Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa đổi điểm c khoản 5 Điều 8 quy định về sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2019/QĐ-UBND Quy định phạm vi bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2019/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 08 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM C KHOẢN 5 ĐIỀU 8 QUY ĐỊNH SỬ DỤNG PHẠM VI KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG TỈNH, ĐƯỜNG ĐÔ THỊ, ĐƯỜNG HUYỆN, ĐƯỜNG XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2018/QĐ-UBND NGÀY 22/01/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cLuật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định s 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư s 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ">50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một s điu của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư s 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bsung một sđiều của Thông tư số 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ">50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một sđiều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 5 Điều 8 Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

"c) Đi với đường dẫn từ cửa hàng xăng dầu vào đường bộ

- Đường bộ, đoạn ngoài khu vực đô thị: Vị trí đấu nối đường dẫn (tim đường dẫn) từ cửa hàng xăng dầu vào đường bộ phải đảm bảo yêu cu kỹ thuật và cách điểm đầu dc hoặc cuối dốc đường dẫn vào cầu đường bộ cùng phía một khoảng cách tối thiểu là 50m; cách tim nút giao một khoảng cách ti thiểu là 50m; cách đầu hoặc cuối đoạn đường cong có bán kính nhỏ hơn hoặc bng 250m (R≤250m) một khoảng cách tối thiểu là 15m.

- Trường hợp các cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã đã xây dựng theo chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền mà không đảm bảo các quy định tại quyết định này được tiếp tục tn tại nhưng phải thực hiện đảm bảo quy định về đấu ni để bảo vệ kết cấu hạ tầng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các s, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các PCT.
UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương tại tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Email: sotp@soctrang.gov.vn;
- Lưu: TH, KT, VX, XD, NC, NV, QT, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ
TỊCH

Trần Văn Chuyện

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 19/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/08/2019
Ngày hiệu lực 30/09/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật Tháng trước
(30/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2019/QĐ-UBND Quy định phạm vi bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND Quy định phạm vi bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ Sóc Trăng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 19/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sóc Trăng
Người ký Trần Văn Chuyện
Ngày ban hành 26/08/2019
Ngày hiệu lực 30/09/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật Tháng trước
(30/09/2019)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 19/2019/QĐ-UBND Quy định phạm vi bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ Sóc Trăng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2019/QĐ-UBND Quy định phạm vi bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ Sóc Trăng

  • 26/08/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/09/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực