Quyết định 1926/QĐ-UBND

Quyết định 1926/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1926/QĐ-UBND 2019 đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học làm việc hợp tác xã Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1926/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 07 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH ĐƯA CÁN BỘ TRẺ TỐT NGHIỆP ĐẠI HC VỀ LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc p duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác trongng nghiệp” tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 130/TTr-SNN ngày 09/5/2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 722/SNV-XDCQ ngày 28/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các S: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Liên minh HTX t
nh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K12, K13.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH ĐƯA CÁN BỘ TRẺ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VỀ LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học xung làm việc ở hợp tác xã đtạo nguồn cán bộ nh đạo, quản lý.

- Nhằm cụ thể hóa Đề án “Đổi mới, phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp” tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Tạo điều kiện cho các hợp tác xã nông nghiệp thu hút, tuyển dụng được cán bộ phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của các hợp tác xã góp phn nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tuân thủ đầy đủ các quy định tại Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bảo đảm xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.

- Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ trẻ cống hiến góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã.

- Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải được kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và báo cáo cấp thẩm quyền.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung hỗ trợ

- Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp được hỗ trợ một lần để thuê 01 cán bộ trẻ có trình độ đại học về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã.

- Thời gian hỗ trợ: Từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch này đến ngày 31/12/2020.

- Số lượng hỗ trợ: Thực hiện thí điểm đưa 05 cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn ở 05 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn 05 huyện, thị xã, thành phố (01 cán bộ/hợp tác xã).

- Mức hỗ trợ cho một hợp tác xã bằng (=) số lượng lao động được hỗ trợ nhân (x) mức lương tối thiểu vùng IV nhân (x) số tháng được hỗ trợ.

Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và các văn bản thay thế.

2. Điều kin hỗ tr

Hợp tác xã được lựa chọn thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

- Hợp tác xã có hoạt động liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

- Hợp tác xã có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể; có phương án sử dụng lao động phù hợp, hiệu quả đối với cán bộ trẻ dự kiến tuyển dụng về làm việc cho hợp tác xã.

- Hợp tác xã có nhu cầu thực sự và có giấy đề nghị được tuyển dụng cán bộ chuyên môn gửi cấp thẩm quyền xem xét.

- Có văn bản thống nhất đề nghị hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Ưu tiên các hợp tác xã có phương án trả lương bổ sung cho cán bộ.

3. Tiêu chuẩn tuyển chn cán b thực hiện thí điểm

Việc tuyển chọn và tuyển dụng cán bộ thí điểm do hợp tác xã nông nghiệp tự chủ và tự quyết định nhưng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Có trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của hợp tác xã.

- Có phẩm chất đạo đức tt và bảo đảm sức khỏe theo quy định.

- Không quá 35 tuổi đối với nữ và 40 tuổi đối với nam.

- Có đơn cam kết làm việc lâu dài cho hợp tác xã, tối thiểu 03 năm tính từ thời điểm ngân sách nhà nước hết hỗ trợ và chịu trách nhiệm bồi thường kinh phí do nhà nước và hợp tác xã đã chi trả nếu tự ý phá vỡ hợp đồng lao động.

- Chỉ áp dụng hỗ trợ với cán bộ tuyển dụng mới hoặc cán bộ đã làm việc tại hợp tác xã từ thời điểm Thông tư số 340/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành.

- Ưu tiên cán bộ trẻ là con em thành viên hợp tác xã, sống tại địa phương.

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ thí điểm cán bộ trẻ của các hợp tác xã nông nghiệp gồm:

- Giấy đề nghị của hợp tác xã về hỗ trợ thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn.

- Phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã.

- Phương án sử dụng lao động của hợp tác xã.

- Hợp đồng lao động của cán bộ thí điểm.

(Các mẫu giấy đề nghị, phương án theo hướng dẫn tại Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hàng năm.

b) Tổng dự toán kinh phí thực hiện: 287,6 triệu đồng. Trong đó:

- Năm 2019: 5 cán bộ x 7 tháng x 2,92 triệu đồng/cán bộ/tháng = 102,20 triệu đồng (từ nguồn vốn trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019).

- Năm 2020: 5 cán bộ x 12 tháng x 3,09 triệu đồng/cán bộ/tháng = 185,40 triệu đng (dự kiến mức lương tối thiểu vùng tăng 6% so với năm 2019);

2. Các khoản phải trích nộp theo quy định của pháp luật hiện hành (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) do hợp tác xã và cán bộ thí điểm chi trả theo quy định.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định, lựa chọn các hợp tác xã nông nghiệp đáp ứng yêu cầu tiêu chí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách hợp tác xã hỗ trợ giai đoạn 2019 - 2020.

- Hằng năm, căn cứ Kế hoạch này, phối hợp với các sở liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí trong phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, năng lực cho cán bộ trẻ được tham gia mô hình thí đim làm việc tại các hợp tác xã.

- Giao kinh phí hỗ trợ cho các hợp tác xã được thí điểm theo đợt 6 tháng/1 lần.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) về kết quả triển khai thí điểm cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đúng thời gian quy định.

2. S Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Căn cứ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Trung ương phân bổ, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn) để cấp kinh phí cho các hợp tác xã có mô hình thí điểm bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Hướng dẫn các hợp tác xã nông nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cán bộ trẻ có trình độ đại học trở lên về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã đúng quy định.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định có liên quan về quản lý, sử dụng lao động thuộc diện hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc ở các hợp tác xã; tạo điều kiện để hợp tác xã xây dựng mô hình một cách hiệu quả.

- Tổng hợp, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thực hiện triển khai thí điểm của địa phương theo định kỳ: báo cáo 6 tháng (trước ngày 25/5), báo cáo năm (trước ngày 25/11).

4. Hợp tác xã nông nghiệp

- Lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ thí điểm cán bộ trẻ về làm việc tại hợp tác xã đúng theo quy định gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế).

- Tự chủ và tự quyết trong tuyển dụng cán bộ tham gia thí điểm hỗ trợ đúng quy định; sử dụng kinh phí được cấp đúng mục tiêu, đúng chế độ quy định; bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người lao động theo đúng quy định.

- Ngoài phần kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, căn cứ tình hình hoạt động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ trẻ, các hợp tác xã có phương án trả lương bổ sung cho người lao động.

- Đánh giá kết quả thực hiện (6 tháng, năm) gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1926/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1926/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2019
Ngày hiệu lực07/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1926/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1926/QĐ-UBND 2019 đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học làm việc hợp tác xã Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1926/QĐ-UBND 2019 đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học làm việc hợp tác xã Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1926/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành07/06/2019
        Ngày hiệu lực07/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1926/QĐ-UBND 2019 đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học làm việc hợp tác xã Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1926/QĐ-UBND 2019 đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học làm việc hợp tác xã Bình Định

            • 07/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực