Quyết định 19/2015/QĐ-UBND

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND về Quy định tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND tổ chức Lễ tang cán bộ công chức viên chức khi từ trần Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 44/2016/QĐ-UBND quy định kinh phí tổ chức lễ tang lễ viếng cán bộ công viên chức Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2015/QĐ-UBND tổ chức Lễ tang cán bộ công chức viên chức khi từ trần Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2015/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC LỄ TANG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHI TỪ TRẦN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 180/TTr-SNV ngày 26 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 30/2004/QĐ-UB ngày 19/5/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tổ chức lễ tang và chi phí phúng viếng đám tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi từ trần.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- HĐND các huyện, thành phố;
- PCVP UBND tỉnh, các phòng CV;
- Công báo tỉnh; Báo Lạng Sơn;
- Lưu: VT, NC (TTD).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

QUY ĐỊNH

TỔ CHỨC LỄ TANG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHI TỪ TRẦN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19 /2015/QĐ-UBND ngày 22 /7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với việc tổ chức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đang làm việc hoặc nghỉ hưu khi từ trần (sau đây gọi chung là người từ trần).

2. Cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc khi từ trần Lễ tang không tổ chức theo Quy định này.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức Lễ tang

1. Việc tổ chức Lễ tang đối với người từ trần, thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, cơ quan, đơn vị đối với công lao, cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình làm việc, hoạt động cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Việc tổ chức Lễ tang đối với người từ trần phải trang trọng, văn minh, kế thừa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; từng bước loại bỏ những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, phô trương, lãng phí.

Điều 3. Hình thức Lễ tang

1. Lễ tang cấp cao.

2. Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 4. Một số quy định chung

1. Lễ viếng tổ chức tại nhà tang lễ, Lễ đưa tang và Lễ an táng thực hiện trong cùng một ngày.

2. Trường hợp tổ chức Lễ viếng tại gia đình thì tùy theo phong tục địa phương và gia đình, thi hài người từ trần phải được khâm liệm vào linh cữu và bảo đảm vệ sinh, nhất là đối với người có bệnh lây nhiễm. Linh cữu được để không quá 48 (bốn mươi tám) giờ, kể từ khi khâm liệm đến khi tổ chức Lễ an táng. Không cử nhạc tang trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm; âm thanh đảm bảo không vượt quá độ ồn cho phép theo quy định; không sử dụng các nhạc khúc không phù hợp trong lễ tang.

3. Linh cữu người từ trần đặt tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài.

4. Không rắc vàng mã, các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc từ gia đình đến nơi an táng; không đốt đồ mã tại nơi an táng.

5. Chỉ các thành viên Ban tổ chức Lễ tang đeo băng tang đen theo quy định.

6. Các đoàn đến viếng sử dụng lễ và vòng hoa do Ban tổ chức Lễ tang chuẩn bị sẵn, chỉ mang băng vải đen, kích thước 1,2 m x 0,2 m, với dòng chữ trắng ghi “Kính viếng” dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức để gắn vào vòng hoa.

7. Đoàn viếng đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, xã và đoàn viếng của cơ quan chủ quản người từ trần phát biểu chia buồn tại Lễ tang; các đoàn khác khi đến viếng không thực hiện phát biểu chia buồn tại Lễ tang.

Chương II

LỄ TANG CẤP CAO

Điều 5. Chức danh được tổ chức Lễ tang cấp cao

1. Những chức danh sau đây khi từ trần được tổ chức Lễ tang cấp cao

a) Cán bộ, công chức đương chức, thôi giữ chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (Lão thành cách mạng) hoặc cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954 - 1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên;

c) Các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên;

d) Các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động đang công tác hoặc nghỉ hưu.

2. Đối với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này mà bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức thì không áp dụng hình thức tổ chức Lễ tang cấp cao mà áp dụng hình thức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 6. Tổ chức Lễ tang cấp cao

Lễ tang cấp cao được thực hiện theo quy định từ Điều 35 đến Điều 46 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ.

Việc đưa tin buồn ở địa phương: Đưa tin trên Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tổ chức Lễ tang cấp cao tại tỉnh Lạng Sơn.

Chương III

LỄ TANG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 7. Tổ chức Lễ tang đối với cán bộ lãnh đạo tỉnh, lão thành cách mạng khi từ trần

1. Chức danh được tổ chức Lễ tang

a) Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn và Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cán bộ hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đang công tác hoặc nghỉ hưu khi từ trần.

b) Trường hợp người từ trần giữ một trong các chức danh quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này mà bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức thì không áp dụng hình thức tổ chức Lễ tang đối với cán bộ lãnh đạo tỉnh, lão thành cách mạng mà áp dụng hình thức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Điều 9 Quy định này.

2. Báo, đưa tin buồn và lời cảm ơn

a) Báo tin buồn:

Gia đình báo tin cho cơ quan nơi làm việc của người từ trần; cơ quan báo tin cho Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (nếu người từ trần làm việc ở khối Đảng, Đoàn thể), báo cho Sở Nội vụ (nếu người từ trần làm việc ở khối chính quyền) và báo tin cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người từ trần cư trú.

b) Đưa tin buồn

Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đứng tên đưa tin buồn.

c) Lời cảm ơn

Ban Tổ chức Lễ tang có trách nhiệm đăng lời cảm ơn sau khi Lễ an táng kết thúc.

d) Nơi đăng tin buồn và lời cảm ơn.

- Việc đưa tin buồn trên Báo Nhân dân thực hiện theo Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ.

- Đưa tin buồn ở địa phương: Trên Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

3. Ban Tổ chức Lễ tang

a) Ban Tổ chức Lễ tang do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập gồm từ 10 (mười) đến 15 (mười lăm) thành viên đại diện Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể tỉnh; đại diện đơn vị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc cơ quan chủ quản, địa phương cùng đại diện gia đình của người từ trần.

b) Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang là lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc 01 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Tổ chức Lễ tang và chuẩn bị lời điếu

a) Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban Tổ chức Lễ tang tổ chức tang lễ và chuẩn bị lời điếu đối với người từ trần thuộc khối Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh;

b) Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban Tổ chức Lễ tang tổ chức tang lễ và chuẩn bị lời điếu đối với người từ trần thuộc khối chính quyền cấp tỉnh.

5. Đoàn viếng

a) Đoàn của tỉnh: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cử đại diện tham gia đoàn viếng hoặc ủy nhiệm Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với người từ trần đã công tác ở cơ quan thuộc khối Đảng, Đoàn thể), Sở Nội vụ (đối với người từ trần đã công tác ở cơ quan thuộc khối chính quyền) tổ chức đoàn đến viếng.

b) Đoàn cơ quan nơi người từ trần công tác và các đoàn khác: Do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu và đại diện cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đến viếng.

6. Nơi tổ chức Lễ tang và nơi an táng

a) Lễ tang tổ chức tại Nhà tang lễ hoặc tại gia đình. Nếu người từ trần nghỉ hưu ở địa phương khác thì thực hiện theo quy định Lễ tang của địa phương đó.

b) An táng tại nghĩa trang địa phương, nghĩa trang khác hoặc theo nguyện vọng của gia đình.

7. Trang trí lễ đài

Việc trang trí Lễ đài thực hiện trên cơ sở Điều 52 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ, do gia đình và Ban Tổ chức Lễ tang thống nhất.

8. Vòng hoa viếng, lễ viếng

a) Vòng hoa viếng: Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị 07 (bảy) vòng hoa để luân chuyển tại đám tang.

b) Lễ viếng: Ban Tổ chức Lễ tang sắp xếp các đoàn vào viếng theo thứ tự như sau: 02 (hai) người mặc trang phục sẫm màu đưa vòng hoa đi đầu, tiếp theo là Trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn viếng. Sau khi viếng, Trưởng đoàn ghi sổ tang (nếu có).

9. Lễ truy điệu

Thực hiện theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ.

10. Lễ đưa tang và an táng

a) Thành phần dự Lễ đưa tang như thành phần dự Lễ truy điệu.

b) Việc di chuyển linh cữu từ nơi tổ chức lễ tang đến nơi an táng, hoàn thiện mộ phần do gia đình chủ động thực hiện có sự hỗ trợ của Ban Tổ chức Lễ tang.

Điều 8. Tổ chức lễ tang đối với lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, lãnh đạo cấp huyện và tương đương khi từ trần

1. Chức danh được tổ chức Lễ tang

a) Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương; Lãnh đạo huyện, thành phố (gồm: Bí thư, Phó Bí thư huyện, thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Ủy viên Ban Thường vụ; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc) đang công tác hoặc nghỉ hưu khi từ trần.

b) Trường hợp người từ trần giữ một trong các chức danh quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này mà bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức thì không áp dụng hình thức tổ chức Lễ tang đối với lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, lãnh đạo cấp huyện và tương đương mà áp dụng hình thức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Điều 9 Quy định này.

2. Báo, đưa tin buồn và lời cảm ơn

a) Báo tin buồn: Gia đình báo tin cho cơ quan nơi làm việc của người từ trần; cơ quan báo tin cho Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (nếu người từ trần làm việc ở khối Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh), báo cho Sở Nội vụ (nếu người từ trần làm việc ở khối chính quyền cấp tỉnh), báo cho Huyện ủy, Thành ủy (nếu người từ trần là cán bộ lãnh đạo khối Đảng, Đoàn thể cấp huyện), báo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu người từ trần là cán bộ lãnh đạo khối chính quyền cấp huyện) và báo tin cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người từ trần cư trú.

b) Đưa tin buồn: Cơ quan chủ quản (đối với người từ trần đang công tác) hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người từ trần cư trú (đối với người từ trần đã nghỉ hưu) phối hợp cùng gia đình của người từ trần thống nhất đứng tên đưa tin buồn.

c) Lời cảm ơn: Ban Tổ chức Lễ tang có trách nhiệm đăng lời cảm ơn sau khi lễ an táng kết thúc.

d) Nơi đăng tin buồn và lời cảm ơn:

- Việc đưa tin buồn trên Báo Nhân dân thực hiện theo Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ;

- Đưa tin buồn ở địa phương: Trên Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

3. Ban Tổ chức Lễ tang

a) Ban Tổ chức Lễ tang:

- Do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập gồm từ 07 đến 10 thành viên đại diện đơn vị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc cơ quan chủ quản, địa phương, cùng đại diện gia đình đối với người từ trần là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đang công tác;

- Do lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cơ quan chủ quản quyết định thành lập gồm từ 07 đến 10 thành viên đại diện đơn vị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc cơ quan chủ quản, địa phương, cùng đại diện gia đình đối với các chức danh còn lại đang công tác hoặc đã nghỉ hưu khi từ trần.

b) Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang:

- Là 01 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với người từ trần là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đang công tác;

- Là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp huyện, lãnh đạo cơ quan chủ quản đối với các chức danh còn lại đang công tác hoặc đã nghỉ hưu khi từ trần.

4. Tổ chức Lễ tang và chuẩn bị lời điếu

Việc tổ chức Lễ tang và chuẩn bị lời điếu do Ban Tổ chức Lễ tang cùng gia đình thực hiện.

5. Đoàn viếng

a) Đoàn của tỉnh:

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cử đại diện tham gia đoàn viếng đối với người từ trần là lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo cấp huyện và tương đương đang công tác.

Ủy nhiệm Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức đoàn viếng đối với người từ trần là lãnh đạo các cơ quan thuộc khối Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh đã nghỉ hưu; Sở Nội vụ tổ chức đoàn viếng đối với người từ trần là lãnh đạo các cơ quan thuộc khối chính quyền cấp tỉnh đã nghỉ hưu; Huyện ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức đoàn viếng đối với người từ trần là lãnh đạo huyện, thành phố đã nghỉ hưu.

b) Đoàn cơ quan nơi người từ trần công tác và các đoàn khác: Do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu và đại diện cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đến viếng.

6. Nơi tổ chức Lễ tang, nơi an táng; trang trí lễ đài; vòng hoa viếng, Lễ viếng; Lễ truy điệu; Lễ đưa tang và an táng thực hiện như quy định tại Khoản 6, 7, 8, 9, 10 Điều 7 Quy định này.

Điều 9. Tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức

1. Chức danh được tổ chức Lễ tang

Cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả cán bộ, công chức cấp xã) đang công tác hoặc nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh khi từ trần, không bao gồm những chức danh được quy định tại Điều 5 và Điểm a Khoản 1 Điều 7, Điểm a Khoản 1 Điều 8 Quy định này.

2. Báo, đưa tin buồn và lời cảm ơn

a) Báo tin buồn: Gia đình báo tin cho cơ quan chủ quản người từ trần và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

b) Đưa tin buồn: Cơ quan chủ quản (đối với người từ trần đang công tác) hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người từ trần cư trú (đối với người từ trần đã nghỉ hưu) phối hợp cùng gia đình của người từ trần thống nhất đứng tên đưa tin buồn;

c) Lời cảm ơn: Ban Tổ chức Lễ tang có trách nhiệm đăng lời cảm ơn sau khi lễ an táng kết thúc;

d) Nơi đăng tin buồn và lời cảm ơn:

- Việc đưa tin buồn trên Báo Nhân dân thực hiện theo Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ;

- Đưa tin buồn ở địa phương: Trên Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

3. Ban Tổ chức Lễ tang

a) Do lãnh đạo cơ quan chủ quản (đối với người từ trần đang công tác) hoặc cấp ủy, chính quyền cấp xã (đối với người từ trần đã nghỉ hưu) quyết định thành lập gồm từ 05 đến 07 thành viên đại diện đơn vị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc cơ quan chủ quản, địa phương, cùng đại diện gia đình của người từ trần;

b) Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang:

- Là lãnh đạo cơ quan nơi người từ trần làm việc đối với người từ trần đang công tác;

- Là đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp xã nơi người từ trần cư trú đối với người từ trần đã nghỉ hưu.

4. Tổ chức Lễ tang và chuẩn bị lời điếu

Việc tổ chức Lễ tang và chuẩn bị lời điếu do Ban Tổ chức Lễ tang cùng gia đình thực hiện.

5. Đoàn viếng

Đoàn của cơ quan nơi người từ trần công tác và các đoàn khác: Do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu và đại diện cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đến viếng.

6. Nơi tổ chức Lễ tang, nơi an táng; trang trí lễ đài; vòng hoa viếng, Lễ viếng; Lễ truy điệu; Lễ đưa tang và an táng thực hiện như quy định tại Khoản 6, 7, 8, 9, 10 Điều 7 Quy định này.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; đề nghị các Ban của Đảng, Huyện ủy, Thành ủy có trách nhiệm phổ biến và tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tuyên truyền việc thực hiện Quyết định này.

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh tổ chức Lễ tang theo quy định của lực lượng vũ trang đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

4. Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quy định kinh phí tổ chức phục vụ lễ tang cho các đơn vị đứng ra thực hiện và kinh phí phục vụ các Đoàn phúng viếng.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, tổ chức trực tiếp phản ánh bằng văn bản đến các cơ quan chức năng có liên quan, báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2015
Ngày hiệu lực01/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2015/QĐ-UBND tổ chức Lễ tang cán bộ công chức viên chức khi từ trần Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2015/QĐ-UBND tổ chức Lễ tang cán bộ công chức viên chức khi từ trần Lạng Sơn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýVy Văn Thành
       Ngày ban hành22/07/2015
       Ngày hiệu lực01/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 19/2015/QĐ-UBND tổ chức Lễ tang cán bộ công chức viên chức khi từ trần Lạng Sơn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2015/QĐ-UBND tổ chức Lễ tang cán bộ công chức viên chức khi từ trần Lạng Sơn