Quyết định 1928/QĐ-UBND

Quyết định 1928/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1928/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện quyết định 673/QĐ-TTg An Giang 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1928/QĐ-UBND

An Giang, ngày 15 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 673/QĐ-TTG NGÀY 10/5/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 166/TB-VPCP ngày 11/5/2015 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 597-CV/TU ngày 16/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020”;

Xét Kiến nghị của Hội Nông dân tỉnh tại Tờ trình số 76/TTr.HNDT ngày 03 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2020”.

Điều 2. Sau khi Kế hoạch được ban hành, Hội Nông dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch một cách cụ thể; đồng thời, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ 06 tháng/lần. Khi có phát sinh, phải có báo cáo bằng văn bản việc điều chỉnh gởi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố, các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 673/QĐ-TTG NGÀY 10/5/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Tạo điều kiện để Hội Nông dân trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2015 - 2020 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội.

- Làm cơ sở đề xuất chính sách, cơ chế phù hợp để Hội Nông dân phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại, bền vững.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện triệt để, có hiệu quả Công văn số 597-CV/TU, ngày 16/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

- Các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện phát huy vai trò của Hội Nông dân cùng cấp tham gia quá trình xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách, một số chương trình, đề án liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

II. Nội dung:

1. Tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới:

- Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách có liên quan đến chuyển đổi sản xuất theo mô hình hợp tác; xây dựng mô hình - điển hình nông dân giỏi ở từng xã; tuyên truyền, phát động nông dân tham gia xây dựng mô hình nông thôn mới ở các xã điểm của tỉnh đến 2020.

- Tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất gắn với bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp.

- Vận động hội viên tích cực tham gia Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, chuyển dịch cơ cấy cây trồng, vật nuôi, phát huy lợi thế vùng. Xây dựng các mô hình hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản, phối hợp thực hiện các mô hình trình diễn, mô hình nông dân tham gia cánh đồng lớn để tổng kết rút kinh nghiệm và triển khai ra diện rộng.

- Phát huy vai trò tổ chức Hội Nông dân các cấp trong tham gia, thực hiện một số chương trình, đề án, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Huy động các nguồn lực từ lực lượng nông dân giỏi góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất, tạo việc làm, thay đổi bộ mặt nông thôn.

- Tổ chức dạy nghề, phối hợp dạy nghề - truyền nghề, phát triển các ngành nghề truyền thống, hỗ trợ tạo việc làm cho nông dân.

- Xây dựng, quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân.

- Phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn, tăng cường trách nhiệm trong công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Nâng cao năng lực cho nông dân ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

2. Tham gia phát triển văn hóa, xã hội trên địa bàn nông thôn:

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, giúp nông dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, tiếp cận đầy đủ, kịp thời việc khám-chữa bệnh, giáo dục và các chính sách ưu đãi của Nhà nước.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, gắn với xây dựng đời sống văn hóa mới. Thực hiện quy chế dân chủ, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Hội Nông dân tỉnh:

- Hoàn thành việc đi tên và đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân.

- Điều hành, quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ nông dân theo hướng dẫn của Trung ương Hội và các quy định tài chính hiện hành; trực tiếp quản lý, bảo quản nguồn vốn, chịu trách nhiệm trước Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả và hiệu quả hoạt động của Quỹ.

- Ngoài nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, Hội Nông dân các cấp (tỉnh và các huyện, thị xã và thành phố) chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức vận động, huy động các nguồn khác để bổ sung cho Quỹ hỗ trợ nông dân.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2020.

2. Hội Nông dân phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:

- Tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia thực hiện công tác giảm nghèo; Tập huấn, đào tạo cán bộ làm công tác giảm nghèo bền vững.

- Tham mưu UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu dạy nghề cho Hội Nông dân hàng năm thực hiện theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2.2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tuyên truyền, vận động nông dân gia các hoạt động, xây dựng mô hình ở các xã điểm trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh; cùng Hội Nông dân chọn một số địa phương xây dựng các mô hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2012 - 2020 tầm nhìn đến 2030” và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang.

- Thực hiện các hoạt động khuyến nông và hướng dẫn đổi mới phát triển hình thức Kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình trình diễn phát triển sản xuất nông nghiệp để nông dân học tập nhân rộng.

- Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật cho nông dân.

- Phối hợp chỉ đạo và đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi”, Phong trào “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”.

- Giám sát việc thực hiện Pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và tiêu thụ nông sản hàng hóa giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

2.3 Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nâng cao kiến thức, nhận thức cho nông dân về bảo vệ tài nguyên, môi trường, năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và nước bin dâng; sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả đúng pháp luật về đất đai; hàng năm xây dựng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý sử dụng đất đai ở nông thôn.

- Tuyên truyền và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân về đất đai và các vấn đề liên quan.

2.4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp Hội Nông dân tổ chức liên hoan tiếng hát nông dân 2 năm/lần; hội thao nông dân 2 năm/lần và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân.

- Xây dựng và duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng; vận động, hướng dẫn nông dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.

- Vận động xây dựng nếp sống văn hóa; Xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình nông dân đạt tiêu chuẩn văn hóa, khóm, ấp văn hóa và nông thôn mới.

- Hỗ trợ nông dân duy trì và phát triển hình thức du lịch nông dân.

- Phối hợp Hội Nông dân thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại địa bàn nông thôn” theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2.5 Sở Công thương:

- Tuyên truyền, quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh thông qua việc tổ chức, tham gia các hội chợ, triển lãm. Thực hiện chính sách của Nhà nước về tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân.

- Giám sát việc thực hiện Pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và tiêu thụ nông sản hàng hóa giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

2.6 Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tuyên truyền chính sách quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin, phát triển thông tin khu vực nông thôn; phát hiện biểu dương, nhân rộng những mô hình mới, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí cung cấp thông tin thị trường, hàng hóa cho nông dân. Cung cấp thông tin và tài liệu tuyên truyền về hoạt động của Hội tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn.

- Hỗ trợ Hội Nông dân trong việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về sử dụng máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và “Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang”.

- Tư vấn, hỗ trợ nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh và các phần mềm ứng dụng trong quản lý, điều hành hoạt động của Hội.

2.7 Sở Tư pháp:

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên nông dân; phối hợp Hội Nông dân thành lập, hướng dẫn hoạt động hiệu quả các câu lạc bộ nông dân với pháp luật.

- Tham gia việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

- Xây dựng kế hoạch tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, Ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân.

2.8 Thanh tra tỉnh:

- Tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

- Tham gia việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

2.9 Sở khoa học và Công nghệ:

- Xây dựng kế hoạch phối hợp Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trình độ ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cho cán bộ, hội viên nông dân; xây dựng các mô hình, tổ hợp tác ứng dụng khoa học công nghệ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2012 - 2020 tầm nhìn đến 2030”.

- Đề xuất, nghiên cứu, ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ mang tính cấp thiết phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới.

2.10 Sở Nội vụ:

- Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ công tác chuyên môn cho cán bộ chủ chốt của Hội Nông dân xã, phường, thị trấn.

- Hàng năm, bồi dưỡng, cập nhật những văn bản, chính sách pháp luật mới cho cán bộ, công chức của Hội Nông dân cấp tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố.

2.11 Sở Tài chính:

- Tùy vào khả năng cân đối ngân sách hàng năm của tỉnh, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí để tăng cường cho hoạt động thực hiện một số chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn của Hội Nông dân cũng như bổ sung ngân sách cho Quỹ hỗ trợ nông dân theo quy định.

- Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh xây dựng cơ chế quản lý tài chính, giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách và hướng dẫn việc sử dụng Quỹ hỗ trợ nông dân theo quy định.

2.12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố:

- Triển khai Kế hoạch và chỉ đạo các ban, ngành, UBND cấp cơ sở thực hiện.

- Căn cứ Kế hoạch và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xác định những nội dung và kinh phí cụ thể để giao cho Hội Nông dân cùng cấp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Thành lập và hỗ trợ nguồn vốn cho Quỹ hỗ trợ nông dân.

Hội Nông dân tỉnh cùng với các sở, ngành tham gia trong Kế hoạch tổ chức ký kết chương trình hoạt động giai đoạn 2016 - 2020. Hàng năm, các sở, ngành có trách nhiệm chủ trì phối hợp Hội Nông dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Kế hoạch, có cơ chế cụ thể và bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện, gắn với việc thực hiện tổng thể các đề án, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

IV. Nguồn Kinh phí thực hiện:

1. Các chương trình, nhiệm vụ của tỉnh giao cho Hội Nông dân tỉnh chủ trì, trực tiếp thực hiện sẽ do ngân sách tỉnh hỗ trợ và bố trí trong dự toán kế hoạch hàng năm của Hội Nông dân tỉnh.

2. Các chương trình, nhiệm vụ các sở, ban, ngành phối hợp với Hội Nông dân tỉnh thực hiện: các sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp với Hội Nông dân tỉnh lập dự toán kinh phí hoặc lồng ghép các chương trình, dự án khác trình cấp thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố căn cứ phân cấp ngân sách Nhà nước để bố trí thực hiện.

4. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai thực hiện./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1928/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1928/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2015
Ngày hiệu lực15/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1928/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1928/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện quyết định 673/QĐ-TTg An Giang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1928/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện quyết định 673/QĐ-TTg An Giang 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1928/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành15/09/2015
        Ngày hiệu lực15/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1928/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện quyết định 673/QĐ-TTg An Giang 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1928/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện quyết định 673/QĐ-TTg An Giang 2015

         • 15/09/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/09/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực