Quyết định 1902/QĐ-UBND

Quyết định 1902/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1902/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1902/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 14 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1330/TTr-SGDĐT ngày 07/7/2015 và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được ban hành mới, bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, STP(2), NC.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1902 /QĐ-UBND ngày 14 / 7 /2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

TT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

Trang

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học

TTHC ban hành mới

3

2. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính

1

 

T-QBI-043557-TT

Thủ tục số 21 Mục 2 Phần I Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 20/08/2009

Thủ tục Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 4 năm 2012 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG BÌNH

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian nộp hồ sơ: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Số 187, đường Hữu Nghị, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ thì viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Tổ chức căn cứ thời gian ghi trên phiếu Tiếp nhận hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo để nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

* Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Mẫu số 01;

2. Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với những nội dung chủ yếu gồm:

- Mục tiêu, nội dung hoạt động;

- Cơ sở vật chất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê nhà, Giấy phép xây dựng).

- Khả năng tài chính (xác nhận ký quỹ tại Ngân hàng);

- Trình độ, năng lực của người đứng đầu và nhân viên trực tiếp tư vấn du học (Các văn bằng, Chứng chỉ, Giấy chứng nhận);

- Khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài;

- Luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức;

- Kế hoạch thực hiện, các biện pháp tổ chức thực hiện;

(Các hợp đồng, thoả thuận với các đơn vị đào tạo nước ngoài hoặc thư mời hợp tác của các đơn vị đào tạo nước ngoài)

- Các phương án, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học;

- Phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro;

(Kèm theo Đề án phải có các tài liệu chứng minh: phần in nghiêng).

3. Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư;

4. Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Mẫu số 02;

5. Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;

6. Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không.

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

(Theo Mẫu số 03 - Phụ lục - Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg)

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

* Phí, lệ phí: Không.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo Mẫu số 01 – Phụ lục – Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg.

- Sơ yếu lý lịch dùng cho người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo Mẫu số 02 – Phụ lục – Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục này áp dụng cho các tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 10 Chương 3 Quyết định 05/2013/QĐ-TTg cụ thể:

a) Được thành lập theo quy định pháp luật;

b) Có trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học;

c) Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại;

d) Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng chính phủ Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

Ghi chú: Biểu, mẫu đính kèm

 

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg)

 (Tên của Bộ, địa phương
chủ quản)
(Tên tổ chức)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…, ngày … tháng … năm …

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo (tỉnh/thành phố).

1. Tên tổ chức: ...........................................................................................................

Tên giao dịch: ............................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

Điện thoại: …………………………………….; Fax: ....................................................

3. Tài khoản tại Ngân hàng:

- Tài khoản tiền Việt Nam: ........................................................................................

- Tài khoản ngoại tệ: .................................................................................................

4. Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập tổ chức số ….. ngày … tháng ... năm … do … (tên cơ quan ra quyết định) cấp.

5. Vốn điều lệ (tại thời điểm đề nghị xin cấp Giấy chứng nhận): ..............................

6. Họ và tên người đứng đầu tổ chức: ......................................................................

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

7. Hồ sơ gửi kèm theo, gồm: ............................................................................................

(Tên tổ chức) …………………………………... cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định pháp luật.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

1. Họ và tên: ...............................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................

3. Quê quán: ..............................................................................................................

4. Nơi ở hiện nay: ......................................................................................................

5. Số CMTND: ………………………… Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: ..................

6. Điện thoại: ………………………………..; Fax: ........................................................

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: (từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm được đào tạo tại cơ sở đào tạo, bằng, chứng chỉ được cấp ...)

Thời gian

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Bằng/chứng chỉ được cấp

 

 

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: (từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm công tác tại cơ quan, chức vụ ...)

Thời gian

Cơ quan công tác

Chức vụ

Địa chỉ và Điện thoại

 

 

 

 

IV. THỜI GIAN, KINH NGHIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC:

V. KHEN THƯỞNG:

VI. KỶ LUẬT:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu không đúng, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 


XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/ĐỊA PHƯƠNG NƠI QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu cơ quan)

…….., ngày … tháng … năm …..
NGƯỜI KHAI KÝ TÊN
(Ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg)

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:      /

…, ngày … tháng … năm …

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (tỉnh/thành phố)

Căn cứ Quyết định số ... /2012/QĐ-TTg ngày ... tháng ... năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

Căn cứ Thông tư số ... /TT-BGDĐT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của ........................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chứng nhận ............................................................................................

Tên giao dịch: .........................................................................................................

Thuộc: ......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

Điện thoại: ………………………………….; Fax: ...............................................

Số tài khoản: … Tại: … được tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại: ...

(Địa chỉ, điện thoại, fax, e-mail, ... )

Điều 2. ........................................... có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Điều 3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và (cơ quan xin cấp giấy chứng nhận) …………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1902/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1902/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2015
Ngày hiệu lực14/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1902/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1902/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1902/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1902/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Tiến Hoàng
        Ngày ban hành14/07/2015
        Ngày hiệu lực14/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1902/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1902/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

            • 14/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực