Quyết định 19/2016/QĐ-UBND

Quyết định 19/2016/QĐ-UBND Quy định phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2016/QĐ-UBND phối hợp liên ngành quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Thái Nguyên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2016/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;

Căn cứ Luật Cạnh tranh năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 571/TTr-SCT ngày 31/5/2016; Công văn số 185/STP-XD&KTVB ngày 27/4/2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nhữ Văn Tâm

 

QUY ĐỊNH

PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương thức phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan (gọi chung là cơ quan) trong quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp và áp dụng đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, ban, ngành, đơn vị đã được pháp luật quy định và yêu cầu công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo từng thời điểm.

2. Việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật. Nghiêm cấm mọi thái độ cửa quyền, quan liêu, vô trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu, yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện những điều pháp luật không quy định.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo chức năng, nhiệm vụ các Sở, ngành, cơ quan có trách nhiệm chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo điều hành giữa các cơ quan quản lý của tỉnh.

4. Việc tổ chức phối hợp kiểm tra do Thủ trưởng cơ quan chủ trì, việc kiểm tra phải có đề nghị bằng văn bản và được sự nhất trí của Thủ trưởng cơ quan nhận được đề nghị phối hợp (trừ trường hợp vi phạm quả tang). Nghiêm cấm cán bộ dưới quyền tự ý tổ chức sự phối hợp giữa các cơ quan để tiến hành kiểm tra, kiểm soát trái quy định này.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp; cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh; xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo.

2. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh.

3. Cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước tham gia thực hiện Quy định này.

4. Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp; phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

5. Báo cáo định kỳ việc thực hiện các thủ tục hành chính về hoạt động bán hàng đa cấp; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

6. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 4. Trách nhiệm và phương thức phối hợp

1. Các cơ quan có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Sở Công Thương, phân công đầu mối (lãnh đạo và chuyên viên) theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Làm đầu mối trong quá trình phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đơn vị mình.

2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, đề xuất về các nội dung cần phối hợp; về thông tin liên quan đến hoạt động

bán hàng đa cấp trên địa bàn; về kết quả công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp của cơ quan, đơn vị mình theo chức năng nhiệm vụ; về các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Để đảm bảo công tác phối hợp được kịp thời, các cơ quan có thể trao đổi thông tin thông qua hình thức trực tiếp, gửi văn bản hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc.

4. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan; đơn vị chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra có trách nhiệm: Bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra; chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành; báo cáo kết quả gửi Sở Công Thương để tổng hợp.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 5. Sở Công Thương

1. Là cơ quan chủ trì việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Lập kế hoạch triển khai hoặc phối hợp các cơ quan có liên quan; các cơ quan thông tin, báo chí, tổ chức đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chủ trì việc phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, đơn vị, cá nhân thuộc các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

3. Cấp giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

4. Gửi giấy xác nhận tiếp nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, xác nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp cho các đơn vị, cơ quan có liên quan (gửi qua đường văn bản hoặc email); sao gửi hồ sơ

thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, xác nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; hồ sơ xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp cho các đơn vị, cơ quan có liên quan khi cần thiết để phối hợp hoạt động quản lý bán hàng đa cấp trên địa bàn.

5. Giao Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất theo vụ việc; thường xuyên giám sát, kiểm tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm quy định pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định.

6. Giao Thanh tra Sở Công Thương thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm đối với đơn thư phản ánh của cá nhân được gửi đến Sở Công Thương về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

7. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức bán hàng đa cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cấp đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh và theo nội dung thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn khi cần thiết, phát hiện và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

8. Phối hợp chỉ đạo, tổ chức huy động (khi cần thiết) lực lượng các cơ quan để tham gia thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động bán hàng đa cấp trái phép. Tạo điều kiện cho lực lượng cơ quan chức năng thực hiện điều tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.

9. Khi tiếp nhận được thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thì Sở Công Thương thông tin đến các cơ quan để chủ động xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm xử lý vi phạm theo quy định.

10. Hàng năm, định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

11. Tổ chức việc giao ban giữa các cơ quan quản lý nhà nước thuộc tỉnh về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn khi cần thiết. Kịp thời đề xuất, bổ sung sửa đổi những điểm chưa phù hợp của Quy định để việc phối hợp giữa các cơ quan đạt hiệu quả.

12. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

13. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

14. Định kỳ hàng năm, Sở Công Thương tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác phối hợp, rút kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị (nếu có).

Điều 6. Công an tỉnh

1. Phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng kinh doanh đa cấp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc các vi phạm pháp luật khác theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng thường xuyên rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

3. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân đề cao cảnh giác với loại tội phạm này, phát động phong trào quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm cho lực lượng chức năng.

4. Chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện quy định phối hợp. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực phụ trách gửi Sở Công Thương.

Điều 7. Sở Y tế

1. Là cơ quan chủ trì cấp văn bản xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo đối với sản phẩm thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Y tế (thực phẩm, mỹ phẩm...) cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực Sở Y tế quản lý.

3. Kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong việc quảng cáo sản phẩm có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở Y tế; việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định.

4. Kiểm tra, giám sát việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với cơ sở, địa điểm kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

5. Chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện quy định phối hợp. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan quản lý có liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

6. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

7. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách về Sở Công Thương.

8. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ cho Sở Công Thương trước ngày 31 tháng 12, để phối hợp quản lý, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

Điều 8. Sở Ngoại vụ

1. Là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh hoặc quyết định việc cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế đối với hội nghị, hội thảo quốc tế của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện quy định phối hợp.

3. Kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận thông tin về dấu hiệu vi phạm trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

4. Gửi bản sao Giấy phép các hội nghị, hội thảo quốc tế đã cấp hoặc tham mưu UBND tỉnh cấp cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh đến các cơ quan liên quan để phối hợp quản lý.

5. Định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh về Sở Công Thương trước ngày 31 tháng 12, để phối hợp quản lý, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

Điều 9. Các Sở, ban, ngành liên quan

1. Có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý về chất lượng và điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý.

2. Chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định pháp luật.

3. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách về Sở Công Thương.

4. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ gửi về Sở Công Thương trước ngày 31 tháng 12, để phối hợp quản lý, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

5. Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

1. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức đoàn thể; UBND các xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về bán hàng đa cấp và những thủ đoạn lợi dụng bán hàng đa cấp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để người dân, người tham gia bán hàng đa cấp chủ động phòng ngừa, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp trái pháp luật. Đồng thời, vận động người dân chủ động tham gia cùng cơ quan quản lý nhà nước giám sát, phát hiện, cung cấp bằng chứng tố giác về sai phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý. Chủ động giám sát, phát hiện các hiện tượng hoạt động bán hàng đa cấp trái phép trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

3. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc địa bàn quản lý gửi Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

4. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp tại địa bàn quản lý gửi Sở Công Thương trước ngày 31 tháng 12, để phối hợp quản lý và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 12. Cán bộ, công chức, đơn vị khi thi hành công vụ nếu vi phạm các quy định của Quy định này và các quy định pháp luật liên quan thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 13. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã kịp thời phản ánh về Sở Công Thương tổng hợp, đề xuất biện pháp giải quyết và trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2016
Ngày hiệu lực07/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2016/QĐ-UBND phối hợp liên ngành quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Thái Nguyên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2016/QĐ-UBND phối hợp liên ngành quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Thái Nguyên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýNhữ Văn Tâm
        Ngày ban hành27/06/2016
        Ngày hiệu lực07/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 19/2016/QĐ-UBND phối hợp liên ngành quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Thái Nguyên 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2016/QĐ-UBND phối hợp liên ngành quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Thái Nguyên 2016

            • 27/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực