Quyết định 1917/QĐ-UBND

Quyết định 1917/QĐ-UBND năm 2018 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 1917/QĐ-UBND 2018 Khung kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1917/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 30 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1917/TTr-SGDĐT ngày 24 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cụ thể như sau:

1. Ngày tựu trường

a) Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông: Ngày 20 tháng 8 năm 2018.

b) Giáo dục thường xuyên: Ngày 13 tháng 8 năm 2018.

Trong tuần có ngày tựu trường, các trường học tổ chức tuần lễ sinh hoạt đầu năm theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Tổ chức khai giảng: Ngày 05 tháng 9 năm 2018. Giáo dục thường xuyên khai giảng: Ngày 07 tháng 9 năm 2018.

3. Học kỳ I

a) Mầm non: Từ ngày 10 tháng 9 năm 2018 đến ngày 11 tháng 01 năm 2019. Có ít nhất 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

b) Tiểu học: Từ ngày 27 tháng 8 năm 2018 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018. Có 18 tuần thực học.

c) Trung học cơ sở, trung học phổ thông: Từ ngày 20 tháng 8 năm 2018 đến ngày 29 tháng 12 năm 2018. Có 19 tuần thực học.

c) Giáo dục thường xuyên: Từ ngày 20 tháng 8 năm 2018 đến ngày 29 tháng 12 năm 2018. Có ít nhất 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

4. Học kỳ II

a) Mầm non: Từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 đến ngày 24 tháng 5 năm 2019. Có ít nhất 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

b) Tiểu học: Từ ngày 07 tháng 01 năm 2019 đến ngày 24 tháng 5 năm 2019. Có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

c) Trung học cơ sở, trung học phổ thông: Từ ngày 07 tháng 01 năm 2019 đến ngày 25 tháng 5 năm 2019. Có ít nhất 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

d) Giáo dục thường xuyên: Từ ngày 02 tháng 01 năm 2019 đến ngày 18 tháng 5 năm 2019. Có ít nhất 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Các trường học tổ chức tổng kết năm học 2018 - 2019 sau ngày hoàn thành kế hoạch giáo dục và trước ngày 31 tháng 5 năm 2019.

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 01 tháng 6 năm 2019.

Xét công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở trước ngày 31 tháng 5 năm 2019.

6. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020 trước ngày 31 tháng 7 năm 2019.

7. Các kỳ thi, kiểm tra

a) Kiểm tra Học kỳ I

- Tiểu học: Từ ngày 17 tháng 12 năm 2018 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018.

- Trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên: Từ ngày 17 tháng 12 năm 2018 đến ngày 29 tháng 12 năm 2018.

b) Kiểm tra Học kỳ II

- Tiểu học: Từ ngày 06 tháng 5 năm 2019 đến ngày 17 tháng 5 năm 2019.

- Lớp 12 trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên: Từ ngày 10 tháng 4 năm 2019 đến ngày 12 tháng 4 năm 2019.

- Trung học cơ sở, các khối lớp còn lại của trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên: Từ ngày 27 tháng 4 năm 2019 đến ngày 15 tháng 5 năm 2019.

c) Thi tốt nghiệp

- Xét tốt nghiệp trung học phổ thông chương trình song ngữ tiếng Pháp: Tháng 7 năm 2019.

- Thi tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình song ngữ tiếng Pháp: Tháng 5 năm 2019.

- Khảo sát chất lượng học sinh lớp 12: Từ ngày 16 tháng 5 năm 2019 đến ngày 18 tháng 5 năm 2019.

d) Thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi cấp thành phố

- Thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia năm 2019: Tháng 10 năm 2018.

- Thi học sinh giỏi lý thuyết trung học phổ thông: Tháng 02 năm 2019.

- Thi học sinh giỏi lý thuyết trung học cơ sở: Tháng 4 năm 2019.

- Thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành trung học cơ sở và trung học phổ thông: Tháng 3 năm 2019.

- Thi học sinh giỏi máy tính cầm tay: Tháng 11 năm 2018.

- Thi học sinh giỏi giải Toán bằng tiếng Anh, tiếng Pháp: Tháng 5 năm 2019.

- Cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp thành phố: Tháng 01 năm 2019.

- Thi Giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông: Tháng 11 năm 2018.

- Thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi trung học phổ thông: Tháng 01 năm 2019.

đ) Thi trung học phổ thông quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e) Thi nghề phổ thông: Tháng 3, tháng 8 năm 2019.

g) Hội thao Giáo dục Quốc phòng - An ninh học sinh, sinh viên cấp thành phố: Tháng 11 năm 2018.

8. Các ngày nghỉ

a) Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và hướng dẫn tại các văn bản dưới Luật. Trường hợp ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

b) Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán: Từ ngày 28 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 10 tháng 02 năm 2019.

c) Học sinh, giáo viên người dân tộc Khmer được nghỉ Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 03 ngày trung tuần tháng 4 năm 2019.

d) Học sinh cấp tiểu học nghỉ cuối Học kỳ I: Từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 đến ngày 04 tháng 01 năm 2019.

đ) Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép là 02 tháng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp học, bậc học triển khai thực hiện nghiêm túc Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thời gian nghỉ học và kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GD&ĐT;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND TP;
- CT, các PCT UBNDTP;
- VP Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- VP UBND TP (3C,7);
- Lưu VT, ND

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Tâm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1917/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1917/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2018
Ngày hiệu lực30/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1917/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1917/QĐ-UBND 2018 Khung kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1917/QĐ-UBND 2018 Khung kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1917/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Tâm
        Ngày ban hành30/07/2018
        Ngày hiệu lực30/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1917/QĐ-UBND 2018 Khung kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1917/QĐ-UBND 2018 Khung kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Cần Thơ

           • 30/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực