Quyết định 190/QĐ-BTNMT

Quyết định 190/QĐ-BTNMT năm 2014 thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nội dung toàn văn Quyết định 190/QĐ-BTNMT năm 2014 thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Ban Biên tập).

Điều 2. Ban Biên tập có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin và phối hợp xử lý dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật và theo Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Thành lập Ban Biên tập

1. Trưởng ban: ông Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Các Phó Trưởng ban:

a) Chánh Văn phòng Bộ;

b) Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền;

c) Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin;

d) Tổng biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường.

3. Các ủy viên:

a) Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục trực thuộc Bộ;

b) 01 Phó Chánh Văn phòng Bộ;

c) Tổng biên tập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;

d) Đại diện lãnh đạo Cổng thông tin điện tử trực thuộc Văn phòng Bộ;

đ) Giám đốc Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin;

e) Trưởng phòng Biên tập - Điểm tin, Báo Tài nguyên và Môi trường.

Trưởng Ban Biên tập phê duyệt Danh sách thành viên Ban Biên tập.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các thành viên Ban Biên tập nêu tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông;;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB, Nthi (60)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 190/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu190/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2014
Ngày hiệu lực14/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 190/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 190/QĐ-BTNMT năm 2014 thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 190/QĐ-BTNMT năm 2014 thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu190/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên môi trường
        Người kýNguyễn Minh Quang
        Ngày ban hành14/02/2014
        Ngày hiệu lực14/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 190/QĐ-BTNMT năm 2014 thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 190/QĐ-BTNMT năm 2014 thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên

            • 14/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực