Quyết định 1908/QĐ-TTg

Quyết định 1908/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1908/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1908/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ KHU VỰC TÀI CHÍNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ văn bản số 936/TTg-QHQT ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Chương trình đánh giá khu vực tài chính - FSAP”;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình FSAP) là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến Chương trình FASP.

Điều 2. Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về Công ty FSAP gồm:

- Trưởng Ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh.

- Phó Trưởng ban: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Các ủy viên: 01 Thứ trưởng của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp; và Lãnh đạo của các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình FSAP có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết các vấn đề liên ngành liên quan đến Chương trình FSAP.

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến Chương trình FSAP.

Điều 4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chương trình FSAP, chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quyết định.

Điều 5. Các ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia được huy động và sử dụng bộ máy, cán bộ thuộc quyền quản lý của đơn vị mình để phục vụ cho hoạt động của Ban chỉ đạo Quốc gia.

Điều 6. Công tác điều phối:

Các Bộ, ngành hữu quan tham gia Chương trình FSAP cử 01 lãnh đạo chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện các nội dung của Chương trình FSAP (có thể đồng thời là ủy viên của Ban Chỉ đạo Quốc gia). Mỗi Bộ, cơ quan theo yêu cầu công việc có thể thành lập các Tiểu ban (chỉ đạo và điều phối) về Chương trình FSAP của Bộ, ngành mình để làm nhiệm vụ đầu mối phối hợp công tác một cách có hiệu quả với Ban Điều phối và Triển khai Chương trình FSAP đặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 7. Kinh phí hoạt động:

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình FSAP được bố trí từ kinh phí hoạt động hàng năm của Ngân sách Nhà nước Việt Nam.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình FSAP tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UB Giám sát tài chính quốc gia;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước; VP Tổng Bí thư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, TCCV, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, QHQT (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1908/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1908/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực20/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1908/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1908/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1908/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1908/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành20/12/2012
        Ngày hiệu lực20/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1908/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1908/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình

            • 20/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực