Quyết định 1901/QĐ-UBND

Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi Quy định về kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước kèm theo Quyết định 473/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 1901/QĐ-UBND 2015 sửa đổi 473/QĐ-UBND kế toán trưởng kế toán nhà nước Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 1575/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ 473/QĐ-UBND 1901/QĐ-UBND kế toán trưởng Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 04/06/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1901/QĐ-UBND 2015 sửa đổi 473/QĐ-UBND kế toán trưởng kế toán nhà nước Khánh Hòa


Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH KH
ÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1901/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 473/QĐ-UBND NGÀY 25/02/2015 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

n cứ Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại công văn số 2747/STC-HCSN ngày 06 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định về kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi điểm e, khoản 1, Điều 1:

“e, Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;”

2. Sửa đổi Điều 6:

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị kế toán có trách nhiệm bố trí người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại đơn vị và thực hiện các quy định về thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp Sở Nội vụ tổ chức thực hiện, kiểm tra việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trong phạm vi toàn tỉnh.

3. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức bổ nhiệm, bố trí, miễn nhiệm, thay thế, xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo quy định hiện hành.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP Tỉnh ủy;
- TT Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Các Phòng: TCHC, QTTV;
- Lưu: VT, HP, TN, HLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1901/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1901/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2015
Ngày hiệu lực15/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/06/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1901/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1901/QĐ-UBND 2015 sửa đổi 473/QĐ-UBND kế toán trưởng kế toán nhà nước Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1901/QĐ-UBND 2015 sửa đổi 473/QĐ-UBND kế toán trưởng kế toán nhà nước Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1901/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Chiến Thắng
       Ngày ban hành15/07/2015
       Ngày hiệu lực15/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/06/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1901/QĐ-UBND 2015 sửa đổi 473/QĐ-UBND kế toán trưởng kế toán nhà nước Khánh Hòa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1901/QĐ-UBND 2015 sửa đổi 473/QĐ-UBND kế toán trưởng kế toán nhà nước Khánh Hòa