Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về phân công, phân cấp thực hiện trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2017/QĐ-UBND phân công quản lý an toàn lao động xây dựng công trình Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2017/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP THỰC HIỆN CÁC TRÁCH NHIỆM VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động"; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động"; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ "Về quản lý dự án đầu tư xây dựng";

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng "Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình";

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 4198/SXD-QLXD ngày 22/11/2017 "V/v đề xuất ban hành Quyết định phân công, phân cấp thực hiện các trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh", báo cáo thẩm định số 269/BC-STP ngày 20/11/2017 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công, phân cấp thực hiện các trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc phân công, phân cấp:

Việc phân công, phân cấp thực hiện các trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cho các cơ quan chuyên môn về an toàn lao động và Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm bảo nguyên tắc thống nhất, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng quản lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, quy định của pháp luật.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thống nhất thực hiện quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

b) Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

c) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

d) Tiếp nhận khai báo của các tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trước khi và sau khi đưa vào sử dụng để thi công xây dựng công trình.

e) Giúp UBND tỉnh quản lý, tổ chức thực hiện công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

f) Chủ trì thực hiện điều tra sự cố về máy, thiết bị, vật tư gây mất an toàn lao động dẫn đến chết người hoặc làm bị thương nặng từ hai người trở lên xảy ra trên địa bàn tỉnh.

3. Các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành:

a) Sở Xây dựng:

- Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đồng thời với kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với những công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Xây dựng.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Xây dựng.

- Tham gia đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh về máy, thiết bị, vật tư gây mất an toàn lao động dẫn đến chết người hoặc làm bị thương nặng từ hai người trở lên trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khi có yêu cầu.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng, đồng thời báo cáo UbNd tỉnh về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn trước ngày 15 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

b) Các sở: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Thông tin Truyền thông:

- Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đồng thời với kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với những công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của sở.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của sở.

- Tham gia đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh về máy, thiết bị, vật tư gây mất an toàn lao động dẫn đến chết người hoặc làm bị thương nặng từ hai người trở lên trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

- Gửi báo cáo về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình thuộc chuyên ngành quản lý về Sở Xây dựng để tổng hợp trước ngày 05 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

4. Ban quản lý Khu kinh tế:

a) Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình nằm trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình nằm trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Thực hiện nghiêm chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn; kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đồng thời với kiểm tra trật tự xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với những công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của UBND cấp huyện.

b) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn lao động trong thi công xây dựng, xử lý theo thẩm quyền, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn quản lý. chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với các công trình thi công xây dựng gây mất an toàn lao động trên địa bàn.

c) Tiếp nhận báo cáo của các tổ chức, cá nhân sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có phạm vi hoạt động vượt khỏi mặt bằng công trường hoặc đặt ngoài phạm vi công trường theo quy định tại khoản 2, Điều 10, Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng; kiểm tra, xử lý theo quy định đảm bảo an toàn cho người, tài sản, công trình lân cận.

d) Gửi báo cáo về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn quản lý về Sở Xây dựng để tổng hợp trước ngày 05 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định về phân công, phân cấp thực hiện các trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ngoài các nội dung quy định tại Quyết định này thì việc quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và pháp luật khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Xây dựng, công thương, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền Thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng ban quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Diện

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2017/QĐ-UBND phân công quản lý an toàn lao động xây dựng công trình Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2017/QĐ-UBND phân công quản lý an toàn lao động xây dựng công trình Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýVũ Văn Diện
        Ngày ban hành06/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 19/2017/QĐ-UBND phân công quản lý an toàn lao động xây dựng công trình Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2017/QĐ-UBND phân công quản lý an toàn lao động xây dựng công trình Quảng Ninh

            • 06/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực