Quyết định 19/2016/QĐ-UBND

Quyết định 19/2016/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2016 do tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 19/2016/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư công Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 41/2016/QĐ-UBND giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công Bình Dương 2016 và được áp dụng kể từ ngày 25/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2016/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư công Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 19/2016/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh khóa VIII - Kỳ họp thứ 18 về Kế hoạch đầu tư công năm 2016;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình s 46/TTr-SKHĐT ngày 05/7/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2016 là 5.500 tỷ đồng (Năm nghìn năm trăm tỷ đồng). Phân bổ vốn đầu tư cho từng danh mục dự án, công trình cho từng huyện, thị xã, thành phố theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu t
ư, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT.T
U, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN t
nh;
- CT, các PC
T;
- Các S
ở, ban, ngành, đoàn thể (60);
- UBND các huyện, th
xã, TP;
- LĐVP, CV, Website
, Công Báo;
- L
ưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt

Danh mục

Kế hoạch năm 2016

Kế hoạch điu chỉnh 2016

Ghi chú

 

TNG CỘNG (A+B+C+D)

5.500.000

5.500.000

 

A

VỐN CẤP TỈNH (1+2+3)

2.220.000

2.240.464

 

1

Chuẩn bị đầu tư (a+b+c)

68.030

42.426

 

a

Hạ tầng kinh tế

34.530

14.626

 

b

Hạ tầng văn hóa xã hội

18.500

18.700

 

c

Quản lý Nhà nước - Quốc phòng - An ninh

15.000

9.100

 

2

Thực hiện dự án (a+b+c)

2.141.970

2.188.038

 

a

Hạ tầng kinh tế

1.420.070

1.535.374

 

b

Hạ tầng văn hóa xã hội

536.900

441.300

 

c

Quản lý Nhà nước - Quốc phòng - An ninh

185.000

211.364

 

3

Thanh, quyết toán các công trình hoàn thành dưới 1.000 triệu đng.

10.000

10.000

 

B

VỐN CẤP HUYỆN (a+b+c)

1.830.000

1.844.536

 

a

Vốn phân cấp theo tiêu chí cho cấp huyện

1.150.000

1.150.000

 

b

Vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện

650.000

664.536

 

c

Vốn tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 32/NQ-TU

30.000

30.000

 

C

VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT (a+b)

900.000

965.000

 

a

Cấp tỉnh

345.000

350.000

 

b

Cấp huyện, thị xã, thành phố

555.000

615.000

 

D

DPHÒNG (a+b)

550.000

450.000

 

a

Ngân sách tỉnh

450.000

415.000

 

b

Xổ số kiến thiết

100.000

35.000

 

Ghi chú: Tổng vốn Kế hoạch chưa bao gồm 932 tỷ đồng vốn nước ngoài (ODA).

 

PHỤ LỤC II

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016
Vốn Phân cấp theo tiêu chí, Vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện, Vốn xổ số kiến thiết đầu tư trên địa bàn cấp huyện phân theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố
(Kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt

Danh mục

Kế hoạch năm 2016

Kế hoạch điều chnh 2016

Ghi chú

 

TNG CỘNG (1+2+...+8+9)

2.385.000

2.459.536

 

 

Vốn phân cấp theo tiêu chí

1.150.000

1.150.000

 

 

Vn tnh htrợ có mục tiêu cho cấp huyện

650.000

664.536

 

 

Vốn xổ skiến thiết đầu tư trên địa bàn cấp huyện

555.000

615.000

 

1

Thành phố ThDầu Một

450.834

450.834

 

1.1

Vn phân cp theo tiêu chí

190.834

190.834

 

1.2

Vn tnh hỗ trợ có mục tiêu cho cp huyện

170.000

170.000

 

1.3

Vốn xổ skiến thiết đầu tư trên địa bàn cấp huyện

90.000

90.000

 

1.4

Vốn tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 32/NQ-TU

30.000

30.000

 

2

Thị xã Thuận An

358.982

358.982

 

2.1

Vốn phân cp theo tiêu chí

228.982

228.982

 

2.2

Vn tỉnh hỗ tr mục tiêu cho cấp huyện

50.000

50.000

 

2.3

Vốn xổ skiến thiết đầu tư trên địa bàn cấp huyện

80.000

80.000

 

3

Thị xã Dĩ An

361.533

381.533

 

3.1

Vn phân cp theo tiêu chí

221.533

221.533

 

3.2

Vn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho cp huyện

60.000

60.000

 

3.3

Vốn x skiến thiết đầu tư trên địa bàn cấp huyện

80.000

100.000

 

4

Thị xã Tân Uyên

222.926

232.926

 

4.1

Vốn phân cấp theo tiêu chí

87.926

87.926

 

4.2

Vn tỉnh htrợ có mục tiêu cho cp huyện

75.000

75.000

 

4.3

Vn xổ skiến thiết đầu tư trên địa bàn cấp huyện

60.000

70.000

 

5

Huyện Bắc Tân Uyên

181.438

186.438

 

5.1

Vn phân cấp theo tiêu chí

76.438

76.438

 

5.2

Vn tỉnh htrợ có mục tiêu cho cấp huyện

60.000

60.000

 

5.3

Vn x skiến thiết đầu tư trên địa bàn cp huyện

45.000

50.000

 

6

Thị xã Bến Cát

220.908

230.908

 

6.1

Vn phân cấp theo tiêu chí

93.908

93.908

 

6.2

Vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho cp huyện

62.000

62.000

 

6.3

Vốn xổ số kiến thiết đu tư trên địa bàn cấp huyện

65.000

75.000

 

7

Huyện Bàu Bàng

186.669

191.669

 

7.1

Vốn phân cấp theo tiêu chí

71.669

71.669

 

7.2

Vốn tnh htrợ mục tiêu cho cấp huyện

70.000

70.000

 

7.3

Vốn x s kiến thiết đầu tư trên địa bàn cấp huyện

45.000

50.000

 

8

Huyện Phú Giáo

188.129

207.665

 

8.1

Vốn phân cấp theo tiêu chí

85.129

85.129

 

8.2

Vốn tnh htrợ mục tiêu cho cấp huyện

58.000

72.536

 

8.3

Vốn x s kiến thiết đầu tư trên địa bàn cấp huyện

45.000

50.000

 

9

Huyện Dầu Tiếng

183.581

188.581

 

9.1

Vốn phân cấp theo tiêu chí

93.851

93.581

 

9.2

Vốn tnh htrợ mục tiêu cho cấp huyện

45.000

45.000

 

9.3

Vốn x s kiến thiết đầu tư trên địa bàn cấp huyện

45.000

50.000

 

 

PHỤ LỤC III

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 VỐN TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục

Kế hoạch năm 2016

Kế hoạch điều chnh năm 2016

Ghi chú

 

TỔNG SỐ (A+B+C)

68.030

42.426

 

A

HẠ TNG KINH TẾ (A=I+II+III)

34.530

14.626

 

I

GIAO THÔNG

26.100

5.100

 

1

Giải phóng mặt bằng đường ThBiên- Đất Cuốc

1.200

0

→THDA

2

Xây dựng Đường từ Quốc lộ 13 đến ĐT743

50

50

 

3

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đường Th Biên - Đt Cuc

950

850

 

4

Xây dựng mới cầu Bến Tăng

100

 

→THDA

5

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển vùng cây ăn qucó múi xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tnh Bình Dương

100

100

 

6

Tuyến xe buýt nhanh BRT nối thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên

1.000

1.000

 

7

Giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp cải tạo các nút giao lộ Quốc lộ 13 (Đoạn từ điểm giao Cầu Phú Long đến nút giao Ngã tư Hòa Lân)

100

0

→THDA

8

Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (Cầu Bạch Đằng 2)

500

0

 

9

Xây dựng đường từ ngã 3 đường tạo lực 2B đến cảng Thạnh Phước (gp đường ĐT.747A) huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

100

100

 

10

Xây dựng mới cầu Đò qua sông Thị Tính

1.000

-

 

11

Nâng cấp, mở rộng ĐT748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước

1.000

500

 

12

Giải phóng mặt bằng đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng (đoạn từ đường 7B đến Khu Công nghiệp Bàu Bàng)

5.000

-

→THDA

13

Giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 (đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần)

5.000

-

→THDA

14

Dự án đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài

2.000

 

→THDA

15

Dự án xây dựng đường Bc Nam 3

3.000

 

→THDA

16

Tuyến đường trục chính Đông Tây: đoạn từ Quốc lộ 1A (bến xe Miền Đông mới) đến giáp Quốc Lộ 1K (khoảng 3.640m)

2.000

500

 

17

Xây dựng hạ lưu cng ngang đường ĐT744 đoạn từ Km6+000 đến Km32+000

1.000

500

 

18

Xây dựng bờ kè chống sạt lở sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Tre đến Thị ủy thị xã Tân Uyên (Giai đoạn 2)

 

1.000

BSDM

19

Tuyến đường vành đai Đông Bc 2: đoạn từ trục chính Đông Tây (khu vực giữa khu dân cư Bình Nguyên và Trường Cao đẳng nghề Đồng An) đến giáp đường Mỹ Phước - Tân Vạn (khong 1.600m)

2.000

500

 

II

CẤP THOÁT NƯỚC - CÔNG CỘNG VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

6.600

8.046

 

20

Thoát nước và xử lý nước thi khu vực Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên (Trong đó, phần đền bù: 7.430 triệu đồng)

2.000

7.430

 

21

Chỉnh trang, khai thông dòng chy suối Vàm Vá, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

100

100

 

22

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực thị xã Dĩ An (Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương giai đoạn III)

3.000

 

→THDA

22

Mua sắm trang thiết bị nhằm tăng cường năng lực của Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường

1.000

200

 

24

Xây dựng trạm thủy văn trên sông Sài Gòn (Trạm thủy văn cu Vĩnh Bình - Sài Gòn)

500

100

 

25

Đê bao ấp Phú Thuận

 

216

BSDM

III

NÔNG NGHIỆP - PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1.830

1.480

 

26

Mrộng tuyến ống cấp nước sạch công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Thanh An

400

300

 

27

Mở rộng tuyến ống cấp nước sạch công trình cấp nước tập trung nông thôn xã An Lập

480

400

 

28

Mở rộng tuyến ng cấp nước sạch công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Minh Hòa

200

200

 

29

Mrộng tuyến ống cấp nước sạch công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Minh Thạnh

570

400

 

30

Mrộng tuyến ống cấp nước sạch công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Định Hiệp

180

180

 

B

HẠ TẦNG VĂN HÓA - XÃ HỘI (B=I+II+III+IV)

18.500

18.700

 

I

Y TẾ

6.200

5.650

 

31

Trang thiết bị nhánh C - Bệnh viện Đa Khoa tỉnh

100

100

 

32

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

1.000

50

 

33

Phòng tiêm ngừa Trung tâm y tế dự phòng

2.000

2.000

 

34

Khu tái định cư Phú Chánh

3.000

3.000

 

35

Tăng cường năng lực phân tích kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm tnh (giai đoạn 1)

 

200

BSDM

36

Mrộng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương

 

200

BSDM

37

Ci tạo Khoa Dược và Khi Hành chính của Bệnh viện Y học cổ truyền tnh Bình Dương

100

100

 

II

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

3.400

1.500

 

38

Đầu tư trang thiết bị dạy học cho các trường THPT trên địa bàn tnh Bình Dương

100

100

 

39

Sửa chữa nhà thi đấu thể thao đa năng - Trường Cao đng nghề Việt Nam - Singapore

100

200

 

40

Trường Đại học ThDầu Một

2.000

500

 

41

Ký túc xá sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một

500

 

 

42

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cổng tường rào và công viên cây xanh Trường Đại học Thủ Dầu Một

500

500

 

43

Dự án đầu tư Nội thất toàn nhà F2 - Khu ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

200

200

 

III

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG

6.100

6.000

 

44

Dự án xây dựng các phần mềm quản lý chuyên ngành của Sở Kế hoạch và Đầu tư

200

0

→THDA

45

Nâng cấp phần mềm quản lý trung tâm của hệ thống quan trắc nước thi tự động

400

400

 

46

Xây dựng hệ thống thông tin địa lý và phần mềm chuyên ngành xây dựng giai đoạn 2

300

300

 

47

Đầu tư trang thiết bị Hội nghị truyền hình trực tuyến giữa cấp tỉnh và cấp huyện

100

100

 

48

Ứng dụng CNTT tại 9 trung tâm y tế cấp huyện

100

100

 

49

Đầu tư thiết bị bảo mật cho các trung tâm dữ liệu

100

100

 

50

Đầu tư cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đổi mới hoạt động dịch vụ, tư vấn phát triển công nghệ thông tin và đảm nhiệm vai trò trung tâm dữ liệu dự phòng

100

100

 

51

Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho Tòa nhà trung tâm hành chính

100

100

 

52

Thiết bị chuyên dùng phục vụ tác nghiệp phát thanh truyền hình

3.000

3.000

 

53

Thiết bị Trường quay - Nhà bá âm

500

500

 

54

Đầu tư 20 Camera kthuật số - Đài phát thanh truyền hình Bình Dương

300

300

 

55

S hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tnh Bình Dương

100

100

 

56

ng dụng CNTT tại Bệnh viện đa khoa giai đoạn 2

100

100

 

57

Đầu tư cho Báo Bình Dương giai đoạn 3

100

100

 

58

Xây dựng CSDL về giám định tư pháp, luật sư, chứng thực

100

100

 

59

Xây dựng CSDL doanh nghiệp tnh Bình Dương

100

100

 

60

Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh ủy và phần mềm đặc thù cho các cơ quan Đảng tỉnh BD

100

200

 

61

Xây dựng khu thực nghiệm khoa học và công nghệ thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

200

200

 

62

Đầu tư tăng cường năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thuộc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

100

100

 

IV

VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

2.800

5.550

 

63

Khảo cổ di tích Dốc Chùa

100

4.100

 

64

Trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử Đình Phú Long

200

200

 

65

Trùng tu, tôn tạo di tích Sở Ch huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh (giai đoạn 2)

300

0

 

66

Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới một shạng mục Nhà Thiếu nhi Bình Dương (giai đoạn 3)

2.000

0

 

67

Trưng bày mỹ thuật khu tưởng niệm Chiến khu D

 

200

BSDM

68

Nâng cấp cơ sở vật chất Bảo tàng tnh Bình Dương

 

200

BSDM

69

Trưng bày mỹ thuật khu Di tích lịch sRừng Kiến An

 

200

BSDM

70

Xây dựng Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân -Hội nông dân tỉnh Bình Dương

 

450

BSDM

71

Trung tâm huấn luyện thể thao Bình Dương

200

200

 

C

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC QPAN (C=I+II+III+IV)

15.000

9.100

 

I

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

3.700

600

 

72

Trung tâm lưu trữ tập trung tỉnh

200

200

 

73

Trung tâm lưu trữ ngành Tài nguyên và Môi trường

200

200

 

74

Trung tâm Hành chính huyện Bàu Bàng

1.500

100

 

75

Trung tâm Hành chính huyện Bắc Tân Uyên

1.500

100

 

76

Trụ slàm việc Ban qun lý rừng phòng hộ núi Cậu - Dầu Tiếng và các hạng mục phụ trợ

100

-

→THDA

77

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bàu Bàng

100

 

→THDA

78

Xí nghiệp Công trình công cộng huyện Bàu Bàng

100

-

→THDA

II

QUỐC PHÒNG

1.300

1.250

 

79

Xây dựng các hạng mục phục vụ sinh hoạt và làm việc cho Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự huyện Bàu Bàng

200

250

 

80

Xây dựng các hạng mục phục vụ sinh hoạt và làm việc cho Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự huyện Bắc Tân Uyên

200

250

 

81

Ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương

100

100

 

82

Xây dựng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc Trường Quân sự địa phương

400

400

 

83

Xây dựng nhà ăn cho Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới và Đại đội huấn luyện dự bị động viên của Trung đoàn Bộ binh 6

100

100

 

84

Quy hoạch thế trận quân sự KVPT tnh: S chhuy cơ bản

100

50

 

85

Quy hoạch thế trận quân sự KVPT tỉnh: hầm cất dấu vũ khí, trang bị

100

50

 

86

Đề án quy hoạch và xây dựng căn cứ hậu cần kỹ thuật khu vực phòng th Bình Dương

100

50

 

III

AN NINH

6.400

4.750

 

87

Nhà khách công vụ công an tình Bình Dương

1.000

1.000

 

88

Trường bắn súng ngắn kết hợp hội trường 500 chỗ

1.000

 

→THDA

89

Xây dựng hạng mục Nhà m việc chính thuộc công trình: Trụ sở làm việc Công an tnh Bình Dương

1.000

1.000

 

90

Xây dựng, cải tạo, nâng cp và mở rộng Nhà tạm giữ Công an Thị xã Bến Cát

 

400

 

91

Xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mở rộng Nhà tạm giữ Công an Thị xã Tân Uyên

 

400

 

92

Xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mở rộng Nhà tạm giữ Công an Tp. Thủ Dầu Một

 

400

 

93

Xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mở rộng Nhà tạm giCông an Thị xã Thuận An

 

400

 

94

Xây dựng, ci tạo, nâng cp và mở rộng Nhà tạm giữ Công an huyện Dầu Tiếng

 

400

 

95

Xây dựng, nâng cp và mở rộng Trại giam Nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc Công an tỉnh Bình Dương. Hạng mục các Nhà tạm giữ Công an TP. TDM, Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng

1.000

-

 

96

Mua sắm thiết bị, nghiệp vụ chuyên dùng công an tỉnh Bình Dương

1.000

-

→THDA

97

Trạm kiểm soát Giao thông Quốc lộ 13 (50% vốn địa phương)

100

50

 

98

Trụ sở làm việc Công An huyện Bc Tân Uyên (50% vốn địa phương)

100

600

 

99

Triển khai hệ thống camera quan sát an ninh trong thành phố mới Bình Dương và Cổng thông tin điện tử Công an tnh Bình Dương

100

50

 

100

Xây dựng văn phòng điện tử tại Công an tỉnh và công an các huyện thị xã, thành phố

100

50

 

101

Cơ sở làm việc Công an các phường trên địa bàn tnh Bình Dương - Giai đoạn 2: Công an các phường thuộc Công an TP. Th Du Một, thị xã Tân Uyên và thị xã Bến Cát.

1.000

 

 

IV

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

3.600

2.500

 

102

Mua sắm trang thiết bị phục vụ sự ccháy nổ

1.000

1.000

 

103

Xây dựng trụ scác đội Cnh sát PC&CC khu vực: Phường Bình Thắng - Thị xã Dĩ An; KCN VSIP 2 - xã Vĩnh Tân - Thị xã Tân Uyên; KCN Đt Cuốc - Xã Đất Cuc - huyện Bắc Tân Uyên; Xã Phước Hòa - huyện Phú Giáo; Thị trn Du Tiếng - huyện Du Tiếng

1.000

 

→THĐA

104

Mua sắm phương tiện: Đội Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tại Khu đô thị mới Bình Dương, Trụ sở các đội Cảnh sát PC&CC khu vực: Phường Bình Thắng - Thị xã Dĩ An; KCN VSIP 2 - xã Vĩnh Tân - Thị xã Tân Uyên; KCN Đất Cuốc - Xã Đất Cuốc - huyện Bắc Tân Uyên; Xã Phước Hòa - huyện Phú Giáo; Thị trấn Dầu Tiếng - huyện Dầu Tiếng.

1.000

1.000

 

105

Xây dựng Đội cảnh sát PCCC khu vực thuộc Phòng cảnh sát PC&CC số 1 (Phường Phú Mỹ - Tp.TDM)

100

 

→THDA

106

Mua sắm xe bồn tiếp nước chữa cháy

500

500

 

 

PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 VỐN TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục

Kế hoạch năm 2016

Kế hoạch điều chỉnh 2016

Ghi chú

 

TNG SỐ (A+B+C)

2.141.970

2.188.038

 

A

HẠ TẦNG KINH TẾ (A=I+II+III)

1.420.070

1.535.374

 

I

GIAO THÔNG

792.743

962.384

 

I.1

Dự án chuyển tiếp

792.743

837.753

 

1

Xây dựng mi cầu Thủ Biên

2.354

1.617

 

2

Dự án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình làm mới đường ĐT746 nối dài đoạn từ dốc Cây Quéo đến điểm giao với đường Thủ Biên - Cổng Xanh

6.000

6.000

 

3

Dự án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT747B đoạn từ nút giao Miếu Ông Cù đến điểm giao với đường Thủ Biên - Cổng Xanh

73.000

62.000

 

4

Dự án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình nâng cấp, mrộng đường ĐT746 đoạn từ cầu Tân Khánh đến dốc Cây Quéo

5.000

5.000

 

5

Đường vào Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương

142.000

142.000

 

6

Nâng cấp, mở rộng đường Phú An - An Tây, huyện Bến Cát (giai đoạn I)

3.000

3.000

 

7

Xây dựng Bkè chống sạt lở sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Tre đến Thị ủy thị xã Tân Uyên (Trong đó, phn đn bù: 13.954 triệu đng)

94.220

94.220

 

8

Đầu tư hệ thống thoát nước để giải quyết ngập úng vào mùa mưa tại các điểm dân cư dọc hai bên đường ĐT741

3.200

2.075

 

9

Khu tái định cư Phú Hòa

5.091

5.220

 

10

Dự án đền bù đường Mỹ Phước - Tân Vạn

59.988

59.988

 

11

Đường ĐT744 đoạn từ cầu Ông Cộ đến Km 12+000

6.000

5.012

 

12

Xây dựng mới cầu Thới An qua sông Thị Tính

1.500

2.115

 

13

Xây dựng đường ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Bình Nhâm đến đường Châu Văn Tiếp, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

6.000

6.000

 

14

Xây dựng cầu Bà Cô

44.000

44.000

 

15

Xây dựng đường ven sông Sài Gòn - giai đoạn I (Đoạn từ ngã ba Cây Dầu đường Bùi Quốc Khánh - Nguyễn Tri Phương đến cầu Thủ Ngữ) phường Chánh Nghĩa

30.000

15.000

 

16

Dự án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài về hướng khu công nghiệp Mỹ Phước II và III

10.000

10.000

 

17

Cải tạo nút giao thông ngã tư Sở Sao

(Trong đó, phần đền bù: 10.000 triệu đồng)

10.000

10.000

 

18

Giao lộ ngã tư Phú Thứ Bến Cát

(Trong đó, phần đền bù: 40.000 triệu đồng)

40.000

50.600

 

19

Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao vi tuyến đường Đài Liệt sĩ Tân Phước Khánh

10.000

-

 

20

Xây dựng đường ni từ cầu Thới An đến ĐT748 (Trong đó, phần đền bù: 6.794 triệu đồng)

34.000

25.735

 

21

Đường ĐT744 đoạn từ Km12+000 đến Km32+000

(Trong đó, phần đền bù: 54.990 triệu đồng)

65.000

85.000

 

22

Nâng cấp, mở rộng đường ĐT747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa (ranh thị trấn Uyên Hưng) đến ngã ba Cổng Xanh (giáp đường ĐT741), huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (Trong đó, phần đền bù: 5.036 triệu đồng)

70.000

90.500

 

23

Xây dựng mi cầu Tam Lập

2.390

3.671

 

24

Xây dựng đường từ ngã ba Mười Muộn đi ngã ba Tân Thành, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

(Trong đó, phần đền bù: 1.951 triệu đồng)

70.000

109.000

 

I.2

Dự án khởi công mới

-

124.631

 

25

Xây dựng mới cầu Bến Tăng

 

10.000

CBĐT→

26

Giải phóng mặt bằng đường Thủ Biên- Đất Cuốc

 

36.631

CBĐT→

27

Dự án đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài

 

20.000

CBĐT→

28

Dự án xây dựng đường Bắc Nam 3

 

20.000

CBĐT→

29

Giải phóng mặt bằng đường Tạo lực Mỹ Phước- Bàu Bàng (đoạn từ đường 7B đến Khu công nghiệp Bàu Bàng)

 

13.000

CBĐT→

30

Giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp cải tạo các nút giao lộ Quốc lộ 13 (Đoạn từ điểm giao Cầu Phú Long đến nút giao Ngã tư Hòa Lân)

 

12.000

CBĐT→

31

Giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 (đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần)

 

13.000

CBĐT→

II

NÔNG NGHIỆP - PTNT

32.065

35.740

 

II.1

Dự án chuyn tiếp

20.665

16.740

 

32

Xây dựng cơ sở hạ tầng trang trại Đội thanh niên xung phong tỉnh Bình Dương

10.000

6.000

 

33

Dự án cấp nước tập trung xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng

9.080

9.155

 

34

Dự án cấp nước tập trung xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng

1.585

1.585

 

II.2

Dự án khởi công mới

11.400

19.000

 

35

Hệ thống cấp nước tập trung xã Định An

11.400

19.000

 

III

CẤP THOÁT NƯỚC - CÔNG CỘNG VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

595.262

537.250

 

III.1

Dự án chuyển tiếp

535.262

467.250

 

36

Hệ thống thoát nước bên ngoài hàng rào các khu công nghiệp An Tây, Mai Trung, Việt Hương 2.

(Trong đó, phần đền bù: 1.500 triệu đồng)

27.500

2.000

 

37

Nạo vét suối chợ Tân Phước Khánh.

(Trong đó, phần đền bù: 3.000 triệu đồng)

48.000

31.000

 

38

Xây dựng và cải tạo kênh Ba Bò đoạn thuộc địa phận tỉnh Bình Dương.

(Trong đó, phn đn bù: 15.000 triệu đng)

120.000

58.000

 

39

Trc thoát nước Chòm Sao - Suối Đn.

(Trong đó, phần đền bù: 87.000 triệu đồng)

137.212

175.000

 

40

Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương giai đoạn II

50.000

50.000

 

41

Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương giai đoạn I

 

3.750

BSDM

42

Nâng công suất nhà máy xử lý chất thải Nam Bình Dương (Mở rộng nhà máy xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương)

500

500

 

43

Cấp nước Nam Thủ Dầu Một mở rộng

12.000

12.000

 

44

Đấu nối thoát nước cho KCN An Tây.

(Trong đó, phn đn bù: 2.500 triệu đng)

12.050

20.000

 

45

Dự án đền bù tuyến ống nước dẫn nước thô từ hồ Phước Hòa về trung tâm đô thị Bình Dương.

(Trong đó, phần đền bù: 33.000 triệu đồng)

33.000

33.000

 

46

Hệ thống thoát nước Dĩ An - KCN Tân Đông Hiệp (Hệ thống thoát nước Dĩ An)

40.000

2.000

 

47

Trực thoát nước Suối Giữa, thành phố Thủ Dầu Một.

(Trong đó, phần đền bù: 15.000 triệu đồng)

15.000

15.000

 

48

Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát.

(Trong đó, phn đn bù: 65.000 triệu đng)

40.000

65.000

 

III.2

Dự án khởi công mới

60.000

70.000

 

49

Tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước thải khu vực Dĩ An

60.000

60.000

 

50

Hệ thống thoát nước và xử nước thải khu vực Dĩ An (Cải thiện môi trường Nam Bình Dương giai đoạn III)

 

10.000

CBĐT→

B

HẠ TẦNG VĂN HÓA - XÃ HỘI (B=I+II+III+IV)

536.900

441.300

 

I

Y T

191.762

98.622

 

I.1

Dự án chuyển tiếp

190.762

91.622

 

51

Phòng cháy chữa cháy bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng

1.400

0

 

52

Bệnh viện đa khoa 1.500 giường

(Nguồn: trong cân đối NS tỉnh)

50.000

0

 

53

Bệnh viện đa khoa thị xã Tân Uyên quy mô 200 giường (định hướng 400 giường)

10.000

10.000

 

54

Cải tạo, sa chữa bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng

2.000

2.000

 

55

Xây dựng cơ shạ tầng phục vụ Bệnh viện chuyên khoa Lao, Tâm thần và khu tái định

21.000

10.600

 

56

Các trục giao thông chính thuộc Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình của Nhà nước

80.000

44.660

 

57

Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 - nghề điện dân dụng cấp độ quốc gia - Trường trung cấp nghề tỉnh Bình Dương.

3.000

2.500

 

58

Thanh toán chi phí đền bù giải tỏa (lần 2) Khu Thương mại - Dịch vụ, Dân cư Định Hòa

2.362

2.362

 

59

Cải tạo nâng cấp khối hiệu bộ, xây mi khối hội trường, trạm biến áp, nhà xe gắn máy Trường Chính trị

1.000

0

 

60

Mua sắm trang bị máy móc thiết bị cho phòng labo xét nghiệm Huyết học và Hóa sinh - Bệnh viện đa khoa tỉnh

20.000

19.500

 

I.2

Dự án khởi công mới

1.000

7.000

 

61

Trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh

1.000

7.000

 

II

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

36.000

28.250

 

II.1

Dự án chuyển tiếp

36.000

26.250

 

62

Đầu tư trang thiết bị dạy học, bồi dưỡng giáo viên các trường THCS tạo ngun, trường THPT chuyên Hùng Vương và trường THPT chất lượng cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013-2015.

10.000

550

 

63

Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 - nghề nguội sửa chữa máy công cụ cấp độ quốc gia - Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore.

2.000

1.700

 

64

Nhà xưởng thực hành Trường trung cấp nghề Việt Hàn Bình Dương

24.000

24.000

 

II.2

Dự án khởi công mới

0

2.000

 

65

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bàu Bàng

 

2.000

CBĐT→

III

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

153.738

157.735

 

III.1

Dự án chuyển tiếp

137.400

139.650

 

66

Công nghệ thông tin tại bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng

2.100

1.900

 

67

Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương

32.000

24.000

 

68

Trường quay - nhà bá âm FM Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương

100.000

107.750

 

69

Trang thiết bị Trung tâm tin học và thông tin khoa học công nghệ

3.300

6.000

 

III.2

Dự án khởi công mới

16.338

16.635

 

70

Dự án bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin, điện tử phục vụ mô hình một cửa hiện đại tại UBND cấp huyện, cấp xã giai đoạn 1

16.338

15.635

 

71

Dự án xây dựng các phần mềm quản lý chuyên ngành của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

1.000

CBĐT→

III.3

Dự án thanh toán khối lượng

0

1.450

 

72

ng dụng công nghệ thông tin tại khu hành chính mở tnh Bình Dương

 

1.450

BSDM

IV

VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

155.400

156.693

 

IV.1

Dự án chuyn tiếp

155.400

154.693

 

73

Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2)

25.000

26.000

 

74

Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Bình Dương

1.000

1.453

 

75

Khu trung tâm và hạ tầng kỹ thuật tổng thể Khu tưởng niệm chiến khu Đ

40.000

10.500

 

76

Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư liên kế - phường Định Hòa

15.000

12.540

 

77

Trùng tu, tôn tạo di tích nhà tù Phú Lợi

1.000

1.000

 

78

Cải tạo, sửa chữa, xây mới Trung tâm gii thiệu việc làm Bình Dương

2.000

4.900

 

79

Khu trung tâm quần thể tượng đài thuộc di tích lịch sử địa đạo Tam Giác Sắt

10.000

16.000

 

80

Trung tâm nuôi dưỡng người già tàn tật cô đơn tỉnh Bình Dương - Hạng mục phát sinh PCCC

1.000

1.900

 

81

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương (cơ sở 1)

45.000

45.000

 

82

Xây mới, cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của thư viện tỉnh

1.400

1.400

 

83

Trung tâm Văn hóa thể thao công nhân lao động tỉnh Bình Dương

14.000

34.000

 

IV.2

Dự án khởi công mới

0

2.000

 

84

Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới một số hạng mục Nhà Thiếu nhi Bình Dương (giai đoạn 3)

 

2.000

CBĐT→

C

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - QPAN (C=I+II+III+IV)

185.000

211.364

 

I

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

8.400

13.599

 

I.1

Dự án chuyển tiếp

8.400

5.300

 

85

Xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư tỉnh Bình Dương

8.400

5.300

 

I.2

Dự án khởi công mới

-

8.299

 

86

Trụ slàm việc Ban quản lý rừng phòng hộ núi Cậu - Dầu Tiếng và các hạng mục phụ trợ

 

2.900

CBĐT→

87

Xí nghiệp Công trình công cộng huyện Bàu Bàng

 

5.399

CBĐT→

II

QUỐC PHÒNG

53.300

52.250

 

II.1

Dự án chuyển tiếp

13.300

12.250

 

88

Xây dựng doanh trại Đại đội trinh sát

11.700

10.650

 

89

Xây dựng doanh trại, trận địa d168/e276/f367/QC PK-KQ

1.600

1.600

 

II.2

Dự án khởi công mới

40.000

40.000

 

90

Xây dựng Doanh trại Tiểu đoàn đặc công 60/Btham mưu QK7

40.000

40.000

 

III

AN NINH

76.500

97.000

 

III.1

Dự án chuyển tiếp

76.500

65.050

 

91

Mua sắm phương tiện, thiết bị nghiệp vụ cho công an tỉnh Bình Dương

15.000

14.000

 

92

Cơ sở làm việc Công an các phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương - Giai đoạn 1: Công an các phường thuộc Công an thị xã Thuận an

800

350

 

93

Cơ sở làm việc Công an huyện Bàu Bàng thuộc Công an tỉnh Bình Dương

25.700

20.700

 

94

Trang bị hệ thống vô tuyến Trunking - Công an tỉnh

35.000

30.000

 

III.2

Dự án khởi công mới

-

31.950

 

95

Trường bắn súng ngắn kết hợp hội trường 500 chỗ

 

8.720

CBĐT→

96

Mua sắm thiết bị, nghiệp vụ chuyên dùng công an tỉnh Bình Dương

 

13.230

CBĐT→

97

Tr slàm việc Công an phưng Tân Hip

 

3.000

BSDM

98

Trụ slàm việc Công an phường Thi Hòa

 

3.000

BSDM

99

Trụ sở m việc Công an phường Chánh Phú Hòa

 

3.000

BSDM

100

Trụ sở làm việc Công an phường Hòa Lợi

 

1.000

BSDM

IV

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

46.800

48.515

 

IV.1

Dự án chuyển tiếp

46.800

40.430

 

101

Đội Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tại Khu đô th mi Bình Dương.

8.800

8.800

 

102

Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương

3.000

0

 

103

Mua sắm xe thang 62m cứu hộ và chữa cháy nhà cao tầng

35.000

31.630

 

IV.2

Dự án thanh toán khối lượng

-

2.520

 

104

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực Bến Cát

 

2.520

BSDM

IV.2

Dự án khởi công mới

-

5.565

 

105

Xây dựng trụ sở các đội Cảnh sát PC&CC khu vực: Phường Bình Thắng - Thị xã Dĩ An; KCN VSIP 2 - xã Vĩnh Tân - Thị xã Tân Uyên; KCN Đất Cuốc - Xã Đất Cuốc - huyện Bắc Tân Uyên; Xã Phước Hòa - huyện Phú Giáo; Thị trấn Dầu Tiếng - huyện Dầu Tiếng

 

1.000

CBĐT→

106

Xây dựng Độ cảnh sát PCCC khu vực thuộc Phòng cảnh sát PC&CC số 1 (Phường Phú Mỹ - Tp.TDM)

 

4.565

CBĐT→

 

PHỤ LỤC V

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
(Kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt

Danh mục

Kế hoạch năm 2016

Kế hoạch điều chỉnh năm 2016

Ghi chú

Tổng số

Trong đó, thanh toán nkhối lượng 2014

Tổng s

Trong đó, thanh toán nkhối lượng năm 2014

 

TNG SỐ

900.000

49.857

965.000

68.674

 

A

KHỐI TỈNH

345.000

0

350.000

0

 

I

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

7.000

0

3.000

0

 

 

Y T

7.000

0

3.000

0

 

1

Dự án cải tạo sửa chữa mrộng khu m, X quang, khoa nhi, nhánh A, nhánh B của Bệnh viện đa khoa tỉnh

2.000

 

1.000

 

 

2

Thiết bị giảng dạy Trường Cao đẳng y tế tỉnh Bình Dương

2.000

 

1.000

 

 

3

Khối Kỹ thuật trung tâm và Nhà quàn thuộc Khu quy hoạch chi tiết 1/500 Bệnh viện đa khoa 1500 giường và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

3.000

 

1.000

 

 

II

THỰC HIỆN DỰ ÁN

338.000

0

347.000

0

 

 

Y TẾ

315.000

0

316.700

0

 

 

Dự án chuyển tiếp

295.000

0

296.700

0

 

4

Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phi tỉnh Bình Dương giai đoạn 1 (Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tnh Bình Dương)

11.000

 

92.400

 

 

5

Bệnh viện chuyên khoa Tâm Thần tnh Bình Dương giai đoạn 1 (Bệnh viện chuyên khoa Tâm Thần tỉnh Bình Dương)

10.000

 

68.200

 

 

6

Bệnh viện đa khoa 1.500 giường

(Nguồn: Xsố kiến thiết)

219.000

 

79.300

 

 

7

Khu điều trị 300 giường (Khoa Sản) thuộc BVĐK tỉnh

20.000

 

20.000

 

 

8

Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình của nhà nước

35.000

 

36.800

 

 

 

Dự án khởi công mới

20.000

0

20.000

0

 

9

Hạ tầng kỹ thuật tổng thể thuộc Khu quy hoạch chi tiết 1/500 Bệnh viện Đa khoa 1500 giường và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh)

20.000

 

20.000

 

 

 

Dự án đang xem xét nguồn vốn

0

0

0

0

 

10

Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh

0

 

 

 

 

 

GIÁO DỤC

23.000

0

30.300

0

 

 

Dự án chuyển tiếp

23.000

0

30.300

0

 

11

Trường Cao Đẳng Y Dược tỉnh Bình Dương

7.000

 

13.000

 

 

12

Ký túc xá, nhà ăn, nhà bếp Trường THPT chuyên Hùng Vương

16.000

 

17.300

 

 

B

KHI HUYN THỊ

555.000

49.857

615.000

68.674

 

 

Dự án giáo dục

543.800

49.857

603.800

68.674

 

 

Dự án y tế

11.200

0

11.200

0

 

I

THÀNH PHTHỦ DẦU MỘT

90.000

0

90.000

0

 

 

CHUN BỊ ĐẦU TƯ

500

0

500

0

 

 

GIÁO DỤC

500

0

500

0

 

13

Trường THCS tạo nguồn thành phố ThDầu Một

500

 

500

 

 

 

THỰC HIỆN DỰ ÁN

89.500

0

89.500

0

 

 

GIÁO DỤC

89.500

0

89.500

0

 

 

Dự án chuyển tiếp

89.500

0

89.500

0

 

14

Trường Mu giáo Sao Mai

6.000

 

6.000

 

 

15

Trường Tiểu hc Phú Tân

5.000

 

5.000

 

 

16

Trường Mầm non Hòa Phú

17.500

 

17.500

 

 

17

Trường mẫu giáo Hoa Hướng Dương

5.000

 

5.000

 

 

18

Trường Tiểu học Hòa Phú

20.000

 

20.000

 

 

19

Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp

18.000

 

18.000

 

 

20

Trường Trung học cơ sở Tương Bình Hiệp

18.000

 

18.000

 

 

 

Dự án đang xem xét nguồn vốn

0

0

0

0

 

21

Trường Mầm non Họa Mi

 

 

 

 

 

22

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, phường Phú Cường

 

 

 

 

 

23

Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai

 

 

 

 

 

24

Trường Tiểu học Chánh Nghĩa

0

 

 

 

 

25

Trường Trung học cơ sở Trần Bình Trọng

 

 

 

 

 

II

THỊ XÃ THUẬN AN

80.000

0

80.000

0

 

 

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

500

0

500

0

 

 

GIÁO DỤC

500

0

500

0

 

26

Mrộng trường THCS Trịnh Hoài Đức

500

 

500

 

 

 

THỰC HIỆN DỰ ÁN

79.500

0

79.500

0

 

 

GIÁO DỤC

79.500

0

79.500

0

 

 

Dự án đã hoàn thành từ các năm trước

2.744

0

3.209

0

 

27

Trường Mẫu giáo Hoa Cúc 09

500

 

493

 

 

28

Trường TH Bình Qưới

700

 

1.286

 

 

29

Trường TH Lý Tự Trọng GĐ2

700

 

700

 

 

30

Trường TH Tân Thới

344

 

61

 

 

31

Trường THCS Trịnh Hoài Đức giai đoạn 2

500

 

669

 

 

 

Dự án chuyển tiếp

76.756

0

76.291

0

 

32

Trường Tiểu học Trần Quốc Ton 2

26.756

 

26.791

 

 

33

Trường THCS Thuận Giao

20.000

 

34.500

 

 

34

Trường THCS Nguyễn Trung Trực

30.000

 

15.000

 

 

III

THỊ XÃ DĨ AN

80.000

0

100.000

12.538

 

 

CHUẨN BỊ ĐU TƯ

900

0

1.200

0

 

 

GIÁO DỤC

900

0

1.200

0

 

35

Trường THCS Đông Chiêu

300

 

300

 

 

36

Trường THCS Dĩ An (giai đoạn 2)

300

 

300

 

 

37

Mở rộng Trường THCS Đông Hòa

 

 

300

 

 

38

Trường Tiểu học Dĩ An B

300

 

300

 

 

 

THỰC HIỆN DỰ ÁN

79.100

0

98.800

12.538

 

 

GIÁO DỤC

79.100

0

98.800

12.538

 

 

Dự án hoàn thành từ các năm trước

7.957

0

6.319

6.319

 

39

Trường Trung học cơ sở Tân Bình

2.379

 

2.351

2.351

 

40

Trường Tiểu học Đông Chiêu

150

 

0

 

 

41

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

1.274

 

1.236

1.236

 

42

Trường THCS Đông Hòa

1.007

 

619

619

 

43

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt

1.120

 

1.212

1.212

 

44

Trường mẫu giáo Thống Nhất

1.000

 

660

660

 

45

Mở rộng trường THCS Võ Trường Ton

1.027

 

241

241

 

 

Dự án chuyn tiếp

71.143

0

92.481

6.219

0

46

Trường Trung học s Bình Thắng

8.000

 

8.000

4.472

 

47

Trường Tiểu học Thống Nhất

9.143

 

13.512

 

 

48

Trường MG Hoa Hồng 1

9.000

 

10.196

1.747

 

49

Cải tạo, NC và MR trường TH Đông Hòa B

21.000

 

29.000

 

 

50

Nhà tập đa năng trường THCS An Bình

7.000

 

7.000

 

 

51

Trường TH An Bình A

17.000

 

24.773

 

 

IV

THỊ XÃ BẾN CÁT

65.000

0

75.000

0

 

 

CHUN BỊ ĐẦU TƯ

500

0

500

0

 

 

GIÁO DỤC

500

0

500

0

 

52

Trường MN An Tây

500

 

500

 

 

 

THỰC HIỆN DỰ ÁN

64.500

0

74.500

0

 

 

GIÁO DỤC

64.500

0

74.500

0

 

 

Dự án chuyển tiếp

64.500

0

74.500

0

 

53

Trường Mầm non Hòa Li

14.500

 

19.500

 

 

54

Trường Mầm non An Điền

15.000

 

18.000

 

 

55

Trường Tiểu học Chánh Phú Hòa

15.000

 

15.000

 

 

56

Trường Tiểu học An Đin

10.000

 

12.000

 

 

57

Trường Mầm non Mỹ Phước

10.000

 

10.000

 

 

V

THỊ XÃ TÂN UYÊN

60.000

3.578

70.000

12.440

 

 

CHUN BỊ ĐU TƯ

1.000

0

66

0

 

 

GIÁO DỤC

1.000

0

66

0

 

58

Trường Tiểu học Thái Hòa B

500

 

16

 

 

59

Trường Mu giáo Hoa Hồng

500

 

50

 

 

 

THỰC HIỆN DỰ ÁN

59.000

3.578

69.934

12.440

 

 

Y T

10.000

0

10.000

0

 

 

Dự án chuyển tiếp

10.000

0

10.000

0

 

60

Bệnh viện đa khoa thị xã Tân Uyên quy mô 200 giường (định hướng 400 giường)

10.000

0

10.000

 

 

 

GIÁO DỤC

49.000

3.578

59.934

12.440

 

 

Dự án chuyển tiếp

49.000

3.578

59.934

12.440

 

61

Trường Tiểu học Phú Chánh

10.000

 

10.000

8.682

 

62

Trường Mu giáo Phú Chánh

9.000

3.578

9.000

3.758

 

63

Trường THCS Nguyễn Quốc Phú

8.000

 

13.000

 

 

64

Trường Tiểu học Uyên Hưng B

8.000

 

13.934

 

 

65

Trường Tiểu học Hội Nghĩa

7.000

 

7.000

 

 

66

Trường Mầm non Thạnh Hội

6.000

 

6.000

 

 

67

Trường THCS Phú Chánh

1.000

 

1.000

 

 

VI

HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

45.000

0

50.000

0

 

 

CHUẨN BỊ ĐU TƯ

500

0

500

0

 

 

GIÁO DỤC

500

0

500

0

 

68

Trường THCS Tân Mỹ

500

 

500

 

 

 

THỰC HIỆN DỰ ÁN

44.500

0

49.500

0

 

 

GIÁO DỤC

44.500

0

49.500

0

 

 

Dự án chuyn tiếp

44.500

0

49.500

0

 

69

Trường Mầm non Thường Tân

15.000

 

15.000

 

 

70

Trường Tiểu học Tân Định

8.000

 

8.000

 

 

71

Trường Mầm non Hoa Anh Đào

21.500

 

26.500

 

 

 

Dự án đang xem xét nguồn vốn

0

0

0

0

 

72

Trường Tiểu học Tân Thành

 

 

 

 

 

VII

HUYỆN BÀU BÀNG

45.000

8.000

50.000

8.000

 

 

CHUN BỊ ĐẦU TƯ

1.000

0

1.000

0

 

 

Y TẾ

1.000

0

1.000

0

 

73

Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng

1.000

 

1.000

 

 

 

THỰC HIỆN DỰ ÁN

44.000

8.000

49.000

8.000

 

 

GIÁO DỤC

44.000

8.000

49.000

8.000

 

 

Dự án hoàn thành từ các năm trước

8.000

8.000

8.000

8.000

 

74

Trường THPT Bàu Bàng

2.000

2.000

2.000

2.000

 

75

Trường TH Cây Trường

2.000

2.000

2.000

2.000

 

76

Trường TH Lai Hưng A (mở rộng)

2.000

2.000

2.000

2.000

 

77

Trường TH Long Nguyên

2.000

2.000

2.000

2.000

 

 

Dự án chuyển tiếp

36.000

0

41.000

0

 

78

Trường THCS Quang Trung

5.000

 

5.000

 

 

79

Trường Mầm non Lai Uyên

11.000

 

16.000

 

 

80

Trường TH Lai Uyên A

10.000

 

10.000

 

 

81

Trường TH Hưng Hòa

10.000

 

10.000

 

 

VIII

HUYỆN PHÚ GIÁO

45.000

27.778

50.000

27.742

 

 

CHUN BỊ ĐẦU TƯ

400

0

400

0

 

 

Y T

200

0

200

0

 

82

Đầu tư trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Phú Giáo

200

 

200

 

 

 

GIÁO DỤC

200

0

200

0

 

83

Trường THCS tạo nguồn huyện Phú Giáo

200

 

200

 

 

 

THỰC HIỆN DỰ ÁN

44.600

27.778

49.600

27.742

 

 

GIÁO DỤC

44.600

27.778

49.600

27.742

 

 

Dự án hoàn thành từ các năm trước

27.778

27.778

27.742

27.742

 

84

Trường Mầm non Tân Long

2.000

2.000

2.000

2.000

 

85

Trường Mầm non Vĩnh Hòa

2.368

2.368

2.332

2.332

 

86

Trường THCS bán trú Phước Hòa

5.000

5.000

5.000

5.000

 

87

Trường Trung học phổ thông Phước Vĩnh

5.000

5.000

5.000

5.000

 

88

Trường Tiểu học Vĩnh Hòa B

13.410

13.410

13.410

13.410

 

 

Dự án chuyn tiếp

16.422

0

21.458

0

 

89

Trường Mầm non Họa Mi

5.000

 

7.000

 

 

90

Trường Tiểu học Phước Sang

400

 

400

 

 

91

Trưng Tiểu học An Bình A

6.000

 

9.036

 

 

92

Trường Tiểu học An Long

5.022

 

5.022

 

 

 

Dự án khởi công mới

400

-

400

-

 

93

Trường Tiểu học Phước Vĩnh B

400

 

400

 

 

 

Dự án đang xem xét nguồn vốn

0

0

0

0

 

94

Trường Tiểu học An Linh

0

 

 

 

 

95

Trường Tiểu học An Thái giai đoạn 2

0

 

 

 

 

IX

HUYỆN DẦU TIẾNG

45.000

10.501

50.000

7.954

 

 

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

1.700

1.641

1.774

1.774

 

 

GIÁO DỤC

1.700

1.641

1.774

1.774

 

96

Trường THCS Minh Hòa

1.400

1.341

1.474

1.474

 

97

Trường Tiểu học An Lập (giai đoạn 1)

300

300

300

300

 

 

THỰC HIỆN DỰ ÁN

43.300

8.860

48.226

6.180

 

 

GIÁO DỤC

43.300

8.860

48.226

6.180

 

 

Dự án đã hoàn thành từ các năm trước

8.860

8.860

8.234

6.180

 

98

Trường Tiểu học Bến Súc

3.172

3.172

3.003

1.962

 

99

Trường Tiểu học Dầu Tiếng

1.384

1.384

958

958

 

100

Trường Mầm non Thanh An

4.304

4.304

4.273

3.260

 

 

Dự án chuyển tiếp

34.440

0

39.992

0

 

101

Trường THPT Long Hòa (giai đoạn 1)

3.400

 

1.323

 

 

102

Trường THCS Định Hiệp

5.700

 

15.000

 

 

103

Trường Tiểu học Minh Thạnh

5.000

 

5.000

 

 

104

Trường Mầm non Long Hòa

12.000

 

5.000

 

 

105

Trường THCS Minh Tân

4.000

 

7.000

 

 

106

Trường Tiểu học Định An

4.340

 

6.669

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC VI

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục

Kế hoạch 2016

Kế hoạch điều chỉnh 2016

Ghi chú

 

VỐN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

1.830.000

1.844.536

 

I

Thành phố Thủ Dầu Một

390.834

390.834

 

a

Vốn phân cấp theo tiêu chí

190.834

190.834

 

b

Vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh

170.000

170.000

 

1

Đường Hoàng Hoa Thám II

4.596

4.596

 

2

Mrộng va hè đường Bạch Đằng (đoạn từ ngã ba đường Ngô Quyền đến đường Đinh Bộ Lĩnh)

17.991

17.991

 

3

Đường từ Hoàng Hoa Thám (ngã tư thành đội) đến Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi.

4.869

4.869

 

4

Đường mở mi tđường CMT8 đến đường Nguyễn Tri Phương (đường tổ 36, khu 5, phường Chánh Nghĩa)

12.000

12.000

 

5

Đường Trần Ngọc Lên - ĐL nh Dương - đường Bùi Ngọc Thu (Đường tổ 7 ấp 1, P. Định Hòa)

20.000

20.000

 

6

Đường Nguyễn Tri Phương (đoạn từ cầu Thổ Ngữ đến cầu Thầy Năng), phường Chánh Nghĩa

25.471

25.471

 

7

Nâng cấp, mrộng đường Trần Ngọc Lên (từ ĐLBD đến đường Huỳnh Văn Lũy)

10.000

20.000

 

8

Đường Lê Chí Dân, phường Hiệp An

10.000

20.000

 

9

Đường Trần Văn Ơn

9.000

9.000

 

10

Nhà tang lễ thành phố Thủ Dầu Một

14.073

14.073

 

11

Xây dựng trụ s Ban chhuy quân sự TPTDM

13.000

13.000

 

12

Nạo vét Suối Cầu Trệt

9.000

9.000

 

 

Dự phòng

20.000

 

 

c

Vốn tnh htrợ theo Nghị quyết 32/NQ-TU

30.000

30.000

 

13

Đường Bạch Đằng nối dài phường Phú Cường

30.000

30.000

 

II

Thị xã Thuận An

278.982

278.982

 

a

Vốn phân cấp theo tiêu chí

228.982

228.982

 

b

Vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh

50.000

50.000

 

14

Trường TH Bình Thuận

1.000

1.000

 

15

Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

42.400

46.179

 

16

Trung tâm văn hóa An Sơn -giai đoạn 2 (Đầu tư thiết bị và xây dựng một số hạng mục phụ nhà văn hóa An Sơn)

1.600

1.600

 

17

Xây dựng Trường tiu học Bình Nhâm - 15 phòng học và nhà đa năng

 

1.221

BSDM

 

Dự phòng

5.000

 

 

III

Thị xã Dĩ An

281.533

281.533

 

a

Vốn phân cấp theo tiêu chí

221.533

221.533

 

b

Vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh

60.000

60.000

 

18

Khu di tích CM & sinh thái Hố lang - Gđ 1

20.000

23.000

 

19

Sân vận động TX. Dĩ An

34.000

37.000

 

 

Dự phòng

6.000

 

 

IV

Thị xã Tân Uyên

162.926

162.926

 

a

Vốn phân cấp theo tiêu chí

87.926

87.926

 

b

Vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh

75.000

75.000

 

20

Nâng số hộ sử dụng điện xã Thạnh Hội, xã Bạch Đằng, xã Phú Chánh, xã Vĩnh Tân, phường Tân Hiệp

4.800

4.800

 

21

Nâng số hộ sử dụng điện phường Thái Hòa, Uyên Hưng, Tân Phước Khánh, Khánh Bình, xã Tân Vĩnh Hiệp

5.000

5.000

 

22

Xây dựng Trạm Y tế phường Tân Phước Khánh

6.000

5.642

 

23

Xây dựng Trạm Y tế xã Tân Vĩnh Hiệp

5.000

5.000

 

24

Cầu qua Cù lao Bạch Đằng

8.000

10.887

 

25

Phòng khám đa khoa phường Khánh Bình

3.000

2.000

 

26

Khu Tái định cư phường Tân Phước Khánh

4.500

4.471

 

27

Xây dựng Trạm Y tế xã Phú Chánh

5.000

3.500

 

28

Xây dựng Trạm Y tế xã Vĩnh Tân

7.000

7.000

 

29

Sửa chữa, dặm vá tuyến đường ĐH 409 phường Tân Hiệp và xã Vĩnh Tân

5.000

11.500

 

30

Nâng cấp BTN tuyến đường ĐH 418 (đoạn từ ĐT 747B đến ngã tư Nhà thờ)

4.200

4.200

 

31

Khu di tích tưởng niệm truyền thống chiến khu Vĩnh Lợi

10.000

11.000

 

 

Dự phòng

7.500

 

 

V

Huyện Bắc Tân Uyên

136.438

136.438

 

a

Vn phân cấp theo tiêu chí

76.438

76.438

 

b

Vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh

60.000

60.000

 

32

Trạm y tế xã Tân Bình

4.879

2.268

 

33

XD Trạm y tế xã Tân Định

5.175

3.603

 

34

Mua sắm trang thiết bị y tế cho phòng khám đa khoa khu vực tuyến huyện

7.153

8.160

 

35

Nâng cấp mở rộng tuyến đường GTNT từ đường ĐH.415 đi hồ Đá Bàn.

13.156

13.156

 

36

Nâng cấp bê tông nhựa đường ĐH.414 (giai đoạn 3)

13.240

13.240

 

37

Trường mầm non Thường Tân

2.000

2.000

 

38

Nâng cấp bê tông nhựa đường ĐH.424

8.397

8.397

 

39

Trường Tiểu học Tân Định

 

9.176

BSDM

 

Dự phòng

6.000

 

 

VI

Thị xã Bến Cát

155.908

155.908

 

a

Vốn phân cấp theo tiêu chí

93.908

93.908

 

b

Vốn hỗ trtừ ngân sách tỉnh

62.000

62.000

 

40

Văn Phòng làm việc khu phố 7, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát

1.182

1.182

 

41

Văn phòng làm việc khu phố 4, phường Tân Định, thị xã Bến Cát

1.091

1.091

 

42

Trụ sở làm việc Công An xã An Tây, thị xã Bến Cát

3.182

3.182

 

43

Trụ sở làm việc Công An xã Phú An, thị xã Bến Cát

3.182

3.182

 

44

Xây dựng nhà một của liên thông phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát

1.818

1.818

 

45

Nâng cấp mặt đường, cải tạo vỉa hè, HTCS tuyến đường từ ngã 3 vật tư đến ngã 4 Tàn Dù

10.000

10.000

 

46

Đường Gò Cào Cào (Từ QL13 đến đường Mỹ Phước - Tân Vạn)

8.182

8.182

 

47

Giải tỏa bồi thường công trình xây dựng công viên dọc sông Thị Tính (đoạn qua Chợ Bến Cát)

17.273

17.273

 

48

Xây dựng kè dọc sông Thị Tính, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát (đoạn qua ChBến Cát)

9.545

9.545

 

49

Trường Tiu học Chánh Phú Hòa

-

6.545

BSDM

 

Dự phòng

6.545

 

 

VII

Huyn Bàu Bàng

141.669

141.669

 

a

Vốn phân cấp theo tiêu chí

71.669

71.669

 

b

Vn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh

70.000

70.000

 

50

Trung tâm văn hóa - thể thao huyện

2,000

2.000

 

51

Duy tu sửa chữa đường vào khu dân cư Long Nguyên (đoạn từ ĐT 749a đến ngã tư bản trắng)

12.000

12.000

 

52

Bê tông nhựa đường văn phòng ấp 4 đến Trại Gà Đông Thịnh, xã Trừ Văn Thố

7.500

10.000

 

53

Bê tông nhựa đường bảy dòng, ấp Suối Tre

8.000

12.000

 

54

HTCS tuyến đường 16 A, xã Cây Trường II

1.400

1.400

 

55

HTCS tuyến đường từ QL 13 đi Hồ Từ Vân, xã Lai Hưng

1.100

1.100

 

56

Trung tâm văn hóa xã Cây Trường II (giai đoạn I)

4.600

4.600

 

57

Nâng cấp láng nhựa đường liên xã Cây Trường - Long Tân

14.000

14.000

 

58

Trụ sĐài Truyền thanh

1.000

1.000

 

59

Nâng cấp đường liên ấp đường bê tông nhựa nóng 16 A xã Cây Trường II.

4.500

4.500

 

60

Duy tu sửa chữa đường vào khu dân cư Long Nguyên

6.900

7.400

 

 

Dự phòng

7.000

 

 

VIII

Huyện Phú Giáo

143.129

157.665

 

a

Vốn phân cấp theo tiêu chí

85.129

85.129

 

b

Vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh

58.000

72.536

 

61

Đường nội ô thị trấn Phước Vĩnh giai đoạn 2 dài 5 km

7.705

7.593

 

62

Đường ĐH503 đi ĐH501 và nhánh rẽ đi trung tâm cai nghiện

15.276

14.497

 

63

Đường từ ĐH506 đi ĐH507 và các nhánh rẽ đi ĐT741

6.404

4.536

 

64

Xây dựng mới Cầu Rạch Bé

8.153

8.650

 

65

XD sân tập TDTT, hồ bơi, nhà điều hành, cây xanh sân vận động

4.996

4.967

 

66

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Giáo

3.340

3.286

 

67

Xây dựng trụ sở đội Công trình Công cộng

2.000

7.800

 

68

Đầu tư nâng cấp đường 19/5

4.326

4.326

 

69

Đường An Bình đi An Linh

 

2.345

BSDM

70

Bồi thường giải tỏa khu đất bàn giao cho Trung đoàn 271 thuộc Bộ tư lệnh Quân khu 7

 

14.536

BSDM

 

Dự phòng

5.800

 

 

IX

Huyện Dầu Tiếng

138.581

138.581

 

a

Vốn phân cấp theo tiêu chí

93.581

93.581

 

b

Vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh

45.000

45.000

 

71

Nâng cấp, mrộng đường trước Huyện ủy - UBND huyện đến đường vành đai ĐT 744

1.000

200

 

72

Rải đá, láng nhựa đường từ ngã ba Dc Chùa đến ngã ba đường ĐH 707 xã Minh Thạnh

7.000

13.100

 

73

Nâng cấp, mrộng đoạn từ ngã ba Dốc Lâm Vồ đến ngã tư Chú Thai, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng (giai đoạn 2)

5.000

5.000

 

74

Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Hạt kiểm lâm vào khu du lịch hồ Dầu Tiếng (đường đôi gắn với trồng cây xanh giữa dải phân cách rộng 4,5m)

1.000

200

 

75

Nâng cấp, mở rộng đoạn đường tđường ĐT.748 đến trước chợ Phú Bình và đoạn từ đường ĐT.748 đến trạm y tế Nông trường cao su An Lập, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng

5.412

5.351

 

76

Nâng cấp, mrộng đường ĐH 704 từ Thanh An, Định Hiệp đến Minh Hòa (đoạn qua xã Định An)

6.500

6.500

 

77

Bia đền tưởng niệm thanh niên xung phong xã Thanh An

6.194

6.255

 

78

Bia chiến thng Suối Dứa thị trấn Dầu Tiếng

3.394

3.394

 

79

Xây dựng nhà ở Đại đội dân quân động Ban CHQS huyện

5.000

5.000

 

 

Dự phòng

4.500

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC VII

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) DỰA VÀO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục

Kế hoạch năm 2016

Kế hoạch điều chnh năm 2016

Ghi chú

Tổng số (tất ccác nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất ccác nguồn vốn)

Trong đó:

Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)

Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)

 

TNG SỐ

1.006.000

932.000

74.000

932.000

 

I

Ngành Cấp thoát nước - Môi trường

882.000

832.000

50.000

832.000

-

1

Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương - Giai đoạn II

882.000

832.000

50.000

832.000

-

II

Ngành Giáo dục - Đào tạo

124.000

100.000

24.000

100.000

 

2

Nhà xưởng thực hành Trường trung cấp nghề Việt Hàn Bình Dương

124.000

100.000

24.000

100.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2016
Ngày hiệu lực01/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2016/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư công Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2016/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư công Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thanh Liêm
       Ngày ban hành20/07/2016
       Ngày hiệu lực01/08/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 19/2016/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư công Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2016/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư công Bình Dương