Quyết định 1913/QĐ-UBND

Quyết định 1913/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1913/QĐ-UBND 2021 khung kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1913/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 11 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 265/TTr-SGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên như sau:

I. Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày kết thúc năm học, nghỉ tết âm lịch, nghỉ lễ và nghỉ hè, nghỉ phép

1. Ngày tựu trường:

- Giáo dục mầm non tựu trường vào ngày 01 tháng 9 năm 2021.

- Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 16 tháng 8 năm 2021.

- Đối với các trường hợp đặc biệt không thể thực hiện tựu trường đúng ngày quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

2. Khai giảng năm học (các cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên): Ngày 05 tháng 9 năm 2021.

3. Kết thúc năm học: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên kết thúc trước ngày 31 tháng 5 năm 2022 (Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể đối với từng cấp học và trong trường hợp đặc biệt).

4. Thời gian các ngày nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa, vụ, nghỉ tết của đồng bào dân tộc thiểu số, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương): Được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

5. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của cơ sở giáo dục.

II. Kế hoạch thời gian năm học đối với từng cấp học

1. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần). Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT) có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

a) Công tác tuyển sinh

Cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), giáo dục thường xuyên (GDTX): Hoàn thành trước ngày 15/8/2022.

b) Thời gian học

- Học kỳ I:

+ Giáo dục mầm non: Bắt đầu từ ngày 06 tháng 09 năm 2021 đến ngày 10 tháng 09 năm 2021 học sinh làm quen trường, lớp; học chính thức từ 13 tháng 9 năm 2021, kết thúc học kỳ I trước ngày 16 tháng 01 năm 2022.

+ Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên: Bắt đầu từ ngày 18 tháng 8 năm 2021, kết thúc học kỳ I trước ngày 16 tháng 01 năm 2022.

- Học kỳ II: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên: Bắt đầu ngay sau khi kết thúc học kỳ I, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2022.

- Đối với học sinh, học viên lớp 12: Sau khi hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II, tiếp tục quản lý và tổ chức dạy học, ôn thi tốt nghiệp THPT cho đến khi học sinh, học viên hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kế hoạch thời gian, nội dung dạy học ôn tập của học sinh lớp 12).

c) Xét hoàn thành chương trình và công nhận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15 tháng 6 năm 2022.

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo hằng năm.

2. Thời gian kiểm tra học kỳ I, kiểm tra học kỳ II: Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

III. Các kỳ thi, hội thi, giải thi đấu cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế

1. Các kỳ thi, hội thi, giải thi đấu cấp tỉnh

a) Đối với công chức, viên chức, nhân viên

- Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi tỉnh Sơn La, lần thứ II: Tháng 9/2021.

- Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi THPT cấp tỉnh, lần thứ I: Tháng 02/2022.

- Giải Cầu lông ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ III: Tháng 11/2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện các kỳ thi, hội thi, giải thi đấu.

b) Đối với học sinh

- Thi chọn học sinh giỏi THCS, THPT: Tháng 3 năm 2022.

- Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia: Tháng 9 năm 2021.

- Thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 (2 lần, theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo).

- Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật dành cho học sinh trung học: Tháng 01 năm 2022.

- Hội thao Quốc phòng An ninh dành cho học sinh trung học tỉnh Sơn La, lần thứ VI.

- Tuyển chọn, huấn luyện đội tuyển tham gia Hội Khỏe Phù Đổng khu vực và toàn quốc.

- Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Sơn La, lần thứ I: Tháng 11 năm 2021.

Căn cứ quy định, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức các kỳ thi, hội thi, giải thi đấu.

2. Các kỳ thi, hội thi, giải thi đấu cấp quốc gia, quốc tế: Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi và thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học, Hội khỏe Phù Đổng, Hội thao Quốc phòng An ninh, thi VHVN-TDTT và các cuộc thi khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Các lễ vinh danh và tuyên dương

1. Lễ vinh danh giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc và học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế.

2. Lễ biểu dương, vinh danh nữ cán bộ quản lý và nhà giáo tiêu biểu Ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ III, năm học 2021-2022.

3. Lễ tuyên dương gương người tốt, việc tốt ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La năm học 2021 - 2022.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

a) Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; báo cáo và tham mưu kịp thời với Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt; đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên theo quy định.

b) Báo cáo về UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 trước ngày 10 tháng 9 năm 2021; sơ kết học kỳ I trước ngày 31 tháng 01 năm 2022; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh trước ngày 25/6/2022; đối với các cơ sở giáo dục có cấp THPT thực hiện rà soát, báo cáo bổ sung kết quả thi đua và đề nghị xét khen thưởng với UBND tỉnh chậm nhất 15 ngày làm việc sau khi hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ban VH - XH, HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Hội Khuyến học tỉnh
Sơn La;
- Hội Cựu giáo chức
tỉnh Sơn La;
- Công đoàn ngành giáo dục
tỉnh Sơn La;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, KGVX (D05b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1913/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1913/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2021
Ngày hiệu lực11/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(21/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1913/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1913/QĐ-UBND 2021 khung kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1913/QĐ-UBND 2021 khung kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1913/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành11/08/2021
        Ngày hiệu lực11/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (21/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1913/QĐ-UBND 2021 khung kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1913/QĐ-UBND 2021 khung kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Sơn La

              • 11/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực