Quyết định 191/QĐ-UBND

Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2015 về Đổi tên Đội Kiểm lâm cơ động thành Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng do Tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 191/QĐ-UBND 2015 Đổi tên Đội Kiểm lâm cơ động Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐỔI TÊN ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG THÀNH ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Văn bản số 2827/BNN-KL ngày 25/5/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1246/TTr-SNN ngày 16/6/2015 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 134/TTr-SNV ngày 18/6/2015 về việc đổi tên Đội Kiểm lâm cơ động thành Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Đội Kiểm lâm cơ động thành Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng.

1. Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng là đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm, có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra, ngăn ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trái phép; là lực lượng trực tiếp, nòng cốt phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch theo quy định của pháp luật.

3. Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng có Trụ sở làm việc tại Chi cục Kiểm lâm.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng gồm: Đội trưởng, 01 Phó đội trưởng và các Kiểm lâm viên. Biên chế của Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng nằm trong tổng biên chế hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quy định về chức năng; nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đội kiểm lâm cơ động tại Quyết định số 41/2004/QĐ-UB ngày 15/4/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo
- Thường trực HĐND tỉnh; cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Như Điều 3 (thi hành);
- PCVP UBND tỉnh;
- TP, PTP: TH, KTCNNL;
- Lưu: VT, NV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Quang

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 191/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu191/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2015
Ngày hiệu lực29/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 191/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 191/QĐ-UBND 2015 Đổi tên Đội Kiểm lâm cơ động Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 191/QĐ-UBND 2015 Đổi tên Đội Kiểm lâm cơ động Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu191/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Đình Quang
        Ngày ban hành29/06/2015
        Ngày hiệu lực29/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 191/QĐ-UBND 2015 Đổi tên Đội Kiểm lâm cơ động Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 191/QĐ-UBND 2015 Đổi tên Đội Kiểm lâm cơ động Tuyên Quang

            • 29/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực