Quyết định 1912/QĐ-BNV

Quyết định 1912/QĐ-BNV năm 2013 công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1912/QĐ-BNV năm 2013 Quỹ đủ điều kiện hoạt động Hội đồng quản lý Quỹ Biển Đông


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1912/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN QUỸ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Thông tư số 30/2012/NĐ-CP quỹ xã hội quỹ từ thiện">02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông đủ điều kiện hoạt động.

Điều 2. Công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông nhiệm kỳ I (2013-2018) gồm các ông có tên sau:

1. Ông Đặng Đình Quý, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Vũ Khoan, Thành viên Hội đồng, cố vấn cao cấp;

3. Ông Lê Công Phụng, Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Nguyễn Đức Hùng, Thành viên Hội đồng;

5. Ông Nguyễn Hùng Sơn, Thành viên Hội đồng;

6. Ông Trần Trường Thủy, Thành viên Hội đồng kiêm Giám đốc Quỹ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ và các ông có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an, C64;
- Lưu: VT, Vụ TCPCP, M.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1912/QĐ-BNV

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1912/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/12/2013
Ngày hiệu lực 06/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1912/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 1912/QĐ-BNV năm 2013 Quỹ đủ điều kiện hoạt động Hội đồng quản lý Quỹ Biển Đông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1912/QĐ-BNV năm 2013 Quỹ đủ điều kiện hoạt động Hội đồng quản lý Quỹ Biển Đông
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1912/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Nguyễn Tiến Dĩnh
Ngày ban hành 06/12/2013
Ngày hiệu lực 06/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1912/QĐ-BNV năm 2013 Quỹ đủ điều kiện hoạt động Hội đồng quản lý Quỹ Biển Đông

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1912/QĐ-BNV năm 2013 Quỹ đủ điều kiện hoạt động Hội đồng quản lý Quỹ Biển Đông

  • 06/12/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/12/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực