Quyết định 1925/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1925/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất tại Quyết định 927/QĐ-UBND Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1925/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM (2021-2025) TỈNH LẠNG SƠN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 927/QĐ-UBND NGÀY 01/6/2022 CỦA UBND TỈNH CHO CẤP HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ- CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn 05 năm (2021-2025) cho cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 615/TTr-STNMT ngày 21/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Lạng Sơn được phân bổ cho cấp huyện tại Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 01/6/2022, đối với chỉ tiêu Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh giảm chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao của huyện Hữu Lũng, diện tích 14,0 ha.

2. Điều chỉnh tăng chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao của thành phố Lạng Sơn, diện tích 14,0 ha để thực hiện dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Hữu Lũng và UBND thành phố Lạng Sơn cập nhật chỉ tiêu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh lại chỉ tiêu sử dụng đất đối với các huyện, thành phố sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 để đảm bảo thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

2. UBND các huyện Hữu Lũng và UBND thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm:

- Chỉ đạo cập nhật chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao sau điều chỉnh vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện để tổ chức thực hiện.

- Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; việc chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng phải có kế hoạch cụ thể phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thủ tục về đất đai theo quy định.

- UBND thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm rà soát tổng thể các dự án, công trình trên địa bàn phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cân đối bảo đảm không làm tăng chỉ tiêu về loại đất được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định 927/QĐ-UBND ngày 01/6/2022.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Cục Quy hoạch và PTTNĐ, Bộ TNMT (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Trọng Quỳnh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1925/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1925/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(05/12/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1925/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1925/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất tại Quyết định 927/QĐ-UBND Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1925/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất tại Quyết định 927/QĐ-UBND Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1925/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýLương Trọng Quỳnh
        Ngày ban hành23/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (05/12/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1925/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất tại Quyết định 927/QĐ-UBND Lạng Sơn

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1925/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất tại Quyết định 927/QĐ-UBND Lạng Sơn

              • 23/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực