Quyết định 1918/QĐ-TTg

Quyết định 1918/QĐ-TTg năm 2010 về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1918/QĐ-TTg chức năng, nhiệm vụ Hội đồng khuyến khích


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 1918/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có chức năng tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cả nước.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cụ thể về:

1. Định hướng chiến lược về kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

2. Đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

3. Các biện pháp, giải pháp và chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tăng cường năng lực và nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

4. Các vấn đề khác liên quan đến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Thành phần của Hội đồng và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng

1. Thành phần của Hội đồng bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Ủy viên thường trực Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

c) Thư ký thường trực của Hội đồng là đại diện lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

d) Ủy viên của Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Công thương, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ; đại diện lãnh đạo: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam và một số chuyên gia thuộc các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ và đào tạo.

2. Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ:

a) Quyết định danh sách thành viên Hội đồng trên cơ sở đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức hiệp hội quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

b) Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng trên cơ sở đề nghị của Thư ký thường trực Hội đồng;

c) Thành lập và giải thể các tiểu ban chuyên trách trực thuộc Hội đồng theo yêu cầu thực tế của công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và đề xuất của các thành viên; quyết định danh sách thành viên tiểu ban, quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của các tiểu ban;

d) Khi cần thiết, có thể mời thêm một số đại diện của tổ chức, hiệp hội khác và chuyên gia thuộc các lĩnh vực có liên quan tham gia kỳ họp của Hội đồng.

3. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 4. Cơ quan thường trực của Hội đồng là Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nhiệm vụ và chế độ làm việc cụ thể của cơ quan thường trực trong Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 12/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và thành viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các Chủ tịch: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (7b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1918/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1918/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2010
Ngày hiệu lực20/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1918/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1918/QĐ-TTg chức năng, nhiệm vụ Hội đồng khuyến khích


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1918/QĐ-TTg chức năng, nhiệm vụ Hội đồng khuyến khích
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1918/QĐ-TTg
      Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
      Người kýNguyễn Sinh Hùng
      Ngày ban hành20/10/2010
      Ngày hiệu lực20/10/2010
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật11 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1918/QĐ-TTg chức năng, nhiệm vụ Hội đồng khuyến khích

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1918/QĐ-TTg chức năng, nhiệm vụ Hội đồng khuyến khích

           • 20/10/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực