Quyết định 1923/QĐ-UBND

Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2015 về danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 1923/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa sở kế hoạch đầu tư Thừa Thiên Huế 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 875/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục theo một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch Đầu tư Huế và được áp dụng kể từ ngày 03/05/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1923/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa sở kế hoạch đầu tư Thừa Thiên Huế 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1923/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đnghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 35/142 TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm:

- 24 TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

- 11 TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
CT và các PCT UBND tỉnh;
-
S Tư pháp;
-
Các PCVP và các CV;
-
Lưu: VT, KNNV

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn
Cao

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành theo Quyết định số: 1923/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 09 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết (ngày)

Ghi chú

Tổng

(ngày)

Bộ phận TN& TKQ

Lãnh đạo phòng và Phòng chuyên môn

Bộ phận TN&TKQ

 

LĨNH VỰC KINH TTẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ (24 TTHC)

a

Đăng ký thành lập mới (05 TTHC)

 

 

 

 

 

1

Đăng ký thành lập mới hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hp tác xã.

5

0,25

4,5

0,25

Thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký kinh doanh

2

Đăng ký thành lập hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã mới sau khi tách hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã

5

0,25

4,5

0,25

Thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký Kinh doanh

3

Đăng ký thành lập các hp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hp tác xã mới sau khi chia hp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã

5

0,25

4,5

0,25

Thấm quyền quyết định Phòng Đăng ký Kinh doanh

4

Đăng ký thành lập hp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã mới sau khi hợp nhất hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã

5

0,25

4,5

0,25

Thẩm quyn quyết định Phòng Đăng ký Kinh doanh

5

Đăng ký thành lập đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa đim kinh doanh) của hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã)

5

0,25

4,5

0,25

Thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký Kinh doanh

b

Đăng ký thay đi nội dung đăng trên Giấy chứng nhận đăng hợp tác xã/ Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/ Văn phòng đại diện/ Địa điểm kinh doanh (09 TTHC)

 

 

 

 

 

6

Đăng ký thay đổi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã

5

0,25

4,5

0,25

Thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký Kinh doanh

7

Đăng ký thay đổi vốn của hp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã

5

0,25

4,5

0,25

Thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký Kinh doanh

8

Đăng ký thay đổi tên của hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hp tác xã

5

0,25

4,5

0,25

Thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký Kinh doanh

9

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã

5

0,25

4,5

0,25

Thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký Kinh doanh

10

Đăng ký thay đổi trụ scủa liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

5

0,25

4,5

0,25

Thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký Kinh doanh

11

Đăng ký thay đi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa đim kinh doanh) hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã

5

0,25

4,5

0,25

Thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký Kinh doanh

12

Đăng ký thay đi tên của đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa đim kinh doanh) hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã

5

0,25

4,5

0,25

Thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký Kinh doanh

13

Đăng ký thay đổi người đứng đu đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa đim kinh doanh) hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã

5

0,25

4,5

0,25

Thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký Kinh doanh

14

Đăng ký thay đi trụ sở của đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh) hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã

5

0,25

4,5

0,25

Thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký Kinh doanh

c

Thông báo thay đi nội dung đăng ký hp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/Iiên hiệp hp tác xã không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hp tác xã hoặc các trường hợp thay đổi khác (04 TTHC)

 

 

 

 

 

15

Thông báo thay đổi nội dung điều lệ liên hiệp hp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; Số lượng thành viên; Thành viên hội đồng qun trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; Ngành nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh; nội dung hoạt động của văn phòng đại diện; Tên, địa chỉ, ngành, nghsản xuất kinh doanh, người đại diện của địa điểm kinh doanh

5

0,25

4,5

0,25

Thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký Kinh doanh

16

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

5

0,25

4,5

0,25

Thm quyn quyết định Phòng Đăng ký Kinh doanh

17

Thông báo thay đổi cơ quan đăng ký kinh doanh

5

0,25

4,5

0,25

Thẩm quyn quyết định Phòng Đăng ký Kinh doanh

18

Đăng ký thay đổi sau khi hợp tác xã sáp nhập, bị tách

5

0,25

4,5

0,25

Thm quyn quyết định Phòng Đăng ký kinh doanh

d

Đăng ký tạm ngừng, chấm dứt hoạt động, giải thể (03 TTHC)

 

 

 

 

 

19

Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã

5

0,25

4,5

0,25

Thẩm quyền quyết định Phòng Đăng Kinh doanh

20

Giải thể tự nguyện hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã

5

0,25

4,5

0,25

Thẩm quyền quyết định phòng Đăng ký Kinh doanh

21

Chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh) liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

5

0,25

4,5

0,25

Thầm quyền quyết định Phòng Đăng Kinh doanh

e

Cấp li Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/nhận đăng ký Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa đim kinh doanh (03 TTHC)

 

 

 

 

 

22

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

5

0,25

4,5

0,25

Thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký Kinh doanh

23

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh

5

0,25

4,5

0,25

Thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký Kinh doanh

24

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã sang Giy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

5

0,25

4,5

0,25

Thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký Kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành theo Quyết định số: 1923/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 09 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

TÊN TH TỤC HÀNH CHÍNH

Thẩm quyền QĐ

Tổng thời gian giải quyết (ngày)

Thời gian giải quyết tại s(ngày)

Cơ quan liên thông

Ghi chú

Tổng

Bộ phận TN &TKQ

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo và VP

Bộ phận TN &TKQ

Thời gian giải quyết

Tên cơ quan, đơn vị liên thông

 

I

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ( 02 TTHC)

E

CẤP TH ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC

1

Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ tịch UBND tỉnh

11

9

0,25

8

0,5

0,25

2

VP UBND tỉnh

 

F

HTRỢ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN (THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 210/2013/NĐ-CP)

2

Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định s210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

UBND tỉnh

15
(30)

12
(27)

0,25
(0,25)

11
(25,5)

0,5
(0,5)

0,25
(0,25)

3
(3)

VP UBND Tỉnh

30 ngày đối với trường hợp phải xin ý kiến của Bộ KHĐT

II

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (03 TTHC)

1

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án do UBND tỉnh phê duyệt

Chủ tịch UBND tỉnh

24
(19)

19
(14)

0,25
(0,25)

18
(13)

0,5
(0,5)

0,25
(0,25)

5
(5)

VP UBND tỉnh

Dự án nhóm A,B: 24 ngày;

Dự án nhóm C: 19 ngày

2

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt

Chủ tịch UBND tỉnh

24
(19)

19
(14)

0,25
(0,25)

18
(13)

0,5
(0,5)

0,25
(0,25)

5
(5)

VP UBND tỉnh

Dự án nhóm A,B: 24 ngày;

Dự án nhóm C: 19 ngày.

3

Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt

Chủ tịch UBND tỉnh

24
(19)

19
(14)

0,25
(0,25)

18
(13)

0,5
(0,5)

0,25
(0,25)

5
(5)

VP UBND tỉnh

Dự án nhóm A,B: 24 ngày;

Dự án nhóm C: 19 ngày.

III

LĨNH VỰC HTRỢ PHÁT TRIỂN VÀ VIN TRỢ PHI CHINH PH NƯỚC NGOÀI (06 TTHC)

1

Thủ tục trình phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ NGO (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ)

Thủ tướng Chính phủ

45

40

0,25

39

0,5

0,25

5

VP UBND tỉnh

Tổng thời gian giải quyết trong phạm vi của tỉnh (45 ngày);

2

Thủ tục phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ NGO (thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chủ tịch UBND tỉnh

20

15

0,25

14

0,5

0,25

5

VP UBND tỉnh

 

3

Thủ tục thành lập Ban Quản lý dự án ODA

UBND tỉnh

4

2

0,25

1

0,5

0,25

2

VP UBND tỉnh

 

4

Thủ tục thành lập Ban Quản lý dự án NGO

UBND tỉnh

5

3

0,25

2

0,5

0,25

2

VP UBND tỉnh

 

5

Thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án ODA

Thủ tưng Chính phủ

35
(25)
(15)

30
(20)
(10)

0,25
(0,25)
(0,25)

29
(19)
(9)

0,5
(0,5)
(0,5)

0,25
(0,25)
(0,25)

5
(5)
(5)

VP UBND tỉnh

Tổng thời gian giải quyết trong phạm vi của tỉnh:

Đối với dự án nhóm A: 35 ngày;

Đối với dự án nhóm B: 25 ngày;

Đối với dự án nhóm C: 15 ngày.

6

Thủ tục phê duyệt dự án ODA (Thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)

UBND tỉnh

35
(25)
(15)

30
(20)
(10)

0,25
(0,25)
(0,25)

29
(19)
(9)

0,5
(0,5)
(0,5)

0,25
(0,25)
(0,25)

5
(5)
(5)

VP UBND tỉnh

Tổng thời gian giải quyết trong phạm vi của tỉnh:

Đối với dự án nhóm A: 35 ngày;

Đối với dự án nhóm B: 25 ngày;

Đối với dự án nhóm C: 15 ngày.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1923/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1923/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2015
Ngày hiệu lực23/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/05/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1923/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1923/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa sở kế hoạch đầu tư Thừa Thiên Huế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1923/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa sở kế hoạch đầu tư Thừa Thiên Huế 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1923/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành23/09/2015
        Ngày hiệu lực23/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/05/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1923/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa sở kế hoạch đầu tư Thừa Thiên Huế 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1923/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa sở kế hoạch đầu tư Thừa Thiên Huế 2015