Quyết định 1926/QĐ-UBND

Quyết định 1926/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn năm 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1926/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tỉnh Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1926/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VÀ LỘ TRÌNH ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG GIAI ĐOẠN NĂM 2019 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ: Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện t;

Căn cứ Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chnh công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1475/KHĐT-TĐ ngày 27/5/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn năm 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, n
gành;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể cấp t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, XDCB, TH
1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VÀ LỘ TRÌNH ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG GIAI ĐOẠN NĂM 2019 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình)

I. MỤC ĐÍCH:

- Cụ thể hóa để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025.

- Ứng dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin, truyền thông vào hoạt động đấu thầu mua sắm công, đảm bảo mang lại đúng giá trị tài sản, công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, ngăn ngừa tham nhũng và nâng cao niềm tin của người dân vào hoạt động đấu thầu mua sắm công.

- Làm cơ sở kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đấu thầu qua mạng của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ LỘ TRÌNH ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG

1. Kế hoạch thực hiện:

- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu qua mạng trong giai đoạn tới theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng để đảm bảo tỷ lệ theo Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025.

- Tiếp tục nâng cấp hạ tầng mạng tại các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư và tổ chức tập huấn về đấu thầu qua mạng cho người sử dụng trong giai đoạn tới phù hợp với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Quyết liệt đôn đốc, hướng dẫn và giám sát triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định.

2. Lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng:

2.1. Năm 2019:

Bắt đầu từ ngày 15/6/2019, các ngành, địa phương, đơn vị phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình sau đây:

- Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ tịch UBND tỉnh:

+ Lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% các gói thầu chào hàng cạnh tranh.

+ Lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% các gói thầu đấu thầu rộng rãi có giá trị từ 05 tỷ đng trở xuống đối với dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, từ 07 tỷ đng trxuống đối với xây lắp, mua sắm hàng hóa các dự án đầu tư công.

- Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ tịch UBND cấp huyện:

+ Lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, mua sắm thường xuyên; 50% số lượng các gói thầu đấu thầu rộng rãi có giá trị từ 7 tỷ đng trxuống đối với xây lắp, mua sm hàng hóa

+ Lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% các gói đấu thầu rộng rãi đối với dịch vụ tư vn và dịch vụ phi tư vấn có giá trị từ 02 tỷ đng trở xuống.

- Riêng đối với các dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc do đơn vị quản lý sử dụng là chủ đầu tư có giá trị dưới 5 tỷ đng: chỉ khuyến khích các đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng nhưng không bắt buộc.

b) Giai đoạn năm 2020 - 2025:

Căn cứ tình hình thực tế và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để điều chnh tăng tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn tiếp theo cho phù hợp, đảm bảo mục tiêu đến năm 2025:

- 100% thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đu tư, bên mời thầu trên địa bàn tỉnh, tổ chức triển khai Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng năm giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm theo đúng lộ trình đã quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu qua mạng và thực hiện chế độ báo cáo của các đơn vị; tham mưu UBND, Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp xử lý đối với các đơn vị chưa triển khai thực hiện nghiêm lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng theo quy định.

- Tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh theo quy định.

- Kịp thời tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tổ chức đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu qua mạng cho các chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn chủ đầu tư đề xuất lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định, ngay trong bước thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu nằm trong phạm vi bắt buộc áp dụng đấu thầu qua mạng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đẩy mạnh thực hiện mua sắm thường xuyên và mua sắm tập trung qua mạng theo đúng lộ trình quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hạ tầng mạng, đảm bảo sẵn sàng thực hiện tốt đấu thầu qua mạng; đng thời, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet trong tỉnh phải đảm bảo đường truyền ổn định, thông suốt để thực hiện đấu thầu qua mạng.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tốt công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về lợi ích của đu thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

4. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, tổ chức triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng trong đấu thầu mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư y tế theo lộ trình quy định.

5. Các Sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc UBND tỉnh:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và những nội dung công việc quy định tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng lộ trình quy định.

- Kiểm tra, đôn đốc bên mời thầu, chủ đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của mình khẩn trương triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định tại Kế hoạch này. Chịu trách nhiệm về tỷ lệ đấu thầu qua mạng các dự án do mình làm chủ đầu tư; phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo quy định.

- Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các giải pháp để triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng đúng lộ trình quy định. Trong năm 2019, kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Huy động các nguồn vốn hợp pháp để ưu tiên nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đấu thầu qua mạng; đng thời, có kế hoạch đào tạo, bồi dưng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện đấu thầu qua mạng.

- Lập báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng theo định kỳ (06 tháng, 01 năm) và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Công văn số 257/UBND-XDCB ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chnh công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương liên quan phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư đtổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1926/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1926/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2019
Ngày hiệu lực12/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1926/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1926/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1926/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tỉnh Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1926/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành12/06/2019
        Ngày hiệu lực12/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1926/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tỉnh Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1926/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tỉnh Quảng Bình

            • 12/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực