Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 06/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2020/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2017/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2017 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Sửa đổi Khoản 4 Điều 3 như sau:

“4. Cơ quan sở được tổ chức gồm 08 (tám) đơn vị sau:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Tổ chức cán bộ;

d) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

đ) Phòng Giáo dục Trung học;

e) Phòng Giáo dục Tiểu học;

g) Phòng Giáo dục Mầm non;

h) Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.”

2. Sửa đổi Khoản 5 Điều 3 như sau:

“5. Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, gồm có:

a) Các trường Trung học phổ thông công lập:

- Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi;

- Trường Trung học phổ thông Hồng Quang;

- Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ (trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm);

- Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du;

- Trường Trung học phổ thông Chí Linh;

- Trường Trung học phổ thông Phả Lại;

- Trường Trung học phổ thông Bến Tắm;

- Trường Trung học phổ thông Trần Phú;

- Trường Trung học phổ thông Kinh Môn;

- Trường Trung học phổ thông Nhị Chiểu;

- Trường Trung học phổ thông Phúc Thành;

- Trường Trung học phổ thông Kinh Môn II;

- Trường Trung học phổ thông Kim Thành;

- Trường Trung học phổ thông Đồng Gia;

- Trường Trung học phổ thông Kim Thành II;

- Trường Trung học phổ thông Nam Sách;

- Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi;

- Trường Trung học phổ thông Nam Sách II;

- Trường Trung học phổ thông Thanh Hà;

- Trường Trung học phổ thông Hà Bắc;

- Trường Trung học phổ thông Hà Đông;

- Trường Trung học phổ thông Thanh Bình;

- Trường Trung học phổ thông Tứ Kỳ;

- Trường Trung học phổ thông Cầu Xe;

- Trường Trung học phổ thông Hưng Đạo;

- Trường Trung học phổ thông Gia Lộc;

- Trường Trung học phổ thông Đoàn Thượng;

- Trường Trung học phổ thông Gia Lộc II;

- Trường Trung học phổ thông Ninh Giang;

- Trường Trung học phổ thông Quang Trung;

- Trường Trung học phổ thông Khúc Thừa Dụ;

- Trường Trung học phổ thông Thanh Miện;

- Trường Trung học phổ thông Thanh Miện II;

- Trường Trung học phổ thông Thanh Miện III;

- Trường Trung học phổ thông Bình Giang;

- Trường Trung học phổ thông Kẻ Sặt;

- Trường Trung học phổ thông Đường An;

- Trường Trung học phổ thông Cẩm Giàng;

- Trường Trung học phổ thông Tuệ Tĩnh;

- Trường Trung học phổ thông Cẩm Giàng II;

b) Trung tâm giáo dục thường xuyên công lập

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ
;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm CNTT-VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (20b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2020
Ngày hiệu lực01/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(21/02/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành19/02/2020
        Ngày hiệu lực01/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (21/02/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục Hải Dương

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục Hải Dương

              • 19/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực