Quyết định 1918/QĐ-BKHĐT

Quyết định 1918/QĐ-BKHĐT năm 2014 về giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1918/QĐ-BKHĐT 2014 giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2015


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1918/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2373/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Th tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vn trái phiếu Chính phủ năm 2015,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Giao các Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan khác Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh mục và chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015, bao gồm thu hồi các khoản vn ứng trước kế hoạch của từng d án tại các phụ lục đính kèm.

Điều 2.

Căn cứ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 được giao, các B, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn trái phiếu Chính phủ của từng dự án lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, đi ứng các chương trình, dự án ODA quy định tại Điều 1 Quyết định này.

2. Phân bổ vốn di dân tái định cư thủy điện Sơn La chi tiết cho các dự án.

3. Hoàn trả các khoản vốn ứng trước của từng dự án theo kết qu giải ngân đến hết thời gian quy định theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Số vốn kế hoạch trái phiếu Chính phủ năm 2015 còn lại thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều này.

4. Bố trí vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản của các dự án.

5. Báo cáo kết quả giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 01 năm 2015

6. Thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 theo quy định của Luật Đầu tư công đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

7. T chức triển khai thực hiện kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 theo đúng quy định.

8. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, cả năm báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 theo biểu mẫu kèm theo

Điều 3. Các các Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, s liệu về các dự án do bộ và địa phương quản lý. Trường hợp phát hiện các thông tin, số liệu không chính xác, phải kịp thời gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành k từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Y tế, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trưng Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc, Ch tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Th tướng, các Phó Thng Chính phủ;
- HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, S
KH&ĐT các tnh, TP trực thuộc TW;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
-
Văn phòng Quốc hội;
- V
ăn phòng Chính phủ (3b);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị
liên quan trong Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TH (3b).

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1918/QĐ-BKHĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1918/QĐ-BKHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2014
Ngày hiệu lực27/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1918/QĐ-BKHĐT

Lược đồ Quyết định 1918/QĐ-BKHĐT 2014 giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1918/QĐ-BKHĐT 2014 giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1918/QĐ-BKHĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành27/12/2014
        Ngày hiệu lực27/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1918/QĐ-BKHĐT 2014 giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1918/QĐ-BKHĐT 2014 giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2015

           • 27/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực