Quyết định 1905/QĐ-KTNN

Quyết định 1905/QĐ-KTNN năm 2015 Kế hoạch kiểm toán năm 2016 do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1905/QĐ-KTNN kế hoạch kiểm toán năm 2016 2015


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1905/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2016

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2016 của Kiểm toán nhà nước như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ; thtrưởng các cơ quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm toán và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kim toán nhà nước chịu trách nhim thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban Ch
đạo TW về phòng, chống tham nhũng (để b/c);
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Các bộ,
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân
tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chtịch nước;
- Văn phòn
g Chính phủ:
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thanh tra c
a các bộ, quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
-
Lãnh đạo KTNN;
- Các
đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, TH.

TỔNG KIM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TOÁN NĂM 2016
(Ban hành k
èm theo Quyết định số 1905/QĐ-KTNN ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Tng Kim toán nhà nước)

STT

Chủ đề, đơn vị và đầu mối được kiểm toán

A

KIM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I

Kim toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

II

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước năm 2015

1

Bộ Tài chính

2

Bộ Giao thông vận tải

3

Bộ Tài nguyên và Môi trường

4

Bộ Xây dựng

5

Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

6

Tòa án nhân dân ti cao

7

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

8

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9

Bộ Giáo dục và Đào tạo

10

Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam

11

Đài Tiếng nói Việt Nam

12

Thông tn xã Việt Nam

13

Liên minh Hp tác xã Việt Nam

14

Ủy ban Dân tộc

15

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

16

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

III

Kim toán ngân sách địa phương năm 2015

1

Thành phHà Nội

2

Tnh Bắc Ninh

3

Tỉnh Hòa Bình

4

Tỉnh Hà Nam

5

Tnh Thừa Thiên Huế

6

Tỉnh Quảng Trị

7

Tỉnh Quảng Bình

8

Tỉnh Nghệ An

9

Tĩnh Hà Tĩnh

10

Tỉnh Quảng Nam

11

Thành phố Đà Nng

12

Tỉnh Bình Định

13

Tỉnh Long An

14

Thành phố Hồ Chí Minh

15

Thành phố Cần Thơ

16

Tnh Bạc Liêu

17

Tỉnh Kiên Giang

18

Tỉnh Cà Mau

19

Tỉnh Ninh Thuận

20

Tỉnh Khánh Hòa

21

Tỉnh Lâm Đồng

22

Tnh Bến Tre

23

Tỉnh Trà Vinh

24

Tỉnh Tiền Giang

25

Tỉnh Cao Bằng

26

Tỉnh Bắc Kạn

27

Tỉnh Thái Nguyên

28

Tỉnh Tuyên Quang

29

Tnh Thái Bình

30

Tỉnh Thanh Hóa

31

Tỉnh Ninh Bình

32

Tỉnh Nam Định

33

Tỉnh Đồng Nai

34

Tỉnh Bình Phước

35

Thành phố Vũng Tàu

36

Thành phố Biên Hòa

37

Tnh Hải Dương

38

Thành phố Hải Phòng

39

Tỉnh Quảng Ninh

40

Tnh Gia Lai

41

Tỉnh Đắk Nông

42

Tỉnh Kon Tum

43

Tnh Đắk Lắk

44

Tnh Yên Bái

45

Tỉnh Lào Cai

46

Tỉnh Sơn La

47

Tỉnh Phú Thọ

48

Tỉnh Lai Châu

IV

Trình ý kiến của Kiểm toán nhà nưc về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017

B

KIM TOÁN HOẠT ĐỘNG

1

Hoạt động giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính năm 2015 đối với các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước của Bộ Xây dựng

2

Hp phần xe buýt nhanh khối lượng lớn - BRT thuộc Dự án phát trin giao thông đô thị Hà Nội

3

Hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách năm 2015 của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

4

Dự án Phát trin nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh và Dự án Phát trin doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng năm 2015

5

Việc tuân thủ các Điều Khoản trong Hiệp định liên Chính phủ ký ngày 27/12/2010 và phân tích hiệu quả hoạt động của liên doanh Việt - Nga Vietsovpetrogiai đoạn 2011-2015 (kiểm toán chung giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam với Kiểm toán nhàc Liên bang Nga)

6

Đánh giá nợ giá trị khối lượng xây dựng cơ bản các công trình đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN giai đoạn 2013-2015 của tnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn

7

Hoạt động quản lý và sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 trên địa bàn một huyện thuộc tỉnh Tiền Giang

8

Hoạt động quản lý và thực hiện Đán Đào tạo việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2015 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

C

KIM TOÁN MÔI TRƯỜNG

1

Hoạt động quản lý và xử lý nước thải công nghiệp tại Khu công nghiệp Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc

D

KIỂM TOÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1

Hệ thng Công nghệ thông tin liên quan đến việc lập Báo cáo tài chính năm 2015 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

E

KIỂM TOÁN CHUYÊN Đ

1

Chương trình Mục tiêu quc gia vxây dựng nông thôn mới: Niên độ 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước; giai đoạn 2010-2015 của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: thành phố Hi Phòng, tỉnh Kon Tum, Bắc Kạn, Điện Biên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Tây Ninh, Long An, Cà Mau, Sóc Trăng, Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Phú Yên, Khánh Hòa, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hà Giang, Cao Bằng, Nam Định, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đắk Nông

2

Công tác phát hành, quản lý và sử dụng vn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, tỉnh Hà Nam, Ninh Thun, Ngh An

3

Công tác đầu tư, mua sm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế năm 2015 và các năm trước sau có liên quan của Bộ Y tế và 08 tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương: Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, tỉnh Thái Nguyên, Lai Châu, Ngh An, An Giang, Bình Dương

4

Việc xác định và công khai giá bán điện giai đoạn 2014-2016

5

Việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước: Niên độ 2015 của 10 Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyn thông, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải), 02 thành ph(Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội), 04 tập đoàn, tổng công ty (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Hóa cht Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy) và 03 tập đoàn, tổng công ty tại Mục I Kế hoạch kiểm toán này; Giai đoạn 2011-2015 của 16 doanh nghiệp nhà nước tại Mục H và 04 Tng công ty (Tng công ty Lương thực miền Nam, Tổng công ty Dược Việt Nam, Tng công ty Thép Việt Nam - CTCP và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam)

6

Việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng năm 2015 của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

7

Việc quản lý, sử dụng các Khoản thu, chi từ kinh phí NSNN, hoạt động sự nghiệp và hoạt động khác năm 2015 của các trường khối đào tạo, dạy nghề thuộc thành phố Hồ Chí Minh

8

Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả của 08 tỉnh đng bằng sông Hồng năm 2015

9

Chương trình phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc năm 2015

10

Công tác đầu tư, mua sm, quản lý, sử dụng thuc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013-2015 của các Sở Y tế và các bệnh viện tuyến tỉnh, tại 04 tnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum

11

Chương trình giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2015

12

Dự án các công trình hạ tầng quy mô nhỏ thuộc Chương trình 135-II năm 2013 của 09 tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Kon Tum, Trà Vinh và Quảng Trị

13

Việc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 của tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai và Lai Châu

14

Dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa

15

Dự án Chuyển hóa carbon thp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam - (LCEE)

F

KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG XÂY DNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DNG VỐN ĐẦU

1

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở

2

Dự án nhà ở cho học sinh, sinh viên Mỹ Đình II, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

3

03 Dự án tại Ban QLDA Công trình giao thông Nghệ An: Dự án đường giao thông nối Quốc lộ 1A đến Thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn; Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn (Mỹ Sơn, Đô Lương); Dự án Xây dựng đoạn đường nối Quốc lộ 46 với đường tránh Quốc lộ 1A (Quốc lộ 46B)

4

Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh

5

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn từ Km791A+500 đến Km848+875 tỉnh Thừa Thiên Huế

6

Dự án cải tạo, nâng cấp QL15A đoạn nối QL1 (TP. Hà Tĩnh) đến đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng); phân đoạn thành phố Hà Tĩnh - Khe Giao, lý trình Km0+00 - Km14+909,79

7

Dự án Xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia quốc lộ 1A, tỉnh Thừa Thiên Huế

8

Dự án đầu tư Nút giao thông khác mức tại Nút giao thông ngã ba Huế

9

Dự án đu tư xây dựng công trình Trung tâm Bi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế

10

Dự án Cầu Sài Gòn 2

11

Dự án Nhà ga hàng không - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

12

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1488-Km1525, tỉnh Khánh Hòa

13

Dự án Cải tạo nâng cấp QL27 đoạn Km174-Km272+800, tỉnh Lâm Đng và Ninh Thuận

14

Dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang

15

Dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn từ thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương đến thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (đầu tư theo hình thức BT) và Dự án Cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương và đoạn từ đường vào Trung tâm điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (đầu tư theo hình thức BOT)

16

Dự án Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, Thành phố Hải Phòng

18

Dự án đường nối Thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng, tnh Quảng Ninh

19

Dự án Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên, giai đoạn I

20

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 và Dự án đầu tư xây dựng công trình Sân phân phối 500 kV Trung tâm điện lực Vũng Áng

21

Dự án Hồ chứa nước sông Ray và Hồ chứa nước Định Bình

22

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vng các tỉnh miền núi phía Bắc

23

Dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu, Nam sông Mã (ADB6)

24

Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và Dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Duyên Hải

25

Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Đồng Nai 5

26

Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5

27

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất phân bón Diamon Photphat (DAP) số 2

28

Dự án đầu tư xây dựng Công trình Nhà Quốc hội

29

Dự án xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại giao

30

Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở KTNN cơ sở II và Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở KTNN khu vực IX

31

Khoản tín dụng xuất khẩu để tài trợ xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên sở Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga ký ngày 21/11/2011

32

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên

33

Dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 gồm: Đoạn km987-km1027, tỉnh Quảng Nam; Đoạn Km947+00 - Km987+00, tnh Quảng Nam thuộc dự án Nâng cấp mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam

34

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, gồm: Đoạn Km1392-Km1405 và Km1425-Km1445, tnh Khánh Hòa; Đoạn Km1445+00-Km1488+00, tỉnh Khánh Hòa

35

Dự án đu tư nâng cp, mở rộng đường HCM, gồm: Đoạn km1824-km1876 (km765-km817 QL14) và cầu serepok km1792+850 - km1793+600 (km733+850 - km734+600 QL14), tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông; Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM Điều chỉnh đoạn km1667+570 - km1738+148 (km607+600 - km678+734 QL14), tỉnh Đắk Lắk; (QL14) đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành (km970+600 - km 1001+200), tỉnh Bình Phước.

36

Dự án Nâng cp, mở rộng đường HCM (QL14) Đoạn Pleiku (km1610) - cu 110 (Km1667+570), tỉnh Gia Lai theo hình thức Hp đồng BOT; Đoạn km1793+600 (km734+600 QL14) đến km1824+00 (km765+00 QL14), tnh Đắk Nông.

37

Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn km17+027-km50+00 trên địa phận tnh Bình Định và đoạn km108+00-km131+300 trên địa phận tỉnh Gia Lai

38

Dự án ĐTXDCT tuyến QL1 đoạn tránh TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Dự án Cải tạo nền, mặt đường QL1 đoạn Phan Thiết-Đồng Nai

39

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn Km1589+300 - Km1642+000 và Km1692+000 - Km1720+800 tỉnh Bình Thuận

40

Dự án đu tư xây dng công trình mở rộng Quc lộ 1 đoạn từ Km1265 đến Km1353+300 thuộc tỉnh Phú Yên

41

Dự án Đầu tư xây dựng công trình, mở rộng Quốc lộ 1, gồm: Đoạn Km1642 - Km1692, tỉnh Bình Thuận; Đoạn Km672+600 - Km704+900, tỉnh Quảng Bình

42

Dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

43

Dự án đầu tư XDCT mrộng QL1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp

G

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TIỀN, VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2015 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

H

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2015 VÀ CHUYÊN ĐỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, TRNG TÂM LÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC GIAI ĐON 2011-2015

1

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

2

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

3

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

4

Tng công ty Đu tư Phát trin hạ tng đô thị

5

Tng công ty Du lịch Hà Nội

6

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

7

Tng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV

8

Tng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV

9

Tng công ty Đu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV (Becamex)

10

Tng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV

11

Tổng Công ty Địa c Sài Gòn - TNHH MTV

12

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai

13

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

14

Tng công ty Lp máy Việt Nam (LILAMA)

15

Tổng công ty Cổ phần Xây dng Hà Nội

16

Công ty TNHH MTV Cao su Đk Lắk

I

KIM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ CHUYÊN ĐVIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, TRỌNG TÂM LÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CỔNG TY NHÀ NƯỚC NĂM 2015

1

Tng công ty Hàng không Việt Nam

2

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

3

Tng công ty Đu tư và kinh doanh vn Nhà nước (SCIC)

K

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2015

1

Tập đoàn Bảo Việt

2

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

3

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

4

Ngân hàng Chính sách xã hội

5

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

6

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

7

Công ty Cổ phần PVI

8

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

9

Tổng công ty Vận tải Hà Nội

L

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

I

Kiểm toán chuyên đề

1

Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn chuyn Mục đích sử dụng đất quốc phòng của Quân chủng Hải quân

II

Kiểm toán tổng hợp Báo cáo quyết toán ngân sách và chuyên đề việc thực hiện Đề áni cơ cấu doanh nghiệp nhà nưc, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tng công ty nhà nước năm 2015 của Bộ Quốc phòng

III

Kiểm toán vic quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước năm 2015

1

Quân đoàn 1

2

Quân đoàn 4

3

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

4

Bộ Tư lệnh Cảnh sát bin

5

Quân chủng Phòng không - Không quân

6

Binh chủng Công binh

7

Binh chủng Thông tin liên lạc

IV

Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư

1

Dự án đu tư xây dựng cụm công trình trung tâm: Nhà nội khoa, Nhà ngoại khoa + chuyên khoa, Nhà kỹ thuật nghiệp vụ cận lâm sàng - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

2

08 Dự án thành phần thuộc Đề án quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới đất liền giai đoạn 2006 - 2010 và những năm tiếp theo (các dự án khởi công năm 2008): Mốc 54 Bản Chắt - Mốc 44 Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn; Đồn 445 - Đồn 449 (từ Mốc C8 - Mốc D1), tỉnh Sơn La; Đồn 707 Yalân (Nam B Y), tỉnh Kon Tum; Đồn 673 Đắk Long, tỉnh Kon Tum; Đồn 671 Rơ Long, tỉnh Kon Tum; Đồn 669 - Đắk Nhoong, tỉnh Kon Tum; Đồn 707 - Đồn 709, tỉnh Kon Tum; Đường vào Đồn mi thành lập, di chuyển 553 Châu Khê, Nghệ An

V

Kiểm toán báo cáo tài chính, các hot động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2015

1

Tổng công ty Xăng dầu quân đội

2

Tổng ng ty Trực thăng Việt Nam

3

Tổng công ty xây dựng 319

M

LĨNH VỰC AN NINH, KHỐI CƠ QUAN ĐẢNG

I

Kim toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước năm 2015

1

Tổng cục Chính trị (Tổng cục III) - Bộ Công an

2

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục IV) - Bộ Công an

3

Công an Thành phố Hà Nội

4

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K10) - Bộ Công an

5

20 tnh ủy, thành ủy: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

II

Kim toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư

1

02 Dự án do Ban QLDA các công trình xây dng của Đảng ở Trung ương làm chủ đầu tư: Dự án nhà làm việc liên cơ tại 105B-107 Quán Thánh - Hà Nội; Dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Ban đối ngoại Trung ương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1905/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1905/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2015
Ngày hiệu lực29/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1905/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 1905/QĐ-KTNN kế hoạch kiểm toán năm 2016 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1905/QĐ-KTNN kế hoạch kiểm toán năm 2016 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1905/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýNguyễn Hữu Vạn
        Ngày ban hành29/12/2015
        Ngày hiệu lực29/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1905/QĐ-KTNN kế hoạch kiểm toán năm 2016 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1905/QĐ-KTNN kế hoạch kiểm toán năm 2016 2015

            • 29/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực