Quyết định 19/QĐ-TTg

Quyết định 19/QĐ-TTg năm 2015 Phê duyệt "Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 19/QĐ-TTg 2015 Đề án cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trực tuyến


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 19/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” với những nội dung cơ bản sau đây:

A. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; quy định của Luật Lý lịch tư pháp và Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đồng thời phù hợp với thực tiễn thực hiện hoạt động cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

2. Bảo đảm công khai, minh bạch trong thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhưng phải bảo đảm tôn trọng bí mật đời tư của cá nhân.

3. Tạo phương thức mới trong việc nhận, trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

4. Kế thừa những thành tựu đạt được trong thực tiễn công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp những năm qua, đồng thời tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của một số nước về cấp Phiếu lý lịch tư pháp để áp dụng phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của Việt Nam.

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu tổng quát

Thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Trên cơ sở triển khai thí điểm, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo hướng đơn giản, thuận tiện hơn cho cá nhân, cơ quan, tổ chức và đáp ứng được những yêu cầu của thực tiễn đang đặt ra.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng phương thức mới trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp, qua đó, tạo điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức có thêm lựa chọn khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và một số Sở Tư pháp thực hiện thí điểm.

- Trên cơ sở triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, thực hiện sơ kết, tổng kết, nếu kết quả tốt sẽ triển khai nhân rộng địa bàn áp dụng, đồng thời, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp.

III. PHẠM VI VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Phạm vi của Đề án

Dự kiến lựa chọn áp dụng thí điểm phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp 05 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ; áp dụng thí điểm phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, Nghệ An, Kiên Giang, Bạc Liêu, Tiền Giang và Bình Dương.

Ngoài những Sở Tư pháp nêu trên, căn cứ tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương, các Sở Tư pháp khác đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp để thực hiện thí điểm phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại địa phương mình.

2. Lộ trình thực hiện Đề án

Đề án được thực hiện trong 03 năm (2015 - 2017), cụ thể:

- Việc thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính được thực hiện từ năm 2015, ngay sau khi Đề án được phê duyệt.

- Việc thí điểm đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến: Năm 2015, sau khi Đề án được phê duyệt, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật. Khi đáp ứng đủ các điều kiện trên sẽ triển khai thực hiện thí điểm phương thức đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyển.

B. NỘI DUNG THÍ ĐIỂM

Thực hiện thí điểm phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và một số Sở Tư pháp chọn điểm, cụ thể như sau:

I. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Ngoài phương thức nộp hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Tư pháp hoặc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia như hiện nay, cá nhân có thể lựa chọn một trong các phương thức sau đây:

1. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

a) Gửi hồ sơ yêu cầu và nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

- Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính đến cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu. Hồ sơ được gửi tại các điểm phục vụ bưu chính hoặc tại địa chỉ báo phát theo yêu cầu của cá nhân.

Hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp bao gồm các giấy tờ theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật này. Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2, Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật về chứng thực.

- Cá nhân đăng ký nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính theo Mẫu số 01/2014/LLTP-Phụ lục I. Phiếu đăng ký nhận kết quả được cung cấp miễn phí tại các điểm phục vụ bưu chính và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Cá nhân có thể nộp lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức chuyển tiền qua dịch vụ bưu chính khi gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu tại các điểm phục vụ bưu chính hoặc tại địa chỉ báo phát và gửi biên lai chuyển tiền lệ phí kèm theo hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu. Cá nhân cũng có thể nộp lệ phí trực tiếp hoặc nộp vào tài khoản của cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

+ Phí dịch vụ bưu chính được nộp cho cơ quan cung cấp dịch vụ bưu chính tại thời điểm gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu. Phí dịch vụ bưu chính bao gồm: Phí gửi hồ sơ, nhận phiếu hẹn và nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp.

+ Mức phí dịch vụ bưu chính được quy định cụ thể căn cứ vào từng loại dịch vụ bưu chính (chuyển phát nhanh hoặc bảo đảm) và tùy thuộc vào khoảng cách địa lý, vùng miền. Phí dịch vụ bưu chính được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu và các điểm phục vụ bưu chính.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Gửi Phiếu hẹn trả kết quả (Mẫu số 02/2014/LLTP-Phụ lục II) cho người có yêu cầu. Phiếu hẹn này cũng đồng thời được gửi đến địa chỉ thư điện tử (email) của người có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (nếu có).

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: Thông báo cho người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để bổ sung, đính chính hồ sơ thông qua các hình thức như: Gửi email, gọi điện thoại hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Thời điểm thụ lý hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được xác định kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và cá nhân đã nộp lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Trường hợp cá nhân chuyển tiền qua dịch vụ bưu chính thì thời điểm cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu nhận được biên lai chuyển tiền kèm theo hồ sơ cũng được coi là cá nhân đã nộp lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Kết quả Phiếu lý lịch tư pháp được chuyển qua dịch vụ bưu chính tới người có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, cụ thể như sau:

+ Đối với Phiếu lý lịch tư pháp số 1: Ngoài người có yêu cầu và người được ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì cha, mẹ, vợ, chồng, con của người có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có thể nhận thay với điều kiện phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ.

+ Đối với Phiếu lý lịch tư pháp số 2: Chỉ người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 mới được nhận Phiếu lý lịch tư pháp.

Khi nhận Phiếu lý lịch tư pháp, người nhận Phiếu phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Cá nhân có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu cho thay đổi phương thức nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ việc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính sang nhận trực tiếp, nhưng không được hoàn lại phí dịch vụ bưu chính đã nộp.

Kết quả giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu để người dân theo dõi và chủ động đến nhận kết quả cấp Phiếu.

b) Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

- Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu và đăng ký nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính.

- Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp và phí dịch vụ bưu chính (chuyển phát kết quả) được nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu.

- Việc trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính được thực hiện tương tự như quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục I Phần B Quyết định này.

c) Gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu qua dịch vụ bưu chính và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp

- Cá nhân gửi hồ sơ, nộp lệ phí, phí dịch vụ bưu chính tương tự như hướng dẫn tại Điểm a Khoản 1 Mục I Phần B Quyết định này.

- Cá nhân nhận kết quả tại trụ sở cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

2. Đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

a) Đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính

- Cá nhân truy cập vào Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp để đăng ký thông tin vào Tờ khai trực tuyến.

Sau khi Tờ khai trực tuyến được gửi thành công, Phần mềm sẽ cấp cho cá nhân có yêu cầu 01 mã số đăng ký. Mã số đăng ký này được dùng để xác định thứ tự xử lý hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Cá nhân mang bản sao chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), sổ hộ khẩu (hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú) đến cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc đăng ký trực tuyến; nhận Tờ khai từ cán bộ tiếp nhận hồ sơ và ký vào Tờ khai đó.

+ Cá nhân đăng ký dịch vụ nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính.

- Việc nộp lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp, phí dịch vụ bưu chính được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản 1 Mục I Phần B Quyết định này.

- Sau khi nhận được hồ sơ và lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sử dụng mã số đăng ký mà Phần mềm đã cấp cho cá nhân để tra cứu, đọc thông tin trên Tờ khai trực tuyến. Đối chiếu hồ sơ do cá nhân nộp trực tiếp với thông tin trên Tờ khai trực tuyến, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: In Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đề nghị người có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp ký vào Tờ khai; gửi Phiếu hẹn trả kết quả cho người có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

+ Thời điểm thụ lý hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được xác định kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và cá nhân đã nộp lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Việc trả kết quả Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính được thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục I Phần B Quyết định này.

Trong trường hợp cá nhân có nhu cầu nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu thì việc trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Tư pháp hoặc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

- Cá nhân truy cập vào Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký thông tin vào Tờ khai trực tuyến. Cá nhân phải cung cấp địa chỉ thư điện tử (email) để cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu liên hệ sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu trực tuyến.

+ Thực hiện quét (scan) các giấy tờ kèm theo và gửi trực tuyến cùng với Tờ khai. Bản scan các giấy tờ gửi trực tuyến phải bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, độ chính xác cao, trong đó: tiêu chuẩn quét đối với Giấy chứng minh nhân dân phải bảo đảm tỷ lệ 1/1, quét ở chế độ ảnh (photo), độ phân giải 500 DPI; tiêu chuẩn quét đối với các văn bản gửi kèm như sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú, tạm trú được quét ở độ phân giải 200 DPI.

+ Sau khi Tờ khai và các giấy tờ kèm theo được gửi thành công, Phần mềm sẽ cấp cho người có yêu cầu 01 mã số đăng ký. Mã số đăng ký này là cơ sở để xác định thứ tự xử lý hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Việc nộp lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục I Phần B Quyết định này.

- Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ và lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp, cán bộ tiếp nhận sử dụng mã số đăng ký do Phần mềm cung cấp để tra cứu, đọc thông tin trên Tờ khai trực tuyến, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Gửi Phiếu hẹn trả kết quả có chữ ký số của cán bộ tiếp nhận hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử cho người có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Gửi email yêu cầu cá nhân đã nộp hồ sơ trực tuyến sử dụng mã số đã đăng ký để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

- Khi đến nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp, cá nhân phải xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân, Phiếu hẹn trả kết quả, đồng thời xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ đã gửi trong hồ sơ trực tuyến để đối chiếu.

Cán bộ trả kết quả thực hiện đối chiếu hồ sơ được gửi trực tuyến với hồ sơ do cá nhân xuất trình. Cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp có quyền từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp và không hoàn trả lại lệ phí cấp Phiếu nếu người có yêu cầu cấp Phiếu không cung cấp được các giấy tờ đã gửi trực tuyến hoặc giấy tờ bị tẩy xóa, giả mạo.

II. ĐỐI VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Ngoài phương thức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp như hiện nay, cơ quan, tổ chức có thể gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và nhận kết quả cấp lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính.

1. Gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

- Cơ quan, tổ chức truy cập vào Trang thông tin của cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp điền form Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến theo mẫu quy định.

- Văn bản yêu cầu của cơ quan, tổ chức phải sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Trường hợp có các giấy tờ liên quan đến cá nhân người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (VD: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Sổ hộ khẩu...), thì các giấy tờ đó được scan và gửi trực tuyến cùng với Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Bản scan các giấy tờ kèm theo phải bảo đảm độ sáng, tiêu chuẩn quét rõ nét để phục vụ cho việc tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp tại các cơ quan có liên quan.

2. Cơ quan, tổ chức nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính.

III. QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Quy trình xử lý hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thực hiện theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật này. Đồng thời, căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các Sở Tư pháp thực hiện thí điểm có thể nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp để cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

C. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

I. VỀ XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

1. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp, bảo đảm thủ tục cấp Phiếu đơn giản, thuận tiện và minh bạch hơn, đáp ứng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

2. Xây dựng văn bản làm cơ sở cho sự phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp với các cơ quan có liên quan bảo đảm thực hiện thống nhất việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

II. VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ

1. Nâng cấp, bổ sung tính năng của Phần mềm cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, tạo thuận lợi cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm Đề án.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015

2. Đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tra cứu, xác minh thông tin phục vụ việc đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí điểm Đề án.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

3. Đề xuất đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành để thực hiện nhiệm vụ phối hợp tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

4. Đề xuất nâng cấp, trang bị cơ sở vật chất bảo đảm cho Sở Tư pháp đáp ứng yêu cầu thực hiện phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí điểm Đề án.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

III. VỀ NGUỒN NHÂN LỰC

1. Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến cho đội ngũ công chức, viên chức của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các Sở Tư pháp thực hiện thí điểm.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm Đề án.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

2. Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng thực hiện nhận hồ sơ, trả Phiếu lý lịch tư pháp, thu lệ phí cấp Phiếu, phí dịch vụ bưu chính cho đội ngũ viên chức, người lao động tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính tại các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nơi thực hiện Đề án.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

IV. VỀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

Triển khai thực hiện cung ứng dịch vụ bưu chính phục vụ việc nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

V. VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CÁ NHÂN, CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

1. Tuyên truyền, phổ biến về các phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến ở Trung ương như: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; tuyên truyền, phổ biến trên báo chí, truyền hình, phát thanh; niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân của Bộ Tư pháp; cung cấp các tờ rơi, tờ gấp tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính... Đồng thời xây dựng thêm các hình thức lồng ghép nội dung này vào các chương trình, đề án, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương và địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

2. Tuyên truyền, phổ biến về các phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại địa phương, như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tư pháp (nếu có); tuyên truyền, phổ biến trên báo chí, truyền hình, phát thanh, tờ rơi, tờ gấp tại các bưu cục, điểm văn hóa xã...; niêm yết công khai tại trụ sở của cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm Đề án.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, bưu điện tỉnh, thành phố...

VI. SƠ KẾT, TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan thực hiện sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Bộ Tư pháp

- Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Đề án.

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Đề án.

2. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Đề án.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Đề án.

4. Bộ Tài chính

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan trong việc bố trí kinh phí cho việc triển khai thực hiện Đề án.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi thực hiện thí điểm Đề án

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại địa phương.

- Bảo đảm kinh phí và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện Đề án.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Đề án.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Đề án.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tài chính quốc tế, hợp tác công - tư và các nguồn huy động hợp pháp khác. Việc bố trí kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành.

2. Hằng năm, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi thực hiện thí điểm lập dự toán kinh phí gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định và giao dự toán theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, PL (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Mẫu số 01/2014/LLTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬN KẾT QUẢ PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

Họ và tên người nhận:...............................................................................................

Số điện thoại:.............................................................................................................

Email (nếu có):...........................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu 1:…………………..            Số:.................................................

Cấp ngày ……… tháng ……… năm ………… Tại:....................................................

Địa chỉ nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp 2: .............................................................

Hình thức nhận: □ Báo phát.                                    □ Đảm bảo.

 

 

Ngày …… tháng …… năm ……
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

2 Ghi rõ địa chỉ người nhận.

 

PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Mẫu số 02/2014/LLTP

………………
…………………………1

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số:

………, ngày …… tháng …… năm ……

 

PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Họ và tên chủ hồ sơ:...................................................................................................

Quốc tịch:………………………………                         Giới tính:.................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu:……………………….2               Số:.........................................

Cấp ngày ………tháng ……… năm ……… Tại:.........................................................

Email (nếu có):...........................................................................................................

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu: …………

Mã số đăng kí:............................................................................................................

Ngày nhận: ……/……/……

Ngày hẹn trả: ……/……/……

Trước khi lấy kết quả, vui lòng tra cứu thông tin tại: ……………………………….3 hoặc qua số điện thoại: …………………….4

Trường hợp đến nhận kết quả tại trụ sở cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đề nghị mang theo Phiếu hẹn và CMND hoặc Hộ chiếu.

 

 

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1 Ghi rõ tên cơ quan thụ lý hồ sơ.

2 Ghi rõ là CMND hay hộ chiếu.

3 Ghi rõ Trang thông tin điện tử của cơ quan thụ lý hồ sơ (nếu có).

4 Ghi rõ số điện thoại của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Phiếu LLTP của cơ quan thụ lý hồ sơ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2015
Ngày hiệu lực08/01/2015
Ngày công báo24/01/2015
Số công báoTừ số 151 đến số 152
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 19/QĐ-TTg 2015 Đề án cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trực tuyến


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/QĐ-TTg 2015 Đề án cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trực tuyến
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành08/01/2015
        Ngày hiệu lực08/01/2015
        Ngày công báo24/01/2015
        Số công báoTừ số 151 đến số 152
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 19/QĐ-TTg 2015 Đề án cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trực tuyến

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/QĐ-TTg 2015 Đề án cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trực tuyến

           • 08/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/01/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực