Quyết định 1900/QĐ-BTP

Quyết định 1900/QĐ-BTP tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1900/QĐ-BTP tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu 2013


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1900/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2013;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2013, gồm các nội dung sau:

1. Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2013.

2. Triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Tình hình triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Lấy ý kiến về dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và công tác tư pháp của UBND cấp xã.

Điều 2. Hình thức, địa điểm và thời gian tổ chức Hội nghị

1. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tuyến.

2. Các điểm cầu Hội nghị được đặt tại 09 tỉnh, thành phố: Yên Bái, Bắc Kạn, Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Ninh Thuận, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh.

3. Hội nghị được tổ chức trong thời gian 01 ngày, bắt đầu từ 08h00 ngày 01 tháng 8 năm 2013.

Điều 3. Thành phần, số lượng đại biểu và kinh phí tổ chức Hội nghị

1. Đại biểu khách mời:

- Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

- Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phóng viên cơ quan báo chí Trung ương và địa phương nơi tổ chức điểm cầu.

2. Đại biểu triệu tập:

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, chuyên gia cao cấp của Bộ.

- Chánh Văn phòng, Thủ trưởng tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Các Trưởng phòng thuộc Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự nơi tổ chức điểm cầu.

Tổng số đại biểu dự Hội nghị khoảng 400 đại biểu.

3. Kinh phí tổ chức Hội nghị: thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4. Phân công điều hành và chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ Hội nghị:

1. Bộ trưởng và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, điều hành Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội; Cục trưởng Cục Công tác phía Nam điều hành Hội nghị tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh; Giám đốc Sở Tư pháp nơi đặt điểm cầu điều hành Hội nghị tại địa phương mình (kèm theo Bảng phân công điều hành và đại biểu tham dự Hội nghị).

2. Văn phòng Bộ xây dựng Chương trình Hội nghị; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác tổ chức Hội nghị, đảm bảo các điều kiện hậu cần phục vụ Hội nghị tại các điểm cầu.

3. Cục Công nghệ thông tin chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để tổ chức Hội nghị tại các điểm cầu.

4. Sở Tư pháp phối hợp với Cục Thi hành án dân sự đảm bảo các điều kiện hậu cần phục vụ Hội nghị tại các điểm cầu.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự nơi tổ chức điểm cầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cục CNTT (để đưa lên cổng TTĐT);
- Lưu: VT, LTQHCC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hồng Sơn

 

BẢNG PHÂN CÔNG ĐIỀU HÀNH VÀ ĐẠI BIỂU DỰ HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 TẠI CÁC ĐIỂM CẦU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1900/QĐ-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Điểm cầu

Hội nghị

Người điều hành

Đại biểu tham dự

1

Thành phố Hà Nội

(tại Hội trường Đa Năng, Nhà N6, trụ sở Bộ Tư pháp)

- Bộ trưởng Hà Hùng Cường

- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền

- Thứ trưởng Lê Hồng Sơn

- Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, chuyên gia cao cấp của Bộ.

- Chánh Văn phòng, Thủ trưởng tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Văn phòng UBND; Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp 14 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.

- Các Trưởng phòng thuộc Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội.

- Phóng viên cơ quan báo chí Trung ương và địa phương nơi tổ chức điểm cầu.

2

Thành phố Đà Nẵng

(tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng)

Giám đốc Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng

- Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Văn phòng UBND; Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp 06 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum.

- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng.

- Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

3

Thành phố Hồ Chí Minh

(tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh)

Cục trưởng Cục Công tác phía Nam

- Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Văn phòng UBND; Giám đốc, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 09 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Đồng Nai, Long An, Bến Tre.

- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.

- Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

4

Thành phố Cần Thơ

(tại trụ sở Viettel)

Giám đốc Sở Tư pháp TP. Cần Thơ

- Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Văn phòng UBND; Giám đốc, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 10 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang.

- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ.

- Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

5

Tỉnh Yên Bái (tại trụ sở Viettel)

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

- Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Văn phòng UBND; Giám đốc, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 06 tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang.

- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái.

- Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

6

Tỉnh Bắc Kạn (tại trụ sở Viettel)

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

- Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Văn phòng UBND; Giám đốc, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 05 tỉnh, thành phố: Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn.

- Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

7

Tỉnh Hà Tĩnh (tại trụ sở Viettel)

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh

- Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Văn phòng UBND; Giám đốc, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 05 tỉnh: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị.

- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh.

- Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

8

Tỉnh Đắk Lăk (tại trụ sở Viettel)

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đăk Lăk

- Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Văn phòng UBND; Giám đốc, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 04 tỉnh: Đăk Lăk, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng.

- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đăk Lăk.

- Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

9

Tỉnh Ninh Thuận

(tại trụ sở Viettel)

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

- Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Văn phòng UBND; Giám đốc, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 04 tỉnh: Ninh Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận.

- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận.

- Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1900/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1900/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2013
Ngày hiệu lực22/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1900/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1900/QĐ-BTP tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1900/QĐ-BTP tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu 2013
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1900/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành22/07/2013
        Ngày hiệu lực22/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1900/QĐ-BTP tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu 2013

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1900/QĐ-BTP tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu 2013

         • 22/07/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/07/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực