Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 04/2004/CT-UB về tăng cường công tác quản lý khách nước ngoài, Việt kiều lưu trú tại khách sạn do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 04/2004/CT-UB quản lý khách nước ngoài tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2019/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CHỈ THỊ 04/2004/CT-UB NGÀY 10/02/2004 CỦA UBND TỈNH VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHÁCH NƯỚC NGOÀI, VIỆT KIỀU LƯU TRÚ TẠI CÁC KHÁCH SẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chnh phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị ca Giám đốc Sở Ngoại vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ th04/2004/CT-UB ngày 10/02/2004 của y ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác qun lý khách nước ngoài, Việt kiều lưu trú tại các khch sạn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này chiệu lực thi hành kể từ ngày 11/8/2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Văn phòng y ban nhân dân tnh thực hiện việc đăng công báo tỉnh và đăng trên Cổng thông tin điện tử của y ban nhân dân tnh đối với Quyết định này.

2. Giao Sở Tư pháp tổng hợp vào Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của y ban nhân dân tỉnh để trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định pháp luật.

3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thtrưởng các cơ quan, đơn vcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- N điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh y (b/c);
- Thường trực HĐND tnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2019
Ngày hiệu lực11/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 04/2004/CT-UB quản lý khách nước ngoài tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 04/2004/CT-UB quản lý khách nước ngoài tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành29/07/2019
        Ngày hiệu lực11/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 04/2004/CT-UB quản lý khách nước ngoài tỉnh Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 04/2004/CT-UB quản lý khách nước ngoài tỉnh Gia Lai

            • 29/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực