Quyết định 19/2018/QĐ-UBND

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 06/2019/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Sơn La 2019 và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2018/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2018/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 11 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 45/2014/NĐ-CP thu tiền sử dụng đất">332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 46/2014/NĐ-CP thu tiền thuê đất">333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Thông tư số 45/2014/NĐ-CP">10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 385/TTr-STC ngày 20/6/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018, cụ thể như sau:

1. Đối với đất nông nghiệp:

a) Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản:

- Đối với các xã tại Phụ biểu số 01 (danh sách các xã áp dụng mức giá kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh): Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,3.

- Đối với các xã tại Phụ biểu số 02 (danh sách các xã áp dụng mức giá kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh): Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,2.

- Đối với các xã tại Phụ biểu số 03 (danh sách các xã áp dụng mức giá kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh): Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,1.

b) Đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất nông nghiệp khác: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,0.

2. Đối với đất ở:

- Bảng 01: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại nông thôn (quy định tại Bảng 7 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh).

- Bảng 02: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị (quy định tại Bảng 10, 10a, Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh).

3. Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở (đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ):

- Đất phi nông nghiệp ở nông thôn (quy định tại Bảng 7 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh): Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,0.

- Đất phi nông nghiệp ở đô thị (quy định tại Bảng 10, 10a, Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh): Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,2.

Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng trong các trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất (nội dung được sửa đổi tại Khoản 4, Điều 3, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai); Điểm c, Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (nội dung được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước).

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017.

3. Trường hợp thu tiền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân được tạm giao bố trí tái định cư và giao đất ở có thu tiền sử dụng đất mà UBND các huyện, thành phố đã cam kết về giá thu tiền sử dụng đất trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, thì cho phép UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh Sơn La khi tính thu tiền sử dụng đất.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, Hà 100 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

BẢNG 01 - HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2018/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tuyến đường; Trung tâm cụm xã, trung tâm xã

Hệ số điều chỉnh giá đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN I.

 

 

 

 

 

 

ĐẤT Ở TẠI KHU DÂN CƯ VEN ĐÔ, KHU CÔNG NGHIỆP, ĐẦU MỐI GIAO THÔNG, TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH, KHU THƯƠNG MẠI, KHU DU LỊCH

 

 

 

 

 

A

HUYỆN MỘC CHÂU

 

 

 

 

 

I

Đường từ Quốc lộ 43 đi vào Trung tâm cụm xã Chiềng Sơn

 

 

 

 

 

1

Từ quốc lộ 43 đến hết đất Trạm y tế xã

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Từ hết đất Trạm y tế xã đến giáp cổng Trường Tiểu học Chiềng Ve

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3

Từ cổng Trường Tiểu học Chiềng Ve đến qua cổng trụ sở Công ty cổ phần Chè Chiềng Ve + 100m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4

Từ cổng trụ sở Công ty cổ phần chè Chiềng Ve +100m đến đường rẽ vào Xưởng chè +100m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5

Từ đường rẽ vào xưởng chè + 100m đến hết địa giới xã Chiềng Sơn hướng đi xã Chiềng Xuân

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

6

Từ ngã ba Trung tâm xã đi Nậm Rên đến cầu TK 2/9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7

Từ đường Tỉnh lộ 102 ngoài phạm vi 20m đến đất Công ty chè Chiềng Ve

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

8

Từ đường Tỉnh lộ 102 ngoài phạm vi 20m đến đất nhà Thảo Thiềng

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

9

Từ đường Tỉnh lộ 102 ngoài phạm vi 20m đến đất nhà Minh + Đức (tiểu khu 4)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10

Từ đường Tỉnh lộ 102 ngoài phạm vi 20 m đến đất nhà bà Hoàng Thị Đào (tiểu khu 2)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

II

Quốc lộ 6

 

 

 

 

 

1

Từ giáp địa phận Thị trấn Mộc Châu đến cách trụ sở UBND xã Chiềng Hắc 50m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Từ cách trụ sở UBND xã Chiềng Hắc 50m đi phạm vi 200m (theo hướng Q.lộ 6)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3

Từ ngoài phạm vi 200m đến đường rẽ Thủy điện Tà Niết

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4

Từ đường rẽ xuống Thủy điện Tà Niết đến đường rẽ lên Trường tiểu học Tà Niết +100m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5

Từ Trường tiểu học Tà Niết ngoài phạm vi 100m đến hết đất Mộc Châu

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

III

Từ Quốc lộ 43 từ bản Muống Phiêng Luông đến Bến phà

 

 

 

 

 

1

Từ cầu bản Muống đến đập tràn bản Suối Khem + 100m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Từ đập tràn bản Suối Khem +100m đến KM số 9 xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3

Từ giáp đất huyện Vân Hồ đến km 46+800 theo Quốc lộ 43 (bản Thống Nhất)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4

Từ giáp đất huyện Vân Hồ đến km 46+800 theo Quốc lộ 43 (bản Thống Nhất)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5

Từ đất trụ sở UBND xã Nà Mường (cũ) đến Km 43 + 100 theo Quốc lộ 43 (bản Pa Lay).

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

6

Từ Km 43 + 100 theo Quốc lộ 43 (bản Pa Lay) đến Km 42+170 m theo Quốc lộ 43 (tiểu khu 3)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7

Từ Km 42+170 theo Quốc lộ 43 (tiểu khu 3) đến hết Bến phà Vạn Yên.

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

8

Từ ngã ba QL 43 hướng đi xã Tà Lại +100m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

9

Từ hướng đi xã Tà Lại +100m đến đường rẽ vào UBND xã Tà Lại + 200m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

IV

Quốc lộ 43 đoạn từ giáp đất Thị trấn Mộc Châu đến Trụ Sở xã Lóng Sập

 

 

 

 

 

1

Từ hết đất thị trấn Mộc Châu + 300m (theo Quốc lộ 43)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Từ giáp đất Thị trấn Mộc Châu ngoài phạm vi 300m đến cầu Nà Bó

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3

Từ cầu Nà Bó đến cầu Nà Ngà

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4

Từ cầu Nà Ngà đến đường rẽ đi Chiềng Khừa

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5

Từ đường rẽ đi Chiềng Khừa đến đường rẽ xuống thác Dải Yếm

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

6

Từ đường rẽ xuống thác Dải Yếm đến cổng đồn biên phòng 469+200m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

V

Đường từ Quốc lộ 6 cũ hướng đi xã Tân Lập

 

 

 

 

 

1

Từ hết đất TT Nông trường theo hướng đi Tân Lập đến lối rẽ vào trường THCS Tân Lập

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Các đường nhựa khác trong địa bàn xã Tân Lập

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

VI

Đường ranh giới xã Đông Sang đi rừng thông Bản Áng

 

 

 

 

 

1

Từ hết đất TT Mộc Châu đi rừng thông Bản Áng đến ngã ba rẽ vào rừng thông

1,5

1,8

1,0

1,0

1,0

2

Từ ngã ba rừng thông đi vào rừng thông Bản Áng

1,5

1,8

1,0

1,0

1,0

3

Từ ngã ba đường rẽ đi rừng thông đến bia tưởng niệm

2,0

2,3

1,0

1,0

1,0

4

Từ hết đất TT Mộc Châu đi Bản Búa đến hết cổng vườn hoa Nhiệt đới

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

VII

Bổ sung các tuyến mới

 

 

 

 

 

1

Xã Mường Sang

 

 

 

 

 

 

Từ Quốc lộ 43 ngoài phạm vi 40m theo đường vào bản An Thái đến hết đất nhà ông Mong Bản An Thái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ Quốc lộ 43 đường rẽ đi Chiềng Khừa phạm vi ngoài 40m đến hết đất xã Mường Sang

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ Quốc lộ 43 phạm vi ngoài 40m đến đất nghĩa trang nhân dân H.Mộc Châu

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ quốc lộ 43 phạm vi ngoài 40m đến ngã 3 chùa Vặt Hồng (bản Vặt)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ Quốc lộ 43 phạm vi ngoài 40m theo đường vào bản Thái Hưng đến nhà ông Thái, bản Thái Hưng

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Xã Đông Sang

 

 

 

 

 

 

Từ ngã 3 tiểu khu 34 đến hết đất Công ty cổ phần hoa nhiệt đới (bản Áng)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ ngã 3 tiểu khu 34 theo đường vào Trung tâm giáo dục lao động 500m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ ngã 3 nhà bà Thảo đến ngã 3 nhà bà Đương (bản Búa)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3

Xã Chiềng Hắc

 

 

 

 

 

 

Từ đường Quốc lộ 6 ngoài phạm vi 40m theo đường lên bản Tà Số đến hết đất nhà ông Vì Văn Nút

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ đường Quốc lộ 6 ngoài phạm vi 40m theo đường đi trạm y tế xã đến hết đất nhà ông Hà Văn Châm

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ đường Quốc lộ 6 ngoài phạm vi 40m theo đường đi vào trường cấp 2 Chiềng Hắc đến hết đất Trụ sở UBND xã Chiềng Hắc (trụ sở mới)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ đường Quốc lộ 6 ngoài phạm vi 40m theo đường lên bản Tà Niết đến đất Ao bản Ta Niết trên

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4

Xã Tân Hợp

 

 

 

 

 

 

Từ đất nhà ông Tiến đến hết đất Trụ sở UBND xã Tân Hợp

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ ngã 3 bản Nà Sánh đến đất Trụ sở UBND xã Tân Hợp

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5

Xã Chiềng Khừa

 

 

 

 

 

 

Từ giáp đất xã Mường Sang theo đường vào Trung tâm xã đến đất nhà ông Canh bản Phách

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

VIII

Các loại đường khác ở các xã xe Công nông đi được

 

 

 

 

 

1

Các đoạn đường khác có độ rộng đường lớn hơn 3m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Các đoạn đường khác có độ rộng đường nhỏ hơn 3m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

B

HUYỆN THUẬN CHÂU

 

 

 

 

 

I

Cụm dân cư Nam Tiến, xa Bon Phặng - Phiêng Bông, Muổi Nọi (đường Quốc lộ 6)

 

 

 

 

 

 

Từ Cửa hàng Thương nghiệp qua ngã ba đi xã Bản Lầm 100m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

II

Cụm dân cư Xi măng (đường Quốc lộ 6)

 

 

 

 

 

 

Từ cổng Nhà máy Xi măng đi hướng Thuận Châu 100m, đi hướng Sơn La 100m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

III

Cụm xã Chiềng Pha (đường Quốc lộ 6)

 

 

 

 

 

1

Từ trụ sở UBND xã hướng đi Sơn La 300m và hướng đi tỉnh Điện Biên 300m

1,0

1,0

1,0

 

 

2

Từ cửa hàng Thương nghiệp hướng đi Sơn La (đến vị trí tiếp giáp Mục 1, cụm xã Chiềng Pha), hướng đi tỉnh Điện Biên 300m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3

Từ đường mới: Chiềng Pha (giáp quốc lộ 6) đi Chiềng La 200 m

1,0

1,0

1,0

 

 

IV

Cụm dân cư xã Nong Lay và xã Tông Cọ

 

 

 

 

 

1

Trung tâm ngã ba Chiềng Ngàm đi 3 hướng

 

 

 

 

 

 

Đi hướng Quốc lộ 6 400 m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Đi hướng Quỳnh Nhai 300 m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Đi hướng Chiềng Ngàm 200 m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Từ chỗ bản Hình đến hết đất trang trại ông Pó

1,0

1,0

 

 

 

3

Từ hết đất trang trại nhà ông Pó đến cách TT ngã ba đi Chiềng Ngàm 400m

1,0

1,0

 

 

 

4

Từ chân dốc Bó Mạ đến giáp ranh huyện Quỳnh Nhai cả hai bên (trừ 300m cụm xã Noong Lay)

1,0

1,0

 

 

 

V

Cụm dân cư xã Chiềng La

 

 

 

 

 

1

Từ nhà ông Bạn đến trạm y tế xã

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Từ Trung tâm ngã ba đi bản Long Cạo đến hết đất nhà ông Cà Văn Họp

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

VI

Trung tâm xã Phổng Lái: Lấy ngã ba đường Quốc lộ 6 đường đi bản Mô Cổng làm trung tâm (cả hai bên đường)

 

 

 

 

 

1

Từ giữa ngã ba QL6 đường đi Mô cổng, hướng đi Sơn La đến hết đất cây xăng của DN Thanh Nga cả hai bên đường

1,3

1,3

 

 

 

2

Từ hết đất cây xăng DN Thanh Nga hướng đi Thị trấn Thuận Châu đến hết đất nhà ông Phước cả hai bên

1,3

1,3

 

 

 

3

Đường Quốc lộ 6 cũ (từ lô đất nhà bà Vân Anh đi phía Thị trấn Thuận Châu đến Ngã ba QL6 cũ) giáp khu đất Mục 2- Phần VI

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

4

Từ giữa Ngã ba đường đi bản Mô Cổng hướng đi Điện Biên đến hết đất Xí nghiệp chè

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

5

Từ giữa ngã ba QL6 đường đi bản Mô Cổng đến đường vào bản Kiến Xương

1,3

1,3

 

 

 

6

Từ ngã ba vào bản Kiến Xương đến hết Trường trung học cơ sở

1,3

1,3

 

 

 

VII

Khu vực các điểm giáp ranh

 

 

 

 

 

1

Đất trục đường Quốc lộ 6 từ giáp ranh giới Thành phố Sơn La đến giáp ranh giới tỉnh Điện Biên chưa quy định tại các điểm trên

1,0

1,0

 

 

 

2

Đất các khu dân cư ven trục đường giao thông chưa nêu ở trên

1,0

1,0

1,0

 

 

C

HUYỆN QUỲNH NHAI

 

 

 

 

 

I

Trục đường 279

 

 

 

 

 

1

Từ ngã 3 Mường Giàng - 150m đường đi cầu Pá Uôn đến ranh giới trung tâm cụm xã Mường Giôn

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Từ Bản Pom Mường 3,6 km đến hết địa phận huyện Quỳnh Nhai

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

D

HUYỆN MAI SƠN

 

 

 

 

 

I

Đường Quốc lộ 6

 

 

 

 

 

1

Từ km 279+500 (Hết TT Hát Lót) đến Chợ Nà Si

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

2

Từ Chợ Nà Si đến km 284+700 (Đường vào Trung đoàn 754)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

3

Từ km 284+700 đến km 286+800 (Qua ngã ba đi bản Xum+200m)

1,4

1,2

1,2

1,2

1,2

4

Từ km 286+800 đến km 290 (hết địa phận huyện Mai Sơn)

3,0

1,2

1,2

1,2

1,2

5

Từ ngã ba QL6 cũ và mới +20m theo QL6 cũ đến hết địa phận huyện Mai Sơn

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

6

Từ km 260+300 (giáp địa phận Yên Châu) đến km 262+750 (đường vào bản Hua Tát)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

7

Từ km 262+750 đến km 263+ 500 (Qua Trạm 36 công an xã Cò Nòi 500m)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

8

Từ km 266+800 đến km 270+600 (địa phận TT Hát Lót)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

9

Từ cổng UBND xã Cò Nòi + 60m phía ngã ba Cò Nòi đến hết danh giới Trường tiểu học Cò Nòi

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

10

Từ hết ranh giới trường Tiểu học Cò Nòi đến cách ngã ba đường QL6 mới 40m (về phía Cò Nòi)

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

 

Tuyến đường Quốc lộ 6 (Km 279+950) đi xã Hát Lót, huyện Mai Sơn

 

 

 

 

 

II

Đường quốc lộ 4G

 

 

 

 

 

1

Từ ngã ba Mai Sơn (đường đi Sông Mã cũ) đến ngã 3 HTX 6-40m (giao nhau với QL4G)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2

Từ Km 0+800 đến Bia tưởng niệm

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

3

Bia tưởng niệm đến ranh giới thị tứ Chiềng Ban

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

4

Từ ranh giới Thị tứ xã Chiềng Ban đến hết địa phận quy hoạch thị tứ Chiềng Ban

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

5

Từ ranh giới thị tứ Chiềng Ban đến ranh giới phòng khám Chiềng Mai

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

6

Từ phòng khám Chiềng Mai đến đầu cầu Chiềng Mai + 300m

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

 

Từ đầu cầu Chiềng Mai +300m đến đỉnh trạm Cọ Km20+920

 

 

 

 

 

7

Từ cổng UBND xã Chiềng Kheo đi các hướng 500m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

8

Từ đầu cầu Chiềng Mai +300m đến ngã ba đường rẽ vào UBND xã Chiềng Ve (trừ đoạn từ cổng UBND xã Chiềng Kheo đi các hướng 500m)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

9

Từ ngã ba đường rẽ vào UBND xã Chiềng Ve đến hết địa phận xã Nà Ớt

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

III

Quốc lộ 37

 

 

 

 

 

 

Từ Đài tưởng niệm Thanh niên xung phong đến hết địa phận huyện Mai Sơn

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

IV

Đường Hát Lót - Tà Hộc (Tỉnh lộ 110)

 

 

 

 

 

1

Từ giáp Thị trấn Hát Lót đến hết địa phận xã Nà Bó

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2

Từ hết địa phận xã Nà Bó đến Cảng Tà Hộc

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

V

Đường Hát Lót - Chiềng Mung

 

 

 

 

 

1

Từ hết đất Đoàn địa chất 305 đến ngã ba Khu Tái định cư bản Nà Tiến + 40m đi các hướng

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2

Từ Trung tâm xã Hát Lót đi 02 hướng 100m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

3

Từ cách Trung tâm xã Hát Lót 100m đến cách Quốc lộ 4G 60m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

4

Từ ngã ba Tiểu khu Nà sản 40m qua trường Tiểu học Nà Sản và khu dân cư Nà Sản đến đường Hát Lót-Chiềng Mung

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

5

Từ ngã ba chợ Chiềng Mung 20m đến ngã ba Bản Xum (đường Hát Lót - Chiềng Mung)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

VI

Đường Chiềng Sung (Tỉnh lộ 109)

 

 

 

 

 

1

Từ km 0 + 20m đến cách ngã ba Sông Lô 200m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2

Từ ngã ba Sông Lô xã Nà Bó đi các hướng 200m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

3

Từ ngã ba trụ sở UBND xã Chiềng Sung theo hai hướng Hòa Bình, Cao Sơn + 200m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

4

Các đoạn còn lại của Tỉnh lộ 109

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

VII

Các đường nhánh khác

 

 

 

 

 

1

Từ nhà máy tinh bột sắn qua UBND xã Mường Bon + 300m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2

Từ ngã ba bản Mai Tiên + 40m đến hết khu Tái định cư Bản Tra - Xa Căn

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

3

Từ hết địa phận ranh giới TT Hát Lót đến hết khu công nghiệp Tà Xa

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

4

Từ ngã ba Sông Lô +200m nhánh 109 - 110 đến cách ngã ba Nhà máy xi măng 20m (đường 110) về phía Sông Lô

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

5

Từ hết địa phận TT Hát Lót đến cầu treo Nà Ban (xã Hát Lót)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

6

Từ Km 272+40m QL6 60m đến điểm TĐC 428 (Nà Sằng)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

7

Từ ngã ba Chiềng Mai 40m đến qua trường học cấp 1,2 Chiềng Mai +250m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

VIII

Đường Nà Bó - Mường Chùm

 

 

 

 

 

 

Từ đường 110 (ngã ba Nà Bó) + 60m đến hết địa phận huyện Mai Sơn

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

IX

Đường Tỉnh lộ 103

 

 

 

 

 

1

Từ ngã ba Cò Nòi +20m đến hết Trường THPT Cò Nòi

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

2

Từ hết Trường THPT Cò Nòi đến hết tiểu khu Bình Minh (ngã ba đường đi bản Noong Te)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

3

Từ hết tiểu khu Bình Minh đến hết địa phận Mai Sơn

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

X

Tuyến đường tỉnh lộ 113 từ Cò Nòi đi Nà Ớt

 

 

 

 

 

1

Từ km 0+50m

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Từ km 0+50m đến km 0 + 700 m

1,2

1,2

1,2

1,2

 

3

Từ km 0+700m đến km 6+700m (Trung tâm xã Chiềng Lương)

1,2

1,2

1,2

1,2

 

4

Từ km 6+700m (Trung tâm xã Chiềng Lương) đến km 7 +200m

1,2

1,2

1,2

1,2

 

5

Từ km 7 +200m đến km 19+500m (trung tâm xã Phiêng Pằn)

1,2

1,2

1,2

1,2

 

6

Từ km 19+500m (trung tâm xã Phiêng Pằn) đến km 20

1,2

1,2

1,2

1,2

 

7

Từ km 20 đến Giáp quốc lộ 4G

1,2

1,2

1,2

1,2

 

XI

Tuyến đường giao thông từ tỉnh lộ 110 (Nà Bó) - Quốc lộ 37 (Cò Nòi)

1,2

1,2

1,2

1,2

 

XII

Địa phận xã Chiềng Ban

 

 

 

 

 

1

Từ đường QL4G+20m qua UBND xã đến hết ranh giới huyện Mai Sơn

1,2

1,2

1,2

1,2

 

2

Từ đường QL4G+20m qua Trung tâm giáo dục lao động tỉnh đến hết ranh giới huyện Mai Sơn

1,2

1,2

1,2

1,2

 

E

HUYỆN YÊN CHÂU

 

 

 

 

 

1

Dọc quốc lộ 6 giáp Mộc Châu đến giáp Mai Sơn (trừ trung tâm xã, cụm xã, vị trí trung tâm khác có giá riêng)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Dọc quốc lộ 37 (địa phận Yên Châu)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3

Dọc tỉnh lộ 103 (trừ trung tâm xã, cụm xã)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4

Dọc tỉnh lộ 103A (trừ trung tâm xã Chiềng On, vị trí trung tâm khác có giá riêng)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5

Dọc đường Bản Đán Chiềng Sàng - Bó Phương (trừ đất Trung tâm xã Yên Sơn đến hết đất nhà ông Sinh bản Đán)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

F

HUYỆN BẮC YÊN

 

 

 

 

 

 

Quốc lộ 37

 

 

 

 

 

1

Từ cầu Tạ khoa đến cua Pom Đồn

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2

Từ giáp đất trụ sở xã Song Pe đến hết đất Trường THCS Song Pe

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

3

Từ hết đất trường THCS Song Pe đến suối Quốc + 200m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

4

Từ suối Bạ đi hết đất Trụ sở xã Phiêng Ban + 200 m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

5

Từ hết đất Trụ sở xã Phiêng Ban + 200 m đi hết nhà xây ông Lữ

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

Từ hết đất nhà xây ông Lữ đi đến cầu suối Sập

 

 

 

 

 

6

Từ hết đất nhà xây ông Lữ đi đến Cung bản Mòn

1,2

1,2

 

 

 

7

Từ Cung bản Mòn đến Cầu Suối Sập

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

8

Từ suối Bẹ đến hết bản Cao Đa I

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

9

Các tuyến đường còn lại dọc Quốc lộ 37

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

10

Đường nông thôn ô tô vào được

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

11

Từ đất trụ sở xã Song Pe đến đầu cầu Tạ Khoa

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

G

HUYỆN MƯỜNG LA

 

 

 

 

 

1

Từ đầu cầu Bản Két đi hướng Mường La đến hết ranh giới xã Tạ Bú

2,1

2,0

1,4

 

 

2

Trục đường 106 Sơn La - Mường La (trừ các đoạn đường đã quy định giá)

1,5

1,0

 

 

 

3

Các trục đường trải nhựa

1,0

1,0

 

 

 

4

Các trục đường ôtô còn lại

1,0

1,0

 

 

 

H

HUYỆN PHÙ YÊN

 

 

 

 

 

1

Đường Mường Tấc

 

 

 

 

 

 

Từ nhà Hùng Sai đến giáp nhà ông Ánh (Ngân hàng)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ nhà ông Ánh Ngân hàng đến hết đất nhà ông Lường -Ấng ao Noong Bua

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Đường Đinh Văn Tỷ

 

 

 

 

 

 

Từ giáp đất ông Hợi Đợi đi Quang Huy đến ngã tư ông Ún

1,3

1,2

1,0

1,0

1,0

3

Đường Quang Huy

 

 

 

 

 

 

Tuyến đường xăng dầu đi Bệnh Viện: Từ nhà ông Ún đến nhà ông Hùng Sai giáp với đường nhánh Chợ mới (trừ các vị trí 1).

1,3

1,7

1,3

1,0

1,0

 

Tuyến đường từ ngã tư Mo 2 đi xăng dầu: Từ ngã tư nhà ông Hùng đến giáp nhà ông An Mo 2 (trừ vị trí 1 đã có giá)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Tuyến đường từ ngã tư Mo 2 đi xăng dầu: Từ đất nhà ông An đến đất nhà ông Hoàng bản Mo 3

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Tuyến đường từ ngã tư Mo 2 đi xăng dầu: Từ nhà ông Hoàng Mo 3 đến ngã ba xăng dầu (trừ vị trí 1 đã có giá)

1,3

2,0

1,3

1,0

1,0

4

Xã Quang Huy

 

 

 

 

 

 

Đường khu đô thị hồ Noong Bua (trừ vị trí đã có giá)

1,0

1,0

 

 

 

 

Tuyến đường xung quanh hồ Noong Bua, xã Quang Huy

1,0

1,0

1,0

 

 

5

Đường Tạ Xuân Thu

 

 

 

 

 

 

Đường khu đô thị Đông Phù Yên đến Trường Mầm non Hoa Hồng (trừ vị trí đã có giá)

1,3

1,5

 

 

 

 

Đường từ bản Mo 4 đi Nhà trẻ Hoa Hồng

 

 

 

 

 

6

Xã Huy Bắc

 

 

 

 

 

 

Đường vành đai Huy Bắc (từ đài phun nước ngã tư Huy Bắc đến trường cấp II Huy Bắc cũ)

1,5

2,0

1,1

1,0

1,0

 

Đường vành đai (từ trường THCS Huy Bắc cũ đến tiếp giáp đường khối 6)

1,0

1,0

1,0

 

 

 

Đường Bê Tông từ tiếp giáp ngã ba trụ sở UBND xã Huy Bắc đến ngã ba Khối 6 (hết nhà bà Túc)

1,0

1,0

1,0

 

 

7

Đường Mường Tấc tiếp giáp QL 37 đến ngã tư đường rẽ vào trụ sở UBND xã Quang Huy

1,0

1,0

1,0

 

 

8

Đường Quốc lộ đi qua khu quy hoạch dân cư (trừ các vị trí đã có giá)

1,0

1,0

1,0

 

 

9

Đường tỉnh lộ đi qua khu vực quy hoạch dân cư (trừ các vị trí đã có giá)

1,0

1,0

1,0

 

 

10

Đường huyện quản lý qua khu vực nông thôn

1,0

1,0

1,0

 

 

11

Tuyến đường từ bến phà Vạn Yên (đoạn tiếp giáp QL 43) đến đường rẽ vào trụ sở UBND xã Bắc Phong

1,0

1,0

1,0

 

 

I

HUYỆN SÔNG MÃ

 

 

 

 

 

1

Xã Chiềng Khương

 

 

 

 

 

1.1

Đường Quốc lộ 4G

 

 

 

 

 

 

Từ cửa hàng xăng dầu đến đường vào trường THPT Chiềng Khương

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ đường đi trường THPT đến đất ông Thạo Ánh

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ giáp đất nhà ông Thạo Ánh đến hết đất ông Quyền (bản Hưng Hà)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ đất ông Quyền đến hết bản Thống Nhất

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ đầu bản Híp đến hết bản Tiên Sơn

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1.2

Các bản khác còn lại (không nằm trên tuyến đường Quốc lộ 4G)

1,0

1,0

1,0

 

 

2

Xã Mường Sai

 

 

 

 

 

2.1

Đường Quốc lộ 4G

 

 

 

 

 

 

TT xã: Từ giáp cầu bản Sai đến hết đất bản Tiên Chung (hướng đi Sông Mã)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ giáp cầu bản Sai đến hết đất trường THCS (hướng đi Sơn La)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2.2

Các bản khác còn lại (không nằm trên tuyến đường Quốc lộ 4G)

1,0

1,0

1,0

 

 

3

Xã Chiềng Cang

 

 

 

 

 

3.1

Đường Quốc lộ 4G

 

 

 

 

 

 

Từ đầu cầu Chiềng Cang qua cầu treo Mường Hung 100m

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ đầu cầu cứng (bản Trung Châu) đến Quốc lộ 4G

1,7

1,3

1,0

1,0

1,0

 

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3.2

Các bản khác còn lại (không nằm trên tuyến đường Quốc lộ 4G)

0,8

1,0

1,0

 

 

3.3

Từ ngã ba cầu cứng (bản Nhạp) đi 2 hướng 200m (hướng đi Sơn La và hướng đi Sông Mã)

1,7

1,0

1,0

1,0

1,0

4

Xã Chiềng Khoong

 

 

 

 

 

4.1

Đường Quốc lộ 4G

 

 

 

 

 

 

Từ cổng trụ sở UBND xã cũ (hướng đi Sơn La) đến hết đất nhà ông Hựu và Từ cổng trụ sở UBND xã cũ (hướng đi Sông Mã) đến hết đất nhà ông Hiểu

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ giáp đất nhà ông Hiểu đến hết đất trường tiểu học

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Ngã ba Bản Púng (từ đất nhà ông Cộng) đến hết đất nhà ông Vinh

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ giáp đất nhà ông Vinh đến hết đất nhà ông Thụy (ông Đà cũ)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4.2

Đường Nà Hạ - Mường Hung

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4.3

Các tuyến đường khác trên địa bàn xã Chiềng Khoong

 

 

 

 

 

 

Từ mét 21 đến nhà ông Long (tính từ QL 4G đi C3)

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ mét 21 đến nhà ông Chú (tính từ Quốc lộ 4G đi C5)

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

4.4

Các bản khác còn lại (không thuộc các tuyến đường nêu trên)

1,0

1,0

1,0

 

 

5

Xã Nà Nghịu

 

 

 

 

 

5.1

Đường Quốc lộ 4G

 

 

 

 

 

 

Đất bản Quyết Tiến - Từ đất nghĩa trang liệt sỹ huyện hướng đi Sơn La đến hết địa phận Bản Quyết Tiến

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

5.2

Đường Lê Hồng Phong

 

 

 

 

 

 

Từ giáp đất nghĩa trang liệt sỹ huyện đến đường vào điểm trường Hương Nghịu

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ đường vào điểm trường Hương Nghịu đến hết đất nhà ông Sơn

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ giáp đất nhà ông Sơn đến hết địa phận xã Nà Nghịu (hết đất nhà ông Ngọc)

1,6

1,0

1,0

0,8

0,8

5.3

Đường mùng 8 tháng 3

 

 

 

 

 

 

Từ ngã 3 bản Trại giống đến hết đất Chi cục Thuế

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ giáp đất Chi cục Thuế đến hết đất bản Năng Cầu

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

5.4

Đường Hoàng Công Chất

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba bản Trại Giống đến hết đất bản Trại Giống

1,8

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ giáp đất bản Trại Giống (đi hướng Mường Lầm) đến đường lên trường mầm non Sao Mai

1,8

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ đường lên trường mầm non Sao Mai đến hết đất bản Nà Nghịu I

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5.5

Đường Hoàng Văn Thụ

 

 

 

 

 

 

Từ đầu cầu cứng đến đường mùng 8 tháng 3

2,2

1,0

1,0

1,0

1,0

5.6

Từ đầu cầu treo đến giáp vị trí 1 đường mùng 8/3

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5.7

Đường Nà Nghịu - Chiềng Phung

 

 

 

 

 

 

Từ cầu Nà Hin đến đường vào trụ sở UBND xã cũ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ đường vào trụ sở UBND xã cũ đến hết đất Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Trung tâm giáo dục thường xuyên

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5.8

Đường 115 (Sông Mã - Bó Sinh)

 

 

 

 

 

 

Từ hết địa phận bản Nà Nghịu I đến hết địa giới hành chính xã Nà Nghịu

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5.9

Các tuyến đường khác

 

 

 

 

 

 

Từ M21 hướng đi Nà Hin - Phòng sài đến hết nhà ông Phanh

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ đường vào trụ sở Trại Giống đến hết đất bể bơi và đường rẽ từ đường Hoàng Công Chất đến sân bóng bản Nà Nghịu

2,5

1,3

1,0

1,0

1,0

5.10

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

 

 

6

Xã Huổi Một

 

 

 

 

 

6.1

Đường Quốc Lộ 4G (Sông Mã - Sốp Cộp)

 

 

 

 

 

 

Từ cổng trụ sở UBND xã Huổi Một (hướng đi Sốp Cộp) đến hết đất nhà ông Trung Tính và từ cổng trụ sở UBND xã Huổi Một đến hết đất nhà ông Minh (hướng đi Sông Mã)

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ giáp đất nhà Minh đến hết đất bản Pá Công

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

6.2

Đường Nà Hạ - Mường Hung

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

6.3

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

 

 

7

Xã Chiềng Sơ

 

 

 

 

 

7.1

Đường 115 cũ (Sông Mã - Bó Sinh)

 

 

 

 

 

 

Từ cổng trụ sở UBND xã Chiềng Sơ (hướng đi Sông Mã) đến hết đất nhà ông Hùng và từ cổng trụ sở UBND xã Chiềng Sơ đến hết đất nhà ông Lẻ (hướng đi Yên Hưng)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7.2

Đường 115 mới, địa phận xã Chiềng Sơ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7.3

Đường Nà Nghịu - Chiềng Phung

 

 

 

 

 

 

Từ bản Nà Sặng đến hết bản Nà Lốc

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7.4

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

 

 

8

Xã Yên Hưng

 

 

 

 

 

8.1

Tỉnh lộ 115

 

 

 

 

 

 

Từ cổng trụ sở UBND (hướng đi Sông Mã) đến hết đất ông Muôn và từ cổng trụ sở UBND (hướng đi Mường Lầm) đến hết đất nhà ông Pản

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Các bản khác còn lại

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

8.2

Các bản khác còn lại (không nằm trên tuyến tỉnh lộ 115)

1,0

1,0

1,0

 

 

9

Xã Mường Lầm

 

 

 

 

 

9.1

Tỉnh lộ 115

 

 

 

 

 

 

Từ giáp đất xã Yên Hưng đến suối Nậm Con

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ trụ sở UBND xã đến hết địa phận đất bản Mường Tợ theo đường Quốc lộ 12 mới

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ bản Mường Tợ đến giáp phòng khám đa khoa

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ phòng khám đa khoa khu vực đến suối Huổi Dắt

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ suối Huổi Dắt đến điểm bưu điện văn hóa xã

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ Điểm bưu điện văn hóa xã đến hết đất nhà ông Thoát

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Các bản khác còn lại

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

9.2

Các bản khác còn lại (không nằm trên tuyến Tỉnh lộ 115)

1,0

1,0

1,0

 

 

10

Xã Bó Sinh

 

 

 

 

 

 

Các bản thuộc xã Bó Sinh trên tuyến đường 115

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

11

Xã Nậm Ty

 

 

 

 

 

11.1

Đường Nà Nghịu - Chiềng Phung

 

 

 

 

 

 

Đoạn đường bê tông tại trung tâm xã

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Các bản khác còn lại trên tuyến đường

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

11.2

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

 

 

12

Xã Chiềng Phung

 

 

 

 

 

12.1

Đường Nà Nghịu - Chiềng Phung

 

 

 

 

 

 

Từ điểm Bưu điện văn hóa xã (hướng đi Sông Mã) đến hết đất nhà ông Dân và từ điểm Bưu điện văn hóa xã (hướng đi Thuận Châu) đến hết đất nhà ông Hưng

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Các bản khác còn lại trên tuyến đường

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

12.2

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

 

 

13

Xã Mường Hung

 

 

 

 

 

 

Từ đầu cầu treo đến hết đất nhà ông Dũng

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Đường Nà Hạ - Mường Hung

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Đường Từ đầu cầu cứng (địa phận xã Mường Hung) đến đường Nà Hạ - Mường Hung

1,8

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Các bản khác còn lại

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

PHẦN II. ĐẤT CỤM XÃ, TRUNG TÂM XÃ

 

 

 

 

 

A

THÀNH PHỐ SƠN LA

 

 

 

 

 

I

Xã Chiềng Ngần

 

 

 

 

 

1

Đường Nguyễn Văn Cừ

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba UBND xã đến hết địa phận bản Híp

2,9

2,3

2,5

1,0

1,1

2

Đường Lê Hồng Phong

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba UBND xã đến ngã tư bản Ca Láp

1,4

2,0

1,5

1,1

1,5

 

Từ ngã tư Ca Láp đến hết sân tập trường lái

1,8

1,7

1,5

1,0

1,1

 

Từ ngã ba UBND xã đến ngã ba bản Phiêng Pát

1,5

1,7

1,5

1,1

1,5

3

Ngã ba chợ Phiêng Pát phạm vi 200 m đi 3 hướng

1,3

1,3

1,5

1,1

1,5

4

Các tuyến đường thuộc bản Dừn xã Chiềng Ngần từ 2,5 m trở lên

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

5

Từ ngã tư bản Ca Láp đi hết cổng trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

6

Khu quy hoạch dân cư trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật (trừ vị trí 1 đã quy định tại mục 5 phần I)

1,4

 

 

 

 

7

Đường Trần Phú

 

 

 

 

 

 

Từ ngã tư bản Ca Láp đi hết địa phận xã Chiềng Ngần đến (đỉnh dốc), theo hướng đi bản Thẳm

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

II

Trung tâm các xã

 

 

 

 

 

1

Chiềng Cọ, Chiềng Xôm, Chiềng Đen: Bán kính 500m tính từ trung tâm xã đi các hướng

1,7

2,0

1,1

 

 

2

Đất khu vực trung tâm cụm dân cư xã, các ngã ba, ngã tư nơi giao thông đi lại thuận tiện (200 m đi các hướng)

1,7

2,0

1,1

1,0

1,3

3

Từ đường Quốc lộ 6 đến hết đất của trụ sở UBND xã Chiềng Cọ; Chiềng Đen, (trừ mục 1 và mục 2 nêu trên)

1,7

1,5

1,0

 

 

4

Các tuyến đường nhánh từ 2,5 m trở lên (trừ mục 3)

1,5

1,0

1,0

 

 

5

Các đường nhánh còn lại trong các xã nhỏ hơn 2,5 m

1,3

1,1

1,0

 

 

III

Các bản thuộc phường có điều kiện như nông thôn

 

 

 

 

 

1

Các đường nhánh thuộc các bản: Lay, Phung, Hẹo, Thẳm, Giỏ, Pùa, Noong Đúc, Tổ 7, Quỳnh Sơn, Sẳng, Pắc Ma phường Chiềng Sinh

2,0

2,0

2,0

 

 

2

Các đường nhánh thuộc phường Chiềng An (trừ các bản: Bó, Cá, TK1, TK2, Cọ, Nà Ngùa, Bản Hài)

2,0

1,5

1,0

 

 

3

Các đường nhánh thuộc phường Chiềng Cơi (trừ tổ 2, 3, 4, bản Là, bản Buồn, bản Mé Ban, bản Pột Luông)

1,0

1,1

1,0

 

 

B

HUYỆN MAI SƠN

 

 

 

 

 

1

Các đường nhánh xe con vào được (đường đất)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2

Các tuyến đường còn lại xe con vào được (đường bê tông)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

3

Đất ở thuộc địa bàn các xã còn lại của huyện

1,2

1,2

1,2

 

 

C

HUYỆN QUỲNH NHAI

 

 

 

 

 

I

Cụm xã Mường Giôn

 

 

 

 

 

1

Từ danh giới trung tâm cụm xã Mường Giôn dọc theo đường 279 đi qua Phiêng Mựt (đến hết địa phận Quỳnh Nhai).

2,8

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Từ ranh giới trung tâm xã Mường Giôn đến ranh giới trung tâm xã Chiềng Khay (đường Mường giôn đi Chiềng Khay)

2,7

1,0

1,0

1,0

1,0

3

Đất trong trung tâm cụm xã Mường Giôn

2,7

1,0

1,0

1,0

1,0

II

Cụm xã Chiềng Khay

 

 

 

 

 

1

Đất trong Trung tâm cụm xã Chiềng Khay

2,7

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Từ ngã ba chợ đến hết trường học cấp I, II xã Chiềng Khay

2,7

1,0

1,0

1,0

1,0

III

Cụm xã Chiềng Khoang

 

 

 

 

 

1

Dọc đường Tỉnh lộ 107 tính từ ngã ba đi đường Nậm Ét (+500m) về phía đường đi Sơn La, (+1000m) về phía đường đi Nậm Ét đến cụm khuyến nông xã Chiềng Khoang (+500m) đi về phía huyện Quỳnh Nhai

1,7

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Các đoạn còn lại trong khu trung tâm cụm xã

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

3

Đường 107 đoạn từ danh giới huyện Quỳnh Nhai-Thuận Châu đến ngã ba đường rẽ đi xã Nậm Ét cách 500m.

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4

Đường 107 đoạn từ cụm Khuyến nông xã Chiềng Khoang - 500m đến ngã ba Huổi Cuổi + 500m

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

IV

Xã Chiềng Bằng

 

 

 

 

 

1

Từ ngã ba Huổi Cuổi + 500m (về phía Sơn La) đến cây xăng Sơn Lâm (về phía trung tâm huyện lỵ Quỳnh Nhai)

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Đoạn từ ngã 3 Huổi Cuổi + 500m (đường 107 đi UBND xã Chiềng Bằng)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

D

HUYỆN MƯỜNG LA

 

 

 

 

 

I

Khu vực Trung tâm cụm xã Mường Bú và Lâm trường

 

 

 

 

 

1

Từ cổng lâm trường hướng đi huyện Mường La

 

 

 

 

 

 

Từ cổng lâm trường đi 200m đầu

2,5

2,0

1,0

1,0

 

 

Từ tiếp 200m đến ngã 3 Mường Chùm

2,5

1,5

1,0

1,0

 

 

Từ ngã ba hướng đi xã Mường Chùm và huyện Mường La 300m

2,2

1,0

1,0

1,0

 

2

Từ cổng lâm trường hướng đi Sơn La

 

 

 

 

 

 

Từ cổng lâm trường đến cống qua đường hết nhà ông Mạnh Đào

4,2

3,5

1,0

1,0

 

 

Từ cống qua đường hết nhà ông Mạnh Đào đến cống qua đường hết nhà ông Cường Vui

4,2

3,5

1,0

1,0

 

 

Từ cống qua đường hết nhà ông Cường Vui dọc theo tỉnh lộ 106 đến hết nhà ông Bua (ngã ba rẽ vào xã Mường Bú)

9,3

5,5

2,0

1,0

 

 

Từ hết nhà ông Bua (ngã ba rẽ vào xã) đến qua cầu Nậm Pàn 100m

4,0

3,1

1,6

1,0

 

3

Các tuyến đường khác

 

 

 

 

 

 

Các tuyến đường có mặt đường lớn hơn 3m

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Các tuyến đường có mặt đường nhỏ hơn 3m

1,0

1,0

1,0

1,0

 

II

Đất trung tâm xã

 

 

 

 

 

1

Từ cổng UBND xã Mường Chùm đi các hướng trục chính 1000m

3,1

4,2

2,0

 

 

2

Từ cổng UBND xã Chiềng Hoa đi các hướng trục chính 300m

2,5

1,0

1,0

 

 

3

Từ cổng UBND xã Ngọc Chiến đi các hướng trục chính 500m

7,5

10,0

2,0

 

 

4

Từ cổng UBND xã Chiềng Lao đi các hướng trục chính 300m

2,5

2,8

2,0

 

 

5

Từ cổng UBND Tạ Bú đi các hướng trục chính 200m

1,3

1,0

1,0

 

 

6

Từ cổng UBND xã Pi Toong đi các hướng trục chính 800m

1,5

1,5

1,3

 

 

7

Trung Tâm xã Chiềng San đi 2 hướng trục chính 400m

1,7

1,0

1,0

 

 

8

Cổng trụ sở UBND xã Nậm Păm mới đi 2 hướng 500m dọc theo trục đường chính

1,0

1,0

1,0

 

 

9

Từ đầu cầu Nậm Trai xã Hua Trai đi các hướng trục đường chính 1.0000m

2,0

1,3

1,0

 

 

E

HUYỆN SÔNG MÃ

 

 

 

 

 

1

Xã Mường Cai

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Trụ sở UBND xã Mường Cai đi các hướng 200m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ cổng Đồn Biên phòng Mường Cai hướng đi thủy điện đến hết cửa xả và hướng về UBND xã đến hết đất nhà ông Thuông

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Xã Nậm Mằn

 

 

 

 

 

 

Từ cổng trụ sở UBND xã Nậm Mằn về 2 phía 200m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3

Xã Pú Pẩu

 

 

 

 

 

 

Từ cổng trụ sở UBND xã Pú Pẩu về 2 phía 200m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4

Xã Chiềng En

 

 

 

 

 

 

Từ cổng trụ sở UBND xã Chiềng En về 2 phía 200m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Đường 115 địa phận xã Chiềng En

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5

Xã Đứa Mòn

 

 

 

 

 

 

Từ cổng trụ sở UBND xã Đứa Mòn về 2 phía 200m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Tuyến đường Mường Lầm - Đứa Mòn

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

F

HUYỆN YÊN CHÂU

 

 

 

 

 

I

Cụm xã Phiêng Khoài

 

 

 

 

 

1

Từ ngã ba trung tâm hướng Cò Nòi đến ngã tư lên trường cấp II-III (dài 290m)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Từ ngã tư cấp II - III đến đường vào C7 cũ (dài 100m)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3

Từ ngã ba C7 hướng Cò Nòi 1.200m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4

Từ ngã ba trung tâm hướng đi Hang Mon 200m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5

Từ mét 201 đến mét 600 hướng đi Hang Mon

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

6

Từ mét 601 đến mét 1.000 hướng đi Hang Mon

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7

Từ ngã ba trung tâm đến hết đất đội thuế 190 m hướng đi Lao Khô

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

8

Từ đội thuế đến HTX dịch vụ chế biến chè hướng đi Lao Khô 120m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

II

Trung tâm xã Lóng Phiêng

 

 

 

 

 

1

Từ nhà văn hóa bản Yên Thi hướng đi Hang Mon 1.300m và hướng đi Quốc lộ 6 1.015 m (dọc đường 103)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Đường vào bản Tái định cư Quỳnh Phiêng (từ đường 103 đi 500m)

1,0

1,0

1,0

 

 

III

Trung tâm xã Yên Sơn

 

 

 

 

 

1

Từ ngã ba (nhà ông Kha) đi hướng Bó Phương 200m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Từ ngã ba (nhà ông Kha) đi hướng Cò Nòi 200m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3

Từ ngã ba (nhà ông Kha) đến hết đất trường tiểu học Yên Sơn (650m) hướng đi Phiêng Khoài

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4

Từ ngã ba Đông Bâu hướng đi Kim Sơn 1;100m (hết đất nhà Thắng Quốc)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

IV

Trung tâm xã Chiềng Đông

 

 

 

 

 

1

Từ cầu Chiềng Đông 1 đến cầu Chiềng Đông 2 (dọc quốc lộ)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Từ cầu Chiềng Đông 1 đến nhà ông Ủ Nhật cách 500 m (hướng đi Hà Nội)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3

Từ cầu Chiềng Đông 2 đến đường rẽ vào bản Chai cách 100m (hướng đi Sơn La)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

V

Trung tâm cụm xã Chiềng Sàng

 

 

 

 

 

1

Từ ngã 3 vào bản Chiềng Sàng đi hướng Hà Nội (dọc quốc lộ 6) 730 m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Từ 731 m hướng đi Hà Nội đến ngã ba vào bản Đán (820m)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3

Từ ngã 3 vào bản Chiềng Sàng đi hướng Sơn La hết đất bản Chiềng Kím

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

VI

Trung tâm xã Chiềng Pằn

 

 

 

 

 

1

Từ ngã ba QL6 đi Chiềng Phú đến ngã ba QL6 đi Chiềng Thi dài 340 m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Đường từ ngã 3 Chiềng Phú đi hướng Hà Nội (qua ngã 3 Xốp Sạng 100m) dài 900m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

VII

Trung tâm xã Sặp Vạt

 

 

 

 

 

1

Từ giáp đất Thị trấn đến ngã 3 đường vào nhà ông Hoa (gương cầu cũ)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Từ ngã 3 đường vào nhà ông Hoa (gương cầu cũ) đến ngã 3 vào bản Sai (dọc Quốc lộ 6)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3

Đoạn đường cầu sắt cũ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

VIII

Trung tâm cụm xã Chiềng Hặc

 

 

 

 

 

 

Từ cống cây xăng Doanh nghiệp Phương Thế Anh đến đường vào trụ sở xã Chiềng Hặc (dọc Quốc lộ 6)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

IX

Trung tâm xã Tú Nang

 

 

 

 

 

1

Từ ngã ba Quốc lộ 6 đi Nà Khoang đến Cầu mới đi bản Tin Tốc

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Cầu mới đi bản Tin Tốc đến ngã 3 Quốc lộ 6 đi Chiềng Ban 100m (đến cống thoát nước) hướng đi Hà Nội

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3

Từ ngã ba cầu Tà Làng đi Hà Nội 500 m, đi hướng Sơn La 300 m (dọc QL6)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

X

Trung tâm xã Chiềng On

 

 

 

 

 

1

Trung tâm xã Chiềng On (từ đất nhà Vân Tuyển đến hết trung tâm xã 640 m)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Từ ngã ba Đông Bâu hướng đi Chiềng On + 50m (hết đất nhà tình La)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

XI

Trung tâm xã Viêng Lán

 

 

 

 

 

1

Tuyến đường từ km 241 + 800 m đến km 242 + 200 m hướng đi Sơn La (từ hết đất nhà bà Thúy Khốm đến hết đất nghĩa trang liệt sỹ huyện).

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2

Tuyến đường từ km 242 + 200m đến km 242 + 600 m hướng đi Sơn La (từ hết đất nghĩa trang liệt sỹ huyện đến hết đất nhà ông Toàn Bình).

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

XII

Trung tâm xã Chiềng Khoi

 

 

 

 

 

 

Từ ngã ba đi Thao trường bắn đến ngã ba Trường THCS (bản Pút)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Từ ngã ba Trường THCS đi các hướng 300m

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

G

HUYỆN BẮC YÊN

 

 

 

 

 

1

Từ cua Pom Đồn đến suối Pót + 300m xã Mường Khoa

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2

Trung tâm cụm bản Sập Việt, xã Tạ Khoa

1,0

1,0

 

 

 

3

Trung tâm cụm xã Pắc Ngà

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4

Cụm xã Làng Chếu

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

H

HUYỆN PHÙ YÊN

 

 

 

 

 

I

Xã Gia Phù

 

 

 

 

 

1

Trung tâm ngã ba Gia Phù đi 3 hướng

 

 

 

 

 

 

Đi Vạn Yên 200m (đến hết đất nhà ông Dự Nho)

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

 

Đi Vạn Yên từ mét 201 (đến nhà ông Việt Phố Mới xã Gia Phù)

1,7

1,4

1,4

1,4

1,4

 

Đi Bắc Yên 150m (đến hết đất nhà ông Thịnh Toan)

1,8

1,8

1,6

1,6

1,6

 

Đi Phù Yên 150 m (đến cầu suối Bùa)

1,8

1,8

1,2

1,2

1,2

2

Từ mét 151 đến mét 441 (giáp Trạm Y tế)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

3

Từ giáp Trạm Y tế đến cầu suối Công (từ mét 442 đến mét 1292)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

4

Đường mở mới thị tứ Gia Phù, từ đất nhà bà Oanh đến tiếp giáp đường QL đi Vạn Yên (trừ 20 m vị trí hai đầu đường đã có giá)

1,8

1,8

1,8

 

 

II

Xã Mường Cơi

 

 

 

 

 

1

Trung tâm ngã ba đi 4 hướng

 

 

 

 

 

 

Đi Phù Yên cách 150m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

Từ mét 151 đến mét 291 (đường vào bản suối Bí)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

Đi Yên Bái 150m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

Đi Hà Nội 120m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2

Từ đường Quốc lộ 37 đến cổng trường Phổ thông cơ sở Mường Cơi (trừ vị trí tại điểm 1)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

Đường nhánh đi UBND xã Mường Cơi (trừ vị trí 1 đã có giá)

1,2

1,2

1,2

1,2

 

III

Khu Xưởng chè

 

 

 

 

 

1

Từ cồng xưởng chè đi 2 hướng

 

 

 

 

 

 

Đi Hà Nội đến cầu Xưởng chè

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

Đi Phù Yên cách 150m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2

Ngã ba đường đi Tân Long đi 2 hướng

 

 

 

 

 

 

Đi Hà Nội cách 100m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

Đi Phù Yên cách 100m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

IV

Xã Mường Do (từ cổng trường cấp I+II đi 2 hướng)

 

 

 

 

 

1

Đi Phù Yên cách 200m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2

Đi bản Lằn đến cửa hàng Thương nghiệp

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

V

Xã Huy Tân (từ trung tâm đi 5 hướng)

 

 

 

 

 

1

Đi bản Lem cách 100m

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

2

Đi bản Puôi cách 100m

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

3

Đi bản Chằm Chài cách 100m

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

4

Đi hướng đèo Ban cách 100m

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

5

Đi trường cấp I+II cách 100m

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

VI

Xã Mường Thải (ngã ba Mường Thải đi 3 hướng)

 

 

 

 

 

1

Đi Phù Yên cách 150m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2

Đi Hà Nội cách 150m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

3

Đi vào trụ sở UBND xã cách 150m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

VII

Xã Tân Lang

 

 

 

 

 

1

Đi vào ngã ba bản Diệt cách 100m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2

Đến suối đi xã Mường Lang cách 100m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

3

Từ cổng trường cấp 3 Tân Lang đi hướng Sông Mưa 100m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

4

Từ cổng trường cấp 3 Tân Lang đi hướng UBND xã 100m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

5

Từ cổng UBND xã Tân Lang đi hướng Sông Mưa 100m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

6

Từ cổng UBND xã Tân Lang đi hướng QL 32 100m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

VIII

Xã Tân Phong (từ trung tâm xã đi hai hướng)

 

 

 

 

 

1

Đi bến phà cách 150m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2

Đi Phù Yên 150m

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

IX

Xã Huy Hạ (ngã ba Huy Hạ đi 3 hướng)

 

 

 

 

 

1

Đi Sơn La đến đầu cầu bản Trò

2,5

2,3

1,9

1,9

1,9

2

Đi Hà Nội đến đường rẽ vào bản Kim Tân

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3

Đi tỉnh lộ 114 qua cổng trại Yên Hạ 150 m

1,2

1,2

1,4

1,3

1,2

X

Xã Huy Thượng (ngã ba Huy Thượng đi 3 hướng)

 

 

 

 

 

1

Đi Sơn La đến trạm cấp nước (QL37)

2,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

Đi Hà Nội cách 300m (QL 37)

1,8

1,3

1,3

1,3

1,3

3

Đi vào xã Huy Tân 150m (tỉnh lộ 114)

1,7

1,3

1,3

1,3

1,3

I

HUYỆN SỐP CỘP

 

 

 

 

 

I

Đường trung tâm xã Sốp Cộp

 

 

 

 

 

1

Từ đầu cầu Nậm Lạnh (nhà nghỉ Phương Hoa) đến hết đất nhà ông Quảng Văn Phương Bí thư Đảng ủy xã Sốp Cộp, hướng Sốp Cộp - Nậm Lạnh phía bên trái đường

1,2

1,2

1,2

1,2

1,0

2

Từ mét 17,4 hết đất nhà ông Tòng Văn Thạch đến hết đất nhà ông Quảng Văn Phượng, hướng đi Nậm Lạnh (bên phải đường)

1,2

 

 

 

 

3

Từ hết đất nhà ông Quảng Văn Phương Bí thư Đảng ủy xã Sốp Cộp đến cổng trường Tiểu học hướng Sốp Cộp đi Nậm Lạnh hai bên đường

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

4

Từ cổng trường Tiểu học đến hết nhà máy nước hướng Sốp Cộp - Nậm Lạnh, hai bên đường

1,2

1,2

1,2

1,2

1,0

5

Từ ngã 3 nhà ông Tòng Văn Thạch hướng đi Dồm Cang đến mốc D7 (ngã tư đi UBND huyện) hai bên đường.

1,5

 

 

 

 

6

Từ ngã tư D7 đến hết đất Trạm y tế xã Sốp Cộp hướng đường cũ đi Dồm Cang hai bên đường

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

7

Từ Trạm y tế xã Sốp Cộp (theo đường cũ đi Dồm Cang) đến hết đất nhà ông Trần Văn Hiện hai bên đường

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

8

Từ D7 đường 300 mét (hướng đi UBND huyện) đến D1 hai bên đường

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

9

Từ cầu sắt Nậm Lạnh (hướng đi Sông Mã) đến cây xăng 326 hai bên đường

1,1

1,1

1,3

1,5

1,0

10

Từ cây xăng 326 (hướng đi Sông Mã) đến đầu cầu Nậm Ca hai bên đường

1,2

1,2

1,2

1,2

1,0

11

Từ cầu Nậm Ca đến hết đất trụ sở Lâm trường hai bên đường

1,2

1,2

1,2

1,2

1,0

12

Từ ngã ba cầu Nậm Ca (trụ sở Đội quản lý đô thị) rẽ phải đến hết đất Bệnh viện mới, hai bên đường

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

13

Từ ngã ba bệnh viện đến hết đất nhà ông Lò Văn Nắng (từ mét 0 đến 170m) hướng đi Mường Và hai bên đường.

1,2

1,2

1,2

1,2

1,0

14

Từ trụ sở UBND xã Sốp Cộp (cũ) đến giáp đất Ngân hàng chính sách xã hội huyện, hai bên đường (đường bản)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,0

15

Từ mét 21 (đất nhà ông Vì Văn Nghịch) theo đường quy hoạch từ D46C - D84 hai bên đường

1,2

1,2

1,2

1,2

1,0

16

Từ D3 hướng đường đi Nà Phe đến D61 phía bên phải đường

1,2

1,2

1,2

1,2

1,0

17

Từ D3 đến D59 (phía bên trái đường xuống Nà Phe)

1,5

 

 

 

 

18

Từ mét 25 hết thửa đất số 9 (D43) đường 15m đến hết mét 50 (D42) hai bên đường

1,0

 

 

 

 

19

Từ D2 Ban quản lý dự án đường quy hoạch 9,5m hướng đi D42

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

20

Từ hết đất nhà ông Quảng Văn Phượng đến ranh giới đất nhà ông Vì Văn Hồng, phía bên phải đường

1,2

1,2

1,2

1,2

1,0

21

Từ hết đất nhà ông Lò Văn Thoát đến hết đất nhà ông Lường Văn Bình D77 hai bên đường

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

22

Từ D3 ngã tư Kho Bạc đến D28 (cạnh Trường cấp III), hai bên đường