Quyết định 1922/QĐ-UBND

Quyết định 1922/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1922/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Thông tin tỉnh Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1922/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 1628/QĐ-BTTTT ngày 24/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-BTTí7 ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực Bưu chính, Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Báo chí và Xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 44/TTr-STTTT ngày 08/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (sửa đổi các thủ tục về lĩnh vực bưu chính); các thủ tục hành chính khác ban hành tại Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Truyền thông;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC BƯU CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

Số TT

Thủ tc hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Lĩnh vực Bưu chính

1

Cấp Giấy phép bưu chính

20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ

 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm Phục vụ hành chính công, địa chỉ: Số 206, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hòa.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến UBND tỉnh Phú Yên tại địa chỉ: http://congdichvucong.phuyen.gov.vn

 

10.750.000 đồng.

 

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

- Thông tư số 291/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020

- Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 Quyết định số 1010/QĐ-BTTTT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đã được cập nhật trên CSDL quốc gia về TTHC

 

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

- Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng

- Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 750.000 đồng.

Bãi bỏ nội dung “Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất” trong thành phần hồ sơ

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

- Thông tư số 291/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020

- Quyết định số 1628/QĐ-BTTTT ngày 24/9/2020

 

3

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

5.375.000 đồng

Bãi bỏ nội dung “Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất” trong thành phần hồ sơ

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

- Thông tư số 291/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020

- Quyết định số 1628/QĐ-BTTTT ngày 24/9/2020

4

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

500.000 đồng

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

- Thông tư số 291/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020

5

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

- Tự cung ứng dịch vụ phạm nội tỉnh: 1.250.000 đồng

- Trường hợp CN, Văn phòng đại diện của DN cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo luật Việt Nam: 1.000.000 đồng

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

- Thông tư số 291/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

- Trường hợp cấp lại Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được: 500.000 đồng.

- Trường hợp cấp lại Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được: 500.000 đồng.

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

- Thông tư số 291/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1922/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1922/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2020
Ngày hiệu lực06/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(08/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1922/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1922/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Thông tin tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1922/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Thông tin tỉnh Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1922/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhan Đình Phùng
        Ngày ban hành06/11/2020
        Ngày hiệu lực06/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (08/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1922/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Thông tin tỉnh Phú Yên

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1922/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Thông tin tỉnh Phú Yên

              • 06/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực