Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2019/QĐ-UBND thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2019/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ ỦY QUYỀN KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tchc chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về qun lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về qun lý chất lượng và bo trì công trình xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về qun lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính ph về sa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 và Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong qun lý hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung v quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư s 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 513/TTr-SXD ngày 21/02/2019 và Văn bản số 1165/BC-SXD ngày 18/4/2019, Báo cáo thẩm định VBQPL của Sở Tư pháp số 07/BC-STP ngày 11/01/2019 và ý kiến tham gia của các thành viên UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho UBND các huyện, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện) tổ chức thẩm định đối với dự án đầu tư xây dựng công trình ch yêu cầu lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư theo phân cấp có tng mc đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

Điều 2. y quyền cho UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với công trình cấp III, IV thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (trừ công trình điện năng; công trình theo tuyến đi qua 2 huyện trở lên, công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đng theo quy định tại phụ lục II ban hành m theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ) do UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư theo phân cấp.

Thời gian ủy quyền được tính từ ny quyết định này có hiệu lực thi hành đến khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định sửa đổi hoặc thay thế.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng đã phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện.

b) Cập nhật và công bố quy hoạch ngành, hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành, thiết kế mẫu (nếu có) cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện để nghiên cứu thực hiện.

c) Tổng hợp tình hình công tác thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng đã phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng định kỳ theo quy định.

2. Trách nhiệm của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

a) Phối hợp với Sở Xây dựng, tham gia hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ thm đnh Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng đã phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện và thực hiện khi có đnghị.

b) Cập nhật và công bquy hoạch ngành, hướng dẫn quy chuẩn, tu chuẩn ngành, thiết kế mẫu (nếu có) cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện để nghiên cứu thực hiện.

c) Theo dõi, tổng hợp báo cáo về tình hình thm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và công tác kim tra nghiệm thu công trình xây dựng theo chuyên ngành gửi về Sở Xây dựng tng hợp.

3. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh trong việc thực hiện các nội dung được phân cp và ủy quyn.

b) Chỉ đạo các phòng có chức năng quản lý xây dựng thẩm định các nội dung của Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và thực hiện kim tra công tác nghim thu công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng 2014 được phân cấp, ủy quyền theo Điều 1, Điều 2 của Quyết định này.

c) Chủ động, kim tra, giám sát công tác thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đu tư xây dựng công trình và thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn được phân cấp, ủy quyền; quyết định thu hồi, hủy bỏ kết quả thẩm định hoặc yêu cu tổ chức thẩm định lại khi phát hiện có sai sót trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn, chi phí và tiến độ đầu tư xây dựng công trình.

d) Xử lý, giải quyết kịp thời các vưng mắc về quy trình, thủ tục thực hiện công tác thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên đa bàn được phân cấp, y quyền.

e) Tng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất về công tác thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn được phân cấp, ủy quyn gửi về Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đ tng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng theo quy định.

Điều 4. Điều khon thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2017 quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và ủy quyền kim tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh những vướng mắc, bất cập, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng đ tng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã phường, thị trn và các cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:
- Bộ XD (b/c);
- Cục kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- TT TU; TT HĐND;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CPCT, CPVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành ph sao gửi cho UBND các xã, phường, thị trấn;
- Website Chính phủ;
- Cng TTGTĐT tnh, Trung tâm công báo tỉnh;
- Như điều 4;
- CVNCTH VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN3
(k55)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2019
Ngày hiệu lực10/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(20/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2019/QĐ-UBND thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2019/QĐ-UBND thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Văn Trì
       Ngày ban hành26/04/2019
       Ngày hiệu lực10/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 tháng trước
       (20/05/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 19/2019/QĐ-UBND thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2019/QĐ-UBND thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Vĩnh Phúc

           • 26/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực