Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2019/QĐ-UBND giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2019/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ các Nghị định: s 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định s 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, b sung một s điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định s 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đi, b sung một s Nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về sửa đi, b sung một s điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư s 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư s 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một s điều của Nghị định s 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư s 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định s 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 4045/TTrLN:STC-STNMT ngày 24/6/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất cùng mục đích sử dng quy định trong Bảng giá đất hiện hành của Thành phố) từ 30 (ba mươi) tỷ đồng trở lên.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm đấu giá các trường hợp còn lại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2019 và bãi bỏ Quyết định s 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 ca UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc STài chính phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: T
ư pháp, Tài chính, TN&MT, Xây dựng;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND Thành ph
;
- Ch
tịch UBND Thành phố;
- c
ác PCT UBND Thành phố;
- Cục Ki
m tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Như Điều 3;
- V
ăn phòng: Thành ủy, ĐĐBQH&HĐND TP;
- Trung tâm Công báo;
Cổng giao tiếp điện tử TP;
- CVP; các PCVP, TH, KT, ĐT, TKBT;
- Lưu: VT, KTg
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 19/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/10/2019
Ngày hiệu lực 25/10/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 tháng trước
(25/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2019/QĐ-UBND giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 19/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Ngô Văn Quý
Ngày ban hành 15/10/2019
Ngày hiệu lực 25/10/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 tháng trước
(25/10/2019)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 19/2019/QĐ-UBND giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2019/QĐ-UBND giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền Hà Nội

  • 15/10/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/10/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực