực Hậu Giang

            • 21/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực