Quyết định 1902/QĐ-UBND

Quyết định 1902/QĐ-UBND năm 2017 thực hiện công tác dân vận trong thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 1902/QĐ-UBND 2017 thực hiện công tác dân vận trong thực hiện dự án đầu tư Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1902/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 01 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN BÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 05/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về “thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 123-QĐ/TU, ngày 24/01/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị;

Căn cứ Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND , ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU, ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 15/9/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện công tác dân vận trong thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, QLĐT, VX, TH, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

QUY ĐỊNH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1902/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định về quy trình, cách thức tổ chức thực hiện công tác dân vận trong thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Đối tượng áp dụng:

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Đảm bảo công tác dân vận tham gia ngay từ khi dự án quy hoạch, xây dựng dự án, các công trình hạ tầng, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, qua đó việc thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh tạo được sự đồng thuận, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

2. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị trong phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Phối hợp giải quyết thỏa đáng những thắc mắc, khiếu kiện của khu dân cư, hộ gia đình, cá nhân. Góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giảm tình trạng đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân và ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự tại nơi có các công trình, dự án.

3. Thực hiện công tác dân vận trong thực hiện dự án là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của công dân trong thống kê, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi xây dựng các công trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

4. Thực hiện đúng chủ trương của Đảng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở của Chính phủ về công khai, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ các cấp, các ngành, các đơn vị được phân công.

5. Yêu cầu Chủ đầu tư các dự án phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải tổ chức họp dân lấy ý kiến tham gia: từ quy hoạch, xây dựng dự án, công bố quy hoạch, công bố phê duyệt dự án, công khai các hạng mục công trình các công trình được phê duyệt trong thống kê, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) một cách dân chủ, công khai đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Thực hiện công tác dân vận trong giai đoạn chuẩn bị dự án

1. Khi quy hoạch dự án phải được các cấp có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản và thông báo rộng rãi cho Nhân dân vùng dự án biết.

2. Khi xây dựng dự án phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy mô, hạng mục các công trình; dự án phải phù hợp với quy hoạch của Nhà nước và địa phương. Quy mô các hạng mục công trình dự án, thời gian thực hiện dự án, tái định cư (tác động môi trường, hiệu quả dự án...), có ý kiến tham gia của người dân.

3. Trước khi tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phải công bố công khai với chính quyền cơ sở và người dân trong vùng dự án những nội dung chính cơ bản như sau:

3.1. Quy hoạch và các quyết định phê duyệt dự án.

3.2. Các chủ trương chính sách, văn bản của Trung ương và của địa phương có liên quan đến dự án được tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

3.3. Phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Lý do thu hồi đất, kế hoạch giải phóng mặt bằng, kế hoạch giao đất tái định cư; giá bồi thường thiệt hại về đất, tài sản, hoa màu gắn liền đất hoặc giá các loại đất trong dự án; giá đất tái định cư...) và giao đất, cho thuê đất (nếu có).

3.4. Cam thực hiện của chủ đầu tư và sử dụng lao động tại chỗ (nếu có).

4. Hình thức công khai: Tổ chức họp những hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất; Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng thôn, bản, khu dân cư nơi có đất thu hồi; Phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn; Thông báo bằng văn bản đến từng hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất.

Điều 4. Công tác dân vận trong giai đoạn thực hiện dự án

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng phải có thành viên là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia khi thực hiện dự án.

2. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng có nhiệm vụ:

2.1. Tuyên truyền, vận động khu dân cư, hộ gia đình, cá nhân có đất đai, tài sản trên đất để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, phạm vi quy mô của công trình và những cơ chế, chính sách liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2.2. Tổ chức hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi đất, chính sách bồi thường thiệt hại do xây dựng công trình, hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ đời sống, hỗ trợ sản xuất (nếu có).

2.3. Công tác kê khai đất phải xác định nguồn gốc đất, vị trí diện tích đất, các tài sản liên quan trên diện tích phải thu hồi, đồng thời, giải quyết kịp thời những thắc mắc của người dân một cách công khai, minh bạch, dân chủ; Người dân có trách nhiệm cung cấp thông tin, các giấy tờ liên quan đối với diện tích đất, tài sản trên đất phải thu hồi.

2.4. Đất thu hồi và tài sản trên đất phải được phê duyệt bồi thường và tiến hành các bước chi trả theo quy định.

2.4.1. Giải thích, làm rõ quyền lợi người dân, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, xem xét trình cấp có thẩm quyền giải quyết những kiến nghị của người dân.

2.4.2. Phối hợp với Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, bản, tổ dân phố, người có uy tín, già làng, trưởng bản để thực hiện tốt công tác dân vận trong tổ chức thực hiện dự án, xây dựng các công trình một cách kịp thời, đảm bảo tiến độ.

2.4.3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải tăng cường nắm tình hình tư tưởng của hội viên, đoàn viên; Xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền, vận động theo tiến độ công việc để vận động các tổ chức thành viên, hội viên, đoàn viên của mình thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong xây dựng các công trình nhằm phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Đối với những trường hợp phải thực hiện cưỡng chế trong công tác giải phóng mặt bằng: Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đề nghị chính quyền và các cơ quan, đơn vị các cấp tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định; Tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động người sử dụng đất chấp hành việc thu hồi đất theo quy định đúng quy định.

Điều 5. Công tác dân vận sau thực hiện dự án

Sau khi thực hiện dự án, xây dựng các công trình, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp tiếp tục, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người dân. Động viên hướng dẫn người dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, đề xuất, giải quyết những khó khăn, kiến nghị của người dân một cách kịp thời, đúng chế độ chính sách.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Điều 6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

1. UBND cấp huyện:

1.1. Kịp thời cung cấp thông tin cho Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp về việc triển khai thực hiện dự án ngay từ khi có chủ trương. Đồng thời, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc thực hiện dự án, nhằm tạo sự đồng thuận cao và tích cực tham gia thực hiện.

1.2. Chỉ đạo các cơ quan liên quan thuộc thẩm quyền, chủ trì phối hợp với chủ đầu tư tổ chức thực hiện công tác thống kê, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Ban hành trình tự giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan, phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm của các phòng, ban, Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ công chức trong việc tổ chức thực hiện.

1.3. Chủ trì và chỉ đạo các phòng, ban chức năng tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức tiếp xúc, đối thoại thường xuyên với nhân dân; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện những việc liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn.

2. UBND cấp xã:

2.1. Chủ trì phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp tuyên truyền, giải thích về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc thực hiện dự án trên địa bàn xã, từ đó vận động khu dân cư, hộ gia đình, cá nhân tích cực tham gia thực hiện.

2.2. Chủ trì phối hợp với chủ đầu tư tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét hoàn chỉnh phương án theo quy định.

Điều 7. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1. Tổ chức phối hợp với các ngành có liên quan và chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân các cấp công bố, công khai quy hoạch, dự án công trình cho nhân dân trong vùng quy hoạch, vùng dự án; xây dựng các công trình.

2. Tổ chức phối hợp với các ngành có liên quan và chính quyền địa phương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định, đảm bảo tiến độ, thời gian để đáp ứng và đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt cho người dân; phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc, khiếu kiện, đề nghị của các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức giám sát công trình, hạng mục các công trình đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế; giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công thực hiện thi công công trình theo đúng tiến độ đề ra.

4. Khi dự án có thay đổi về quy mô, khối lượng, tiến độ phải công khai công bố, thông tin cho nhân dân và chính quyền cơ sở trong vùng quy hoạch, dự án.

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Sở Tài nguyên Môi trường

1.1. Hằng năm có kế hoạch mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về chính sách pháp luật liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi có nhu cầu, hoặc khi có chính sách mới.

1.2. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND , ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải

2.1. Tổ chức công bố với cụm dân cư, hộ gia đình, cá nhân người lao động biết về quy hoạch, quy mô, kiến trúc công trình, tác dụng, hiệu quả của dự án; lắng nghe những ý kiến phản ánh về sự ảnh hưởng trực tiếp tới hộ gia đình, cá nhân người lao động để bổ sung, hoàn thiện dự án trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

2.2. Sở Xây dựng có trách nhiệm: Tổ chức hướng dẫn nội dung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc thực hiện dự án; kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thực hiện dự án.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

3.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan tổ chức công bố các quy hoạch, quyết định phê duyệt dự án trước nhân dân. Đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định; phối hợp với các cơ quan giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

3.2. Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các hoạt động dân vận trong công bố quy hoạch, công bố dự án nhưng chưa được thực hiện ngay. Bố trí một phần kinh phí từ phê duyệt dự án thực hiện các công trình khi thực hiện dự án cho Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các Ngân hàng hoạt động trên địa bàn các huyện, thành phố

4.1. Tổng hợp các dự án, các công trình xây dựng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, người dân để bố trí lại sản xuất phát triển kinh tế của địa phương cho phù hợp.

4.2. Theo dõi tổng hợp, tình hình lao động việc làm của người dân khi thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tham mưu bố trí kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với người dân sớm ổn định đời sống.

4.3. Hỗ trợ vốn vay để người dân đầu tư sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập cho gia đình.

5. Thanh tra tỉnh

Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp giải quyết tốt những kiến nghị, đề nghị, đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các dự án, các công trình hạ tầng khi thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Điều 9. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp:

1. Cử cán bộ có năng lực tham gia Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình xây dựng, các dự án được duyệt.

2. Cập nhật thông tin về dự án, chủ động xây dựng chương trình tuyên truyền, vận động tổ chức thành viên, hội viên, đoàn viên hiểu và thực hiện tốt các cơ chế chính sách về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có). Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên hội viên, đoàn viên của tổ chức mình ủng hộ thực hiện dự án, xây dựng công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định đầu tư. Phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan giải quyết những khó khăn, những kiến nghị của người dân để ổn định đời sống, ổn định chính trị, xã hội.

3. Xây dựng chương trình phản biện trong công tác quy hoạch, công tác xây dựng dự án, xây dựng các công trình hạ tầng. Xây dựng kế hoạch giám sát trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án, xây dựng các công trình hạ tầng phát triển kinh tế văn hóa, xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” “Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Mời Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì với Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với các chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai công tác dân vận trong thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; hằng năm tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh).

Điều 11. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân liên quan thực hiện tốt sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nào vi phạm quy định này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1902/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1902/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2017
Ngày hiệu lực01/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1902/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1902/QĐ-UBND 2017 thực hiện công tác dân vận trong thực hiện dự án đầu tư Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1902/QĐ-UBND 2017 thực hiện công tác dân vận trong thực hiện dự án đầu tư Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1902/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành01/06/2017
        Ngày hiệu lực01/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1902/QĐ-UBND 2017 thực hiện công tác dân vận trong thực hiện dự án đầu tư Lào Cai

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1902/QĐ-UBND 2017 thực hiện công tác dân vận trong thực hiện dự án đầu tư Lào Cai

         • 01/06/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/06/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực