Quyết định 1901/QĐ-UBND

Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1901/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1901/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ PHỤ NỮ THỦ ĐÔ KHỞI NGHIỆP GIAI 2018 - 2025”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”;

Căn cứ Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 19/11/2014 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 23/TTr-BTV ngày 19/12/2017 về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025” của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội (sau đây gọi tt là Đề án) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mc tiêu

Nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Thành phố Hà Nội về khởi nghiệp, phát triển kinh tế thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Phấn đấu đến năm 2025 đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

a) 90% cán bộ Hội các cấp tham gia triển khai Đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khi nghiệp, phát triển kinh tế.

b) 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

c) Hỗ trợ 1.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

d) Phối hợp, hỗ trợ thành lập 30 tổ hợp tác/hợp tác xã, nhóm liên kết do phụ nữ quản lý.

đ) 20.000 phụ nữ mới khởi nghiệp và doanh nghiệp do nữ làm chủ được tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

2. Đối tượng

Là phụ nữ, trong đó quan tâm hỗ trợ phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khi nghiệp, các tổ hợp tác/hợp tác xã, nhóm liên kết, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ. Ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp, phụ nữ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn Thành phố.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành phố Hà Nội về khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

- Xây dựng và duy trì chuyên mục phụ nữ khởi nghiệp trên Trang thông tin điện tử của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội và Báo Phụ nữ Thủ đô. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền thực hiện đề án trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ khởi nghiệp của Thành phố.

- Tổ chức truyền thông, tập huấn, giao lưu nâng cao kiến thức, năng lực của cán bộ, hội viên về khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

b) Vận động, hướng dẫn phụ nữ thành lập các nhóm, tổ hợp tác theo ngành nghề sản xuất kinh doanh, nhóm các Doanh nghiệp do nữ làm chủ, chia sẻ kỹ năng quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tạo sự liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hình thành chuỗi kết nối các đơn vị, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế.

- Tổ chức ngày Phụ nữ khởi nghiệp tại Hội Phụ nữ các cấp hàng năm.

- Hướng dẫn thành lập các hợp tác xã, nhóm liên kết, hợp tác theo từng lĩnh vực.

- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho phụ nữ mới khởi nghiệp, mở rộng hoạt động hình thành chuỗi kết nối trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ.

- Xây dựng các mô hình thu hút tập hợp doanh nhân nữ trong các cấp Hội.

c) Hỗ trợ phụ nữ kết nối hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp.

- Phát hiện các cá nhân, nhóm cá nhân là nữ có ý tưởng khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng để giới thiệu, tư vấn kết nối, hỗ trợ tham gia vào hệ thống vườn ươm, các chương trình tăng tốc khởi nghiệp của quốc gia và thành phố Hà Nội, từ đó hiện thực hóa ý tưởng, tạo ra giá trị thương mại.

- Vận động, khuyến khích nữ doanh nhân mạnh dạn đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

d) Giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và đề xuất hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

đ) Tăng cường huy động nguồn lực thực hiện Đề án.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định (Ngân sách cấp Thành phố và ngân sách cấp quận, huyện, thị xã) và các nguồn huy động hp pháp khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội

a) Chủ trì tổ chức thực hiện Đề án.

b) Xây dựng kế hoạch triển khai Đ án hàng năm và phối hợp các Sở, ngành, đơn vị tổ chức thực hiện.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của Đề án.

d) Hướng dẫn Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp huy động bổ sung nguồn lực xã hội thực hiện Đề án.

đ) Bổ sung, điều chỉnh hoạt động của Đán bảo đảm phù hợp thực tế, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

e) Tổ chức đánh giá; sơ kết, tổng kết; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kết quả thực hiện Đề án.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội triển khai một số nội dung Đề án, nghiên cứu lồng ghép với các chương trình, đề án khởi nghiệp chung của Thành phố.

3. Sở Tài chính bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm thực hiện Đ án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cung cấp thông tin và hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình Hà Nội, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về Đề án; quảng bá các hoạt động khởi nghiệp, phát triển kinh tế của phụ nữ Hà Nội. Phối hợp tuyên truyền thực hiện Đề án trên các Trang thông tin điện tử về khởi nghiệp của UBND Thành phố.

5. Các Sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm phối hợp thực hiện Đề án, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong các chương trình, đề án liên quan của đơn vị.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức thực hiện các hoạt động của Đề án; nghiên cứu lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong các chương trình, đề án liên quan.

7. UBND các quận, huyện, thị xã

a) Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án do Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp xây dựng, đề xuất.

b) Bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện Đề án theo quy định.

c) Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp tổ chức thực hiện Đán và tổng hợp báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Đán gửi Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội trước ngày 15/6 và 30/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Hội LHPN Việt Nam;
- C
hủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố
; Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Doãn Ton;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: các PCVP T.V.Dũng, phòng KGVX, KT, TKBT;
- Lưu VT, KGVX (N
gọc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1901/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1901/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2018
Ngày hiệu lực18/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1901/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1901/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1901/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1901/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành18/04/2018
        Ngày hiệu lực18/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1901/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1901/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp Hà Nội

           • 18/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực