Quyết định 19/2021/QĐ-UBND

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2019/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2021/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 09 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2019/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư s 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Lai Châu

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10, như sau:

“1. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 7 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2021.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- TT
Tỉnh ủy;
- TT HĐND
tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT
UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Tin học và Công báo;
- Lưu: VT, TH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2021
Ngày hiệu lực19/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(22/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2019/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2019/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTống Thanh Hải
        Ngày ban hành09/06/2021
        Ngày hiệu lực19/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (22/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2019/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2019/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu

              • 09/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực