Quyết định 1908/QĐ-UBND

Quyết định 1908/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1908/QĐ-UBND 2018 thủ tục thực hiện một cửa tại Trung tâm Hành chính Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH BC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1908/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 05 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 277/TTr-SNV ngày 30/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh tổ chức niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ, công khai trên Trang thông tin điện tử; cập nhật, sửa đổi trên Phần mềm một cửa điện tử và quy trình trong Hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh (SNV);
- Lưu: VT, KSTT (2b).
Bản điện tử:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
- VP UBND tỉnh:
+ CVP, các PVP UBND tỉnh;
+ Các phòng, đơn vị.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

DANH MỤC PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1908/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

STT

Phụ lục số

Tên phụ lục

1

Phụ lục số 01

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu công nghiệp

2

Phụ lục số 02

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

3

Phụ lục số 03

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

4

Phụ lục số 04

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

5

Phụ lục số 05

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch Đầu tư

6

Phụ lục số 06

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

7

Phụ lục số 07

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

8

Phụ lục số 08

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

9

Phụ lục số 09

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ

10

Phụ lục s 10

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

11

Phụ lục số 11

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

12

Phụ lục số 12

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

13

Phụ lục số 13

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

14

Phụ lục số 14

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

15

Phụ lục số 15

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16

Phụ lục số 16

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

17

Phụ lục số 17

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

18

Phụ lục số 18

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh

19

Phụ lục số 19

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh

20

Phụ lục số 20

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh

21

Phụ lục số 21

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Điện lực tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1908/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1908/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2018
Ngày hiệu lực05/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1908/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1908/QĐ-UBND 2018 thủ tục thực hiện một cửa tại Trung tâm Hành chính Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1908/QĐ-UBND 2018 thủ tục thực hiện một cửa tại Trung tâm Hành chính Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1908/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành05/12/2018
        Ngày hiệu lực05/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1908/QĐ-UBND 2018 thủ tục thực hiện một cửa tại Trung tâm Hành chính Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1908/QĐ-UBND 2018 thủ tục thực hiện một cửa tại Trung tâm Hành chính Bắc Giang

            • 05/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực