Quyết định 1906/2003/QĐ-UB

Quyết định 1906/2003/QĐ-UB Quy định cơ chế hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu tại Khu thương mại Lao Bảo do Tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1906/2003/QĐ-UB khuyến khích doanh nghiệp nộp thuế tại khu thương mại Lao Bảo Quảng Trị


UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1906/2003/QĐ-UB

Đông Hà, ngày 11 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƠ CHẾ HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH CÁC DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT HÀNG NHẬP KHẨU TẠI KHU THƯƠNG MẠI LAO BẢO

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Thông tư số 09/2003/TT-BTC ngày 27/01/2003 của Bộ Tài chính v/v Thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán NSNN năm 2003;

- Căn cứ ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Thông báo số 295 TB-TU ngày 08/08/2003;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính -Vật giá và các ngành liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay Quy định cơ chế hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu (gọi tắt là thuế xuất nhập khẩu) tại Khu Thương mại Lao Bảo như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Các doanh nghiệp Nhà nước có trụ sở chính đóng tại tỉnh Quảng Trị (gọi tắt là Doanh nghiệp) có nộp thuế xuất nhập khẩu tại Khu thương mại Lao Bảo từ năm 2003 đến năm 2005 được xét hỗ trợ lại một phần số thuế đã nộp.

2. Điều kiện và mức hỗ trợ cụ thể:

2.1. Điều kiện:

- Doanh nghiệp đăng ký tờ khai và nộp thuế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Chi cục Hải quan Khu thương mại Lao Bảo.

- Thuế xuất nhập khẩu được nộp tại Kho bạc Nhà nước huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị (trừ mặt hàng nhập khẩu là nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu và thuế tạm thu).

- Phải có dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất tại Khu thương mại Lao Bảo; Việc thực hiện Dự án đầu tư phải đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

2. Mức hỗ trợ: Các Doanh nghiệp có nộp thuế xuất nhập khẩu tại Khu thương mại Lao Bảo được xét hỗ trợ 50% số thuế thực nộp.

3. Nguồn vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp là khoản kinh phí được ngân sách Nhà nước đầu tư trở lại hàng năm để xây dựng cơ sở hạ tầng Khu thương mại Lao Bảo quy định tại các Quyết định số 219/1998/QĐ-TTg ngày 12/11/1998 và số 08/2003/QĐ-TTg ngày 11/1/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Sau khi hoàn thành việc nộp thuế xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có Văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo bản sao Biên lai nộp thuế, Phiếu thu tiền (đối với trường hợp Hải quan trực tiếp thu) do Chi Cục Hải Quan Khu thương mại Lao Bảo cấp hoặc Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cấp, giấy nộp tiền vào KBNN huyện Hướng Hoá và chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ gửi về Sở Tài chính - Vật giá.

Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm kiểm tra và thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình UBND tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho Doanh nghiệp trong thời gian không quá 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ của Doanh nghiệp.

Sau khi được có Thông báo hỗ trợ vốn của UBND tỉnh, Doanh nghiệp lập các hồ sơ theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các ngành liên quan làm các thủ tục để cấp pháp vốn cho Doanh nghiệp theo tiến độ thi công dự án.

2. Định kỳ, vào các ngày từ 01 đến ngày 05 của tháng sau, Cục Hải Quan Quảng Trị có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình nộp thuế xuất nhập khẩu của từng doanh nghiệp thực hiện trong tháng trước gửi UBND tỉnh, các Sở: Tài chính - Vật giá, Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, chỉ đạo.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2003 đến hết ngày 31/12/2005.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính - Vật giá, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc KBNN tỉnh, Cục trưởng Cục Hải Quan Quảng Trị, Thủ trưởng các Ngành liên quan và Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước nói tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:  
- Như điều 3
- Bộ Tài chính
- Ban TV Tỉnh uỷ; TT/HĐND tỉnh  
- Chủ tịch, các PCT
- Các PVP, CV
- Lưu VT, TM

TM/ UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
Q.CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1906/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1906/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2003
Ngày hiệu lực01/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2006
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1906/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1906/2003/QĐ-UB khuyến khích doanh nghiệp nộp thuế tại khu thương mại Lao Bảo Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1906/2003/QĐ-UB khuyến khích doanh nghiệp nộp thuế tại khu thương mại Lao Bảo Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1906/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành11/09/2003
        Ngày hiệu lực01/01/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2006
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1906/2003/QĐ-UB khuyến khích doanh nghiệp nộp thuế tại khu thương mại Lao Bảo Quảng Trị

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1906/2003/QĐ-UB khuyến khích doanh nghiệp nộp thuế tại khu thương mại Lao Bảo Quảng Trị

         • 11/09/2003

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/01/2003

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực