Quyết định 19196/QĐ-CT-TCCB

Quyết định 19196/QĐ-CT-TCCB bvề quy chế làm việc của Hội đồng chuyên môn Cục thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 19196/QĐ-CT-TCCB quy chế làm việc Hội đồng chuyên môn Cục thuế HN


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 19196/QĐ-CT-TCCB

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 1640/QĐ-BTC ngày 28/7/2008 của Bộ Tài Chính về việc thành lập Cục thuế TP Hà Nội trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-BTC ngày 15/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, hành chính, sự nghiệp Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 49/2007/QĐ-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Hội đồng chuyên môn Cục thuế TP Hà Nội.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên của Hội đồng, các đồng chí trưởng phòng, Chi cục trưởng, cán bộ công chức Cục thuế TP Hà Nội thực hiện quyết định này./.

 

 

CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19196/QĐ/CT-TCCB ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Cục trưởng Cục thuế TP Hà Nội)

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng chuyên môn

Hội đồng chuyên môn Cục thuế TP Hà Nội có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Cục tham vấn, trao đổi, thống nhất ý kiến về những trường hợp phức tạp trong việc áp dụng chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, quy trình quản lý - thu thuế tại Cục thuế TP Hà Nội.

Điều 2. Nguyên tắc và cách thức làm việc của Hội đồng chuyên môn Cục thuế TP Hà Nội theo nguyên tắc tư vấn:

1. ý kiến tư vấn của Hội đồng được thảo luận tập thể và do chủ toạ cuộc họp kết luận. Người chủ toạ kết luận tại cuộc họp Hội đồng là do Chủ tịch Hội đồng hoặc người được uỷ quyền.

2. Những vấn đề phức tạp, Hội đồng có thể tổ chức việc tham khảo ý kiến các chuyên gia trong và ngoài cơ quan trước khi đưa ra Hội đồng họp thảo luận.

3. Ngoài việc tổ chức thảo luận tập trung để các thành viên cho ý kiến trực tiếp tại các cuộc họp Hội đồng, Hội đồng có thể lấy ý kiến tham gia của thành viên bằng văn bản.

Điều 3. Cơ cấu Hội đồng chuyên môn Cục thuế bao gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng: Cục trưởng

2. Các uỷ viên Hội đồng: Phó Cục trưởng

Bộ phận giúp việc Hội đồng chuyên môn

3. Tổ thư ký

4. Các tổ chuyên môn giúp việc

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch hội đồng chuyên môn

Chủ tịch Hội đồng chuyên môn quyết định tổ chức và chủ toạ các cuộc họp của Hội đồng thảo luận, tổng hợp, kết luận các vấn đề vướng mắc về chế độ chính sách, quy trình quản lý trong quá trình hoạt động của Cục thuế; tổ chức tham khảo các ý kiến trong và ngoài cơ quan các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ viên Hội đồng chuyên môn

Uỷ viên Hội đồng chuyên môn có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng cũng như các hoạt động khác của Hội đồng và chuẩn bị đóng góp ý kiến về các vấn đề nêu trong chương trình của cuộc họp. Những uỷ viên vắng mặt có trách nhiệm đóng góp bằng văn bản gửi cho Tổ thư ký để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên có quyền tranh luận thẳng thắn trên tinh thần xây dựng và có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

Điều 6. Nhiệm vụ của Tổ thư ký giúp việc Hội đồng chuyên môn

1- Số thành viên trong Tổ thư ký do Trưởng phòng Tổ chức cán bộ nghiên cứu đề xuất với Cục trưởng - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn.

2- Tổ thư ký có nhiệm vụ đôn đốc các phòng, các thành viên tổ chuyên môn, các đơn vị chuẩn bị báo cáo những vấn đề liên quan theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn; gửi tài liệu cần thiết cho các thành viên Hội đồng; tổng hợp ý kiến thảo luận của thành viên Hội đồng.

3- Ghi biên bản các cuộc họp hội đồng.

4- Khi cần thiết, tuỳ theo nội dung công việc tham dự họp, dự họp hội đồng chuyên môn theo yêu cầu của Hội đồng.

5- Tổng hợp những vấn đề vướng mắc trong quá trình xử lý công việc của các đơn vị cá nhân, cá nhân trong Cục thuế TP Hà Nội báo cáo Hội đồng chuyên môn cho ý kiến.

6- Tổ thư ký phối hợp các tổ chuyên môn chủ trì diễn đàn thảo luận về các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ, quy trình quản lý của Cục thuế TP Hà Nội.

7- Tổ thư ký giúp hội đồng chuyên môn đánh giá kết quả hoạt động hàng năm.

Điều 7. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn giúp việc:

1- Số tổ chuyên môn và thành viên của tổ chuyên môn do Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trình Cục trưởng - Chủ tịch hội đồng chuyên môn quyết định.

2- Các thành viên tổ chuyên môn có ý kiến về những vấn đề nghiệp vụ khi Hội đồng chuyên môn yêu cầu tham vấn các thành viên tổ chuyên môn.

3- Tổ chuyên môn tập hợp những vấn đề vướng mắc trong quá trình xử lý công việc của các đơn vị, cá nhân trong Cục thuế TP Hà Nội báo cáo hội đồng chuyên môn cho ý kiến.

4- Khi cần thiết, tuỳ theo nội dung công việc từng thành viên của các tổ chuyên môn tham dự họp dự họp hội đồng chuyên môn theo yêu cầu của Hội đồng.

5- Tổ chuyên môn tham gia chủ trì diễn đàn thảo luận các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ, quy trình quản lý.

Điều 8. Quy trình làm việc của Hội đồng chuyên môn

1. Những vướng mắc cần xử lý ngay.

Đối với những vướng mắc mà cần giải quyết ngay, Lãnh đạo Cục - thành viên hội đồng chuyên môn sẽ giao tổ thư ký lấy ý kiến các tổ chuyên môn trước ít nhất 1 ngày. Tổ thư ký tập hợp các ý kiến của các thành viên tổ chuyên môn và các ý kiến khác (nếu có) báo cáo lãnh đạo Cục. Lãnh đạo Cục sẽ quyết định lựa chọn phương án xử lý trên cơ sở ý kiến của tổng hợp của tổ thư ký. Tổ thư ký sẽ thực hiện phổ biến rộng rãi phương án xử lý để các đơn vị và cá nhân trong cơ quan được biết.

2- Những vấn đề xử lý chuyên môn theo định kỳ.

Định kỳ Hội đồng chuyên môn họp tổ chức họp để thảo luận những vấn đề vướng mắc. Trên cơ sở những vướng mắc của tổ thư ký hoặc các tổ chuyên môn tập hợp, các thành viên hội đồng sẽ cho ý kiến kết luận. Lãnh đạo phụ trách khối có trách nhiệm hướng dẫn hoặc quyết định xử lý bằng văn bản. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo cấp trên xem xét giải quyết.

Điều 9. Quy chế hoạt động có hiệu lực từ ngày ký. Trong quá trình hoạt động của hội đồng chuyên môn nếu có vấn đề vướng mắc các đơn vị có ý kiến để tập hợp nghiên cứu điều chỉnh kịp thời.

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19196/QĐ-CT-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19196/QĐ-CT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2009
Ngày hiệu lực05/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19196/QĐ-CT-TCCB

Lược đồ Quyết định 19196/QĐ-CT-TCCB quy chế làm việc Hội đồng chuyên môn Cục thuế HN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19196/QĐ-CT-TCCB quy chế làm việc Hội đồng chuyên môn Cục thuế HN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19196/QĐ-CT-TCCB
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành05/11/2009
        Ngày hiệu lực05/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 19196/QĐ-CT-TCCB quy chế làm việc Hội đồng chuyên môn Cục thuế HN

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 19196/QĐ-CT-TCCB quy chế làm việc Hội đồng chuyên môn Cục thuế HN

            • 05/11/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/11/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực