Quyết định 1925/QĐ-UBND

Quyết định 1925/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung Sở Nội vụ Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1925/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn, công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình về kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 760/SNV-VP ngày 04/7/2017; ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 173/STP-KSTT ngày 30/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 28 (hai mươi tám) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Hà Tĩnh.

(Có danh mục thủ tục hành chính và nội dung kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 04/4/2016; thay thế các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tổ chức, hành chính sự nghiệp nhà nước, lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và lĩnh vực Hội, Tổ chức phi chính phủ tại Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng CP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Trung tâm HC công tỉnh;
- Lưu: VT, HCTC, NC;
- Gửi:
+ Bản giấy: TP không nhận bản điện tử;
+ Điện tử: TP còn lại.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Quốc Vinh

 

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1925/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I

Lĩnh vực Tổ chức, hành chính sự nghiệp nhà nước

 

1

Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập

 

2

Thẩm định việc tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp công lập

 

II

Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

 

1

Tiếp nhận về trợ cấp thường xuyên cho cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP và Quyết định số 111/HĐBT

 

2

Chuyển đi về trợ cấp thường xuyên cho cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP và Quyết định số 111/HĐBT

 

III

Lĩnh vực Hội, Tổ chức phi chính phủ

 

1

Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

 

2

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

 

3

Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

 

4

Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

 

5

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

6

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

IV

Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng

 

1

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”

 

2

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị trong khối thi đua

 

3

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đối với các đơn vị thuộc các huyện, thành phố, thị xã, các ngành, lĩnh vực

 

4

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”

 

5

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu”

 

6

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu”

 

7

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với thành tích thực hiện phong trào thi đua thường xuyên

 

8

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất

 

9

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng và trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng về thành tích đối ngoại

 

10

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Chính phủ tặng Cờ thi đua

 

11

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”

 

12

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

 

13

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng

 

14

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập các hạng

 

15

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Chủ tịch nước khen thưởng cho cá nhân có quá trình cống hiến

 

16

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Chủ tịch nước phong tặng (truy tặng) danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho tập thể và cá nhân

 

17

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Chủ tịch nước phong tặng (truy tặng) danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho tập thể và cá nhân

 

18

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Chủ tịch nước phong tặng (truy tặng) danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1925/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1925/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2017
Ngày hiệu lực10/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1925/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung Sở Nội vụ Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung Sở Nội vụ Hà Tĩnh
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1925/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
      Người kýĐặng Quốc Vinh
      Ngày ban hành10/07/2017
      Ngày hiệu lực10/07/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật5 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung Sở Nội vụ Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung Sở Nội vụ Hà Tĩnh

          • 10/07/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/07/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực