Quyết định 1929/QĐ-BQP

Quyết định 1929/QĐ-BQP công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021

Nội dung toàn văn Quyết định 1929/QĐ-BQP 2021 công bố văn bản hết hiệu lực của Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1929/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ QUỐC PHÒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ (46 văn bản); Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần (12 văn bản) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ trưởng BQP;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- C20: TTVP, các phòng, Kiểm toán, ban, TT;
- Cục Kiểm tra văn bản/BTP;
- Vụ Pháp chế BQP;
- Cổng TTĐT BQP (để đăng tải);
- Lưu: VT, PC. Nhung 99.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Võ Minh Lương

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ QUỐC PHÒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 1929/QĐ-BQP ngày 25/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực thi hành

Ngày hết hiệu lực thi hành

1. Lĩnh vực quốc phòng

1

Quyết định

160/2004/QĐ-TTg

06/9/2004

Về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật

10/4/2021

2

Quyết định

02/2013/QĐ-TTg

14/01/2013

Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố trần dầu

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

10/5/2021

3

Quyết định

63/2014/QĐ-TTg

11/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

4

Quyết định

56/2006/QĐ-BQP

10/4/2006

Về việc ban hành Điều lệ công tác Khí tượng Không quân (Mật)

Được thay thế bng Thông tư số 46/2021/TT-BQP ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Điều lệ công tác Khí tượng Không quân trong Quân đội nhân dân Việt Nam (Mật)

01/7/2021

5

Thông tư

323/2017/TT-BQP

31/12/2017

Ban hành Quy chế quản lý đầu tư và điều hành sử dụng hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2021/TT-BQP ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý đầu tư và điều hành, sử dụng hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện

15/4/2021

2. Lĩnh vực Cơ yếu

6

Quyết định

89/2004/QĐ-TTg

21/5/2004

Về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật trong ngành Cơ yếu

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật

10/4/2021

3. Lĩnh vực lực lượng dự bị động viên

7

Quyết định

151/2005/QĐ-BQP

07/10/2005

Giao chỉ tiêu kế hoạch về quy mô loại hình tổ chức, số lượng đơn vị dự bị động viên; chỉ tiêu kế hoạch về tiếp nhận lực lượng dự bị động viên trong từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Được thay thế bằng Thông tư số 71/2021/TT-BQP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

04/8/2021

8

Quyết định

174/2006/QĐ-BQP

23/10/2006

Quy định thời hạn hoàn thành việc huy động, tiếp nhận đơn vị dự bị động viên của các cấp khi có lệnh động viên

4. Lĩnh vực đo đạc và bản đồ

9

Thông tư

82/2013/TT-BQP

02/7/2013

Quy định hoạt động đo đạc - bản đồ phục vụ mục đích quốc phòng

Được thay thế bằng Thông tư số 11/2021/TT-BQP ngày 15/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ quốc phòng (Mật)

28/02/2021

10

Thông tư

113/2010/TT-BQP

17/9/2010

Về hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc - bản đồ quốc phòng

Được thay thế bằng Thông tư số 10/2021/TT-BQP ngày 15/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ quốc phòng (Mật)

28/02/2021

5. Lĩnh vực quản lý biên giới

11

Pháp lệnh

02/1997/PL-UBTVQH9

Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Được thay thế bằng Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội khóa XIV

01/01/2022

6. Lĩnh vực giáo dục đào tạo

12

Quyết định

24/2008/QĐ-BQP

29/02/2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư, sử dụng trang thiết bị đào tạo trong nhà trường Quân đội

Được thay thế bằng Thông tư số 09/2021/TT-BQP ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội

01/3/2021

13

Thông tư

119/2018/TT-BQP

08/8/2018

Ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành Y đa khoa (Mật)

Được thay thế bằng Thông tư số 01/2021/TT-BQP ngày 04/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Y khoa, trình độ đại học (Mật)

18/02/2021

7. Lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

14

Quyết định

1368/2000/QĐ-BQP

07/7/2000

Về việc ban hành bộ Danh mục trang bị kỹ thuật nhóm 1

Được thay thế bằng Thông tư số 18/2021/TT-BQP ngày 29/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định Danh mục nhóm trang bị kỹ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam (Mật)

12/3/2021

15

Quyết định

76/QĐ-QP

23/01/1996

Về phân loại tên gọi và mã hóa ký hiệu các loại đạn dược trong quản lý, sử dụng

16

Thông tư

07/2009/TT-BQP

16/02/2009

Về việc ban hành định mức chi phí cho xử lý bom, mìn, đạn dược

Được thay thế bằng Thông tư số 02/2021/TT-BQP ngày 04/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật chi phí cho xử lý bom mìn, đạn dược, ký hiệu: ĐMQK-07-2020

20/02/2021

17

Thông tư

56/2009/TT-BQP

25/8/2009

Ban hành định ngạch, định mức kỹ thuật sửa chữa tàu thuyền vận tải quân sự

Được thay thế bằng Thông tư số 26/2021/TT-BQP ngày 22/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định định ngạch, định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa tàu thuyền vận tải quân sự

10/4/2021

8. Lĩnh vực sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

18

Quyết định

2595/2000/QĐ-BQP

08/11/2000

Về việc ban hành Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Thông tư số 03/2021/TT-BQP ngày 12/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

01/3/2021

19

Quyết định

141/2006/QĐ-BQP

23/8/2006

Về việc ban hành Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ khối Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng

Được thay thế bằng Thông tư số 47/2021/TT-BQP ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng

04/7/2021

20

Quyết định

144/2006/QĐ-BQP

23/8/2006

Về việc ban hành Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ Viện Y học cổ truyền Quân đội

Được thay thế bằng Thông tư số 04/2021/TT-BQP ngày 12/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Viện Y học cổ truyền Quân đội

01/3/2021

21

Thông tư

66/2017/TT-BQP

30/3/2017

Ban hành Tiêu chuẩn chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2021/TT-BQP ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định Tiêu chuẩn chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

28/02/2021

9. Lĩnh vực tài chính, phụ cấp

22

Quyết định

236/2001/QĐ-BQP

20/02/2001

Về một số chế độ đối với lực lượng quân đội làm nhiệm vụ xây dựng khu kinh tế - quốc phòng

Được thay thế bằng Thông tư số 71/2021/TT-BQP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

 

23

Thông tư

174/2019/TT-BQP

17/11/2019

Hướng dẫn thực hiện chế độ ăn tập huấn, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trong Quân đội

Được thay thế bằng Thông tư số 21/2021/TT-BQP ngày 05/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và một số chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trong Quân đội

15/3/2021

10. Lĩnh vực kinh tế - quốc phòng

24

Nghị định

44/2009/NĐ-CP

07/5/2009

Về xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng

Được thay thế bằng Nghị định số 22/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ về Khu kinh tế - quốc phòng

05/5/2021

25

Quyết định

83/2010/QĐ-TTg

15/12/2010

Về việc ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế - quốc phòng

26

Thông tư liên tịch

246/2010/TTLT-BQP-BKH

23/12/2010

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 44/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng

27

Quyết định

133/2004/QĐ-BQP

21/9/2004

Ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn kinh tế - quốc phòng

28

Thông tư

35/2009/TT-BQP

20/7/2009

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế

Được thay thế bằng Thông tư số 58/2021/TT-BQP ngày 07/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

23/7/2021

29

Thông tư

55/2009/TT-BQP

17/8/2009

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc khai thác sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất

30

Thông tư

06/2012/TT-BQP

02/02/2012

Quy định việc sử dụng đất quốc phòng tại doanh nghiệp quân đội

Được thay thế bằng Thông tư số 58/2021/TT-BQP ngày 07/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

23/7/2021

31

Thông tư

268/2013/TT-BQP

31/12/2013

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Được thay thế bằng Thông tư số 71/2021/TT-BQP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

04/8/2021

32

Thông tư

269/2013/TT-BQP

31/12/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó Tổng giám đốc

11. Lĩnh vực đấu thầu

33

Thông tư

88/2017/TT-BQP

17/4/2017

Quy định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà thầu trong Bộ Quốc phòng

Được thay thế bằng Thông tư số 05/2021/TT-BQP ngày 12/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định một số nội dung về lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

01/3/2021

34

Thông tư

191/2017/TT-BQP

17/8/2017

Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 3 Thông tư số 88/2017/TT-BQP ngày 17/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà thầu trong Bộ Quốc phòng

12. Lĩnh vực khoa học và công nghệ

35

Thông tư

192/2011/TT-BQP

14/11/2011

Quy định về xây dựng và quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư trong Bộ Quốc phòng

Được thay thế bằng Thông tư số 71/2021/TT-BQP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

04/8/2021

13. Lĩnh vực xăng dầu

36

Quyết định

149/2007/QĐ-BQP

17/9/2007

Ban hành Quy chế khai thác sử dụng năng lực nhàn rỗi các kho xăng dầu thuộc Cục Xăng dầu/Tổng cục Hậu cần

Được thay thế bằng Thông tư số 71/2021/TT-BQP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

04/8/2021

14. Lĩnh vực Tiêu chuẩn quân sự

37

Quyết định

256/2003/QĐ-BQP

16/10/2003

Ban hành Tiêu chuẩn quân sự cấp A:

1. TQSA 951:2002, Ngòi lựu đạn cần 97A.

2. TQSA-952:2002, Ngòi TK-2M VN.

3. TQSA 953:2002; Địa bàn 5 tác dụng ĐB 5.

4. TQSA 954:2002, Ni vô pháo.

5. TQSA 955:2002, Kính chỉ huy TZK.

Tiêu chuẩn TQSA 951:2002, Ngòi lựu đạn cần 97A được thay thế bằng Thông tư số 45/2021/TT-BQP ngày 12/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 951:2021, Ngòi lựu đạn NLĐ-97A (Mật)

28/6/2021

38

Quyết định

130/2004/QĐ-BQP

17/9/2004

Ban hành Tiêu chuẩn quân sự cấp A:

1. TQSA 1001:2003, Đạn súng ngắn 9x18mm;

2. TQSA 1002:2003, Súng ngắn 9mm-PM;

3. TQSA 1003:2003, Súng đại liên 7,62mm kiểu PKMS.

Tiêu chuẩn TQSA 1001:2003, Đạn súng ngắn 9x18 mm được thay thế bằng Thông tư số 43/2021/TT-BQP ngày 12/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1001:2021, Đạn súng 9 mm ĐS-K59 (Mật)

28/6/2021

39

Quyết định

174/2008/QĐ-BQP

24/12/2008

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1311:2008, Ngòi lựu đạn cần NLĐ - 01

Được bãi bỏ bằng Thông tư số 44/2021/TT-BQP ngày 12/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1311:2021, Ngòi lựu đạn NLĐ-01 (Mật)

28/6/2021

15. Lĩnh vực Điều tra, Truy tố, Xét xử

40

Thông tư liên tịch

01/2014/TTLT-VKSNDTC-BQP

17/02/2014

Hướng dẫn thực hiện việc bắt, tạm giữ hình sự và kiểm sát việc bắt, tạm giữ hình sự và kiểm sát việc bắt, tạm giữ hình sự tại các đồn Biên phòng

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao liên tịch quy định về phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển

09/3/2021

16. Lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính

41

Thông tư

92/2015/TT-BQP

11/8/2015

Quy định và hướng dẫn hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng

Được thay thế bằng Thông tư số 71/2021/TT-BQP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

04/8/2021

17. Lĩnh vực văn thư - lưu trữ

42

Quyết định

41/2003/QĐ-TTg

26/3/2003

Về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật thuộc phạm vi Quốc phòng

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật

10/4/2021

43

Quyết định

306/2005/QĐ-TTg

24/11/2005

Về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Quản lý Lăng Hồ Chí Minh

44

Thông tư

57/2017/TT-BQP

10/3/2017

Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Quốc phòng

Được thay thế bằng Thông tư số 66/2021/TT-BQP ngày 12/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế làm việc của Bộ Quốc phòng

12/6/2021

45

Thông tư

80/2019/TT-BQP

12/6/2019

Ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ trong Bộ Quốc phòng

Được thay thế bằng Thông tư số 22/2021/TT-BQP ngày 06/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế công tác văn thư trong Bộ Quốc phòng

24/3/2021

46

Thông tư

81/2019/TT-BQP

12/6/2019

Quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính trong Bộ Quốc phòng

Tổng cộng: 46 văn bản.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ QUỐC PHÒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 1929/QĐ-BQP ngày 25/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1. Lĩnh vực quốc phòng

1

Nghị định

Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng

Khoản 1 Điều 8

Được thay thế bằng Nghị định số 22/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ về Khu kinh tế - quốc phòng

05/5/2021

2

Thông tư

Thông tư số 170/2016/TT-BQP ngày 30/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

- Sửa đổi, bổ sung Điều 1;

- Bổ sung Chương IIIa, gồm Điều 8a, Điều 8b, Điều 8c;

- Sửa đổi, bổ sung Tiêu đề Chương IV;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 9, Điều 10, Điều 12, Điều 13.

Được thay thế bằng Thông tư số 12/2021/TT-BQP ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 170/2016/TT-BQP ngày 30/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

15/3/2021

3

Thông tư

Thông tư số 35/2017/TT-BQP ngày 12/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết kế của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ

- Điều 6. Tiêu chuẩn cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, động cơ tàu bay cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ

- Điều 7. Tiêu chuẩn cho các cơ sở thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay, trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ

Được bãi bỏ bằng Thông tư số 71/2021/TT-BQP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

04/8/2021

2. Lĩnh vực chức năng, nhiệm vụ

4

Thông tư

Thông tư số 62/2012/TT-BQP ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Bộ Tư lệnh Hóa học (Mật)

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1;

- Sửa đổi, bổ sung các khoản 3, 4, 5 Điều 2;

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 6 Điều 2;

- Sửa đổi, bổ sung điểm b, c khoản 7 Điều 2;

- Bổ sung khoản 12 Điều 2;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3.

Được thay thế bằng Thông tư số 29/2021/TT-BQP ngày 04/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 62/2012/TT-BQP ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Bộ Tư lệnh Hóa học (Mật)

20/4/2021

3. Lĩnh vực công tác quân y

5

Quyết định

Quyết định số 56/2001/QĐ-BQP ngày 11/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Điều lệ công tác Quân y Quân đội nhân dân Việt Nam

Điểm c khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 41

Được thay thế bằng Thông tư số 37/2021/TT-BQP ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng

29/5/2021

4. Lĩnh vực Tiêu chuẩn quân sự

6

Quyết định

Quyết định số 1599/QĐ-QP ngày 26/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn ngành:

1. 06 TCN 408:1994, Dây điện thoại giã chiến. Yêu cầu kỹ thuật.

2. 06 TCN 746:1995, Máy thu phát sóng cực ngn cấp chiến thuật PRC-25. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sau sửa chữa lớn.

3. 06 TCN 480:1994, Tổ hợp tên lửa P17Э. Xe kiểm tra 9B41M1E. Quy trình kiểm tra.

4. 06 TCN 478:1994, Tổ hợp tên lửa P17Э. Bệ phóng 9П1117M1E. Quy trình kiểm tra.

5. 06 TCN 479:1994, Tổ hợp tên lửa P17Э. Xe thử ngang 2B11M1E. Quy trình kiểm tra.

6. 06 TCN 540:1993, Tổ hợp tên lửa chống tăng 9K111. Thiết bị kiểm tra 9B811M. Quy trình kiểm tra.

7. 06 TCN 445:1993, Tên lửa chống tăng 9K11. Đạn 9m14M (9M14). Quy trình kiểm tra.

8. 06 TCN 446:1993, Tên lửa chống tăng 9K11. Thiết bị điều khiển 9C415. Quy trình kiểm tra.

9. 06 TCN 541:1993, Tổ hợp tên lửa chống tăng 9K111; đạn 9 M111; 9M113; 9M113B/KOHT. Quy trình kiểm tra.

10. 06 TCN 450:1993, Tên lửa chống tăng 9K11. Xe luyện trắc thủ 9Ф66A, 9Ф66A1. Quy trình kiểm tra.

11. 06 TCN 449:1993, Tên lửa chống tăng 9K11. Thiết bị kiểm tra 9B453. Quy trình kiểm tra.

12. 06 TCN 448:1993, Tên lửa chống tăng 9K11. Thiết bị kiểm tra 9B452. Quy trình kiểm tra.

13. 06 TCN 542:1993, Tên lửa chống tăng 9K11. Thiết bị kiểm tra 9B250. Quy trình kiểm tra.

Tiêu chuẩn 06TCN 542:1993, Tên lửa chống tăng 9K11 - Thiết bị kiểm tra 9B250. Quy trình kiểm tra

Được thay thế bằng Thông tư số 23/2021/TT-BQP ngày 18/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 542:2021, Tổ hợp tên lửa chống tăng 9K11 - Thiết bị kiểm tra 9B250 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra (Mật)

05/4/2021

Tiêu chuẩn 06TCN 446:1993, Tên lửa chống tăng 9K11. Thiết bị điều khiển 9C415. Quy trình kiểm tra

Được thay thế bằng Thông tư số 24/2021/TT-BQP ngày 18/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 446:2021, Tổ hợp tên lửa chống tăng 9K11 - Thiết bị điều khiển 9C415 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra (Mật)

05/4/2021

7

Quyết định

Quyết định số 191/QĐ-QP ngày 04/3/1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn ngành:

1. 06 TCN 549:1995, Phân loại dầu mỡ bảo quản.

2. 06 TCN 467:1992, Đạn B40ST (C-1M); Đạn B40 ST(NĐ-1A) - Thân đạn.

3. 06 TCN 421:1992, Ngòi nổ NĐ-1A.

4. 06 TCN 414:1992, Đạn cối 82 sát thương - Thân đạn.

5. 06 TCN 518:1996, Ngòi nổ M2 - Phương pháp thử nghiệm định kỳ.

6. 06 TCN 503:1995, Xe tăng bơi ПT-76 và ПT-76B sửa chữa lớn, phương pháp thử nghiệm và nghiệm thu.

7. 06 TCN 504:1995, Xe tăng bơi ПT-76 và ПT-76B đang sử dụng - Yêu cầu kỹ thuật.

8. 06 TCN 543:1995, Tên lửa П35-Ƃ-Э2 - Yêu cầu kỹ thuật.

9. 06 TCN 553-1:1995, Bộ dụng cụ cấp dưỡng cơ bản; xoong nhôm - 29; Vung xoong nhôm - 29.

10. 06 TCN 553-2:1995, Bộ dụng cụ cấp dưỡng cơ bản; xoong nhôm - 32; Vung xoong nhôm - 32.

11. 06 TCN 553-3:1995, Bộ dụng cụ cấp dưỡng cơ bản; nồi quân dụng - 40; Vung nồi quân dụng - 40.

12. 06 TCN 553-4:1995, Nồi quân dụng 54; Vung nồi quân dụng 54.

13. 06 TCN 553-5:1995, Bộ dụng cụ cấp dưỡng cơ bản; Chảo gang - 100; Vung chảo gang - 100.

14. 06 TCN 524:1994, Công sự đa năng (T2) - Yêu cầu nghiệm thu xuất xưởng sau sửa chữa lớn.

Tiêu chuẩn 06 TCN 518:1996, Ngòi nổ M-12- Phương pháp thử nghiệm định kỳ

Được thay thế bằng Thông tư số 42/2021/TT-BQP ngày 12/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 518:2021, Ngòi NĐC-12 (Mật)

28/6/2021

8

Quyết định

Quyết định số 606/QĐ-QP ngày 16/5/1998 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn ngành:

1. 06 TCN 547:1995, Đài ra đa cảnh giới П18 - Yêu cầu nghiệm thu kỹ thuật sau sửa chữa vừa.

2. 06 TCN 548:1995, Đài điều khiển tên lửa VOLGA CHP-75M - Yêu cầu nghiệm thu kỹ thuật sau sửa chữa vừa.

3. 06 TCN 646:1996, Xe kiểm tra đạn tên lửa VOLGA B2-75M sau sửa chữa vừa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

4. 06 TCN 647:1996, Đạn tên lửa VOLGA 20 ДCУ sau sửa chữa vừa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

5. 06 TCN 648:1996, Xe kiểm tra đạn tên lửa PETRORA КИПC-5K21 sau sửa chữa vừa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

6. 06 TCN 649:1996, Đạn tên lửa PETRORA 5B-27Y, 5B-27Д sau sửa chữa vừa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

7. 06 TCN 638-1:1997, Đạn tên lửa 20ДСУ và 5Я23 - Phân cấp chất lượng.

8. 06 TCN 638-2:1997, Đạn tên lửa 5B27Y(Д) - Phân cấp chất lượng.

9. 06 TCN 639:1997, Đạn tên lửa A72, A87 - Phân cấp chất lượng.

10. 06 TCN 614:1997, Bộ cầu Belây cải tiến BLCT CB - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

11. 06 TCN 615-1:1997, Bộ dụng cụ cấp dưỡng cơ bản, Xe đy INOX 2 sàn.

12. 06 TCN 615-2:1997, Bộ dụng cụ cấp dưỡng cơ bản. Bát INOX-18.

13. 06 TCN 615-3:1997, Bộ dụng cụ cấp dưỡng cơ bản. Đĩa INOX-20.

14. 06 TCN 615-4:1997, Bộ dụng cụ cấp dưỡng cơ bản. Thùng nước INOX-30.

15. 06 TCN 620:1997, Xe chỉ huy UAZ-469, UAZ-31512-6, GAZ-69, BJ-212, M-151 - Phân cấp chất lượng.

16. 06 TCN 571:1996; Sơn chống lão hóa cao su CLH - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

17. 06 TCN 572:1996, Chế phẩm chống mốc quang học NT - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

18. 06 TCN 573:1996, Sơn cách điện EES-30 - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

19. 06 TCN 631:1997, Vật liệu bảo quản săm lốp cao su AO-1;

20. 06 TCN 632:1997, Silicagen kỹ thuật.

Tiêu chuẩn 06 TCN 648:1996, Xe kiểm tra đạn tên lửa PETRORA КИПC- 5K21 sau sửa chữa vừa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Được thay thế bằng Thông tư số 61/2021/TT-BQP ngày 12/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 648:2021, Xe kiểm tra đạn tên lửa ПEЧЁPA КИПC 5K21 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

28/7/2021

9

Quyết định

Quyết định số 1048/QĐ-BQP ngày 25/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn ngành:

1. 06 TCN 621:1997, Xe thiết giáp M113 sau sửa chữa lớn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

2. 06 TCN 613:1997, Ô tô kéo KrAZ-255V (3 cầu chủ động), KrAZ-258 sau sửa chữa lớn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

3. 06 TCN 646:1997, Phương tiện đo dùng trong Quân đội - Phân cấp chất lượng.

4. 06 TCN 618:1997, Tổ hợp tên lửa P17E. Xe kiểm tra 9V41M1E - Phân cấp chất lượng.

5. 06 TCN 617:1997, Tổ hợp tên lửa P17E. Bệ phóng 9P117 (9П117) M1E. Phân cấp chất lượng.

6. 06 TCN 619:1997, Tổ hợp tên lửa P17E. Xe thử ngang 2V11 M1E. Phân cấp chất lượng.

7. 06 TCN 611:1997, Đạn 105 mm sửa chữa lớn. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

8. 06 TCN 602:1997, Liều phóng đạn B40.

9. 06 TCN 601:1997, Liều phòng đạn cối 60 mm.

10. 06 TCN 600:1997, Liều phòng đạn cối 82 mm.

11. 06 TCN 603:1997, Ống nổ đốt vỏ đồng Ф1.

12. 06 TCN 605:1997, ng nổ LZ-4.

13. 06 TCN 606:1997, Ống nổ LZ-7.

14. 06 TCN 604:1997, Hạt lửa D-2A.

15. 06 TCN 636:1997, Tàu hộ vệ săn ngầm “159AЭ”, “159A” - Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra sau sửa chữa.

16. 06 TCN 637:1997, Tàu tên lửa “124PЭ” “Yêu cầu kỹ thuật.

Tiêu chuẩn 06 TCN 617:1997, Tổ hợp tên lửa P17E. Bệ phóng 9P117M1E - Phân cấp chất lượng.

Được thay thế bằng Thông tư số 54/2021/TT-BQP ngày 31/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 617:2021, Tổ hợp tên lửa P17Э. Bệ phóng 9П117M1Э - Phân cấp chất lượng (Mật)

16/7/2021

Tiêu chuẩn 06 TCN 618:1997, Tổ hợp tên lửa P17E - Xe kiểm tra 9V41M1E - Phân cấp chất lượng

Được thay thế bằng Thông tư số 56/2021/TT-BQP ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 618:2021, Tổ hợp tên lửa P17Э - Xe kiểm tra 9B41M1Э - Phân cấp chất lượng (Mật)

16/7/2021

Tiêu chuẩn 06 TCN 619:1997, Tổ hợp tên lửa P17E - Xe thử ngang 2V11M1E - Phân cấp chất lượng

Được thay thế bằng Thông tư số 53/2021/TT-BQP ngày 31/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 619:2021, Tổ hợp tên lửa P17Э - Xe thử ngang 2B11M1Э - Phân cấp chất lượng (Mật)

16/7/2021

10

Quyết định

Quyết định số 50/2001/QĐ-QP ngày 09/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn ngành:

1. 06 TCN 781:2000, Ra đa hạ cánh PCП-10. Phân cấp chất lượng.

2. 06 TCN 782:2000, Máy bay trực thăng MИ-17. Phân cấp chất lượng.

3. 06 TCN 783:2000, Máy bay AH- 26. Phân cấp chất lượng.

4. 06 TCN 784:2000, Tên lửa P-13M. Đầu tư dẫn 380.0120-0 sau sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

5. 06 TCN 785:2000, Tên lửa X-28Э. Đầu tự dẫn ПРГ28Э sau sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

6. 06 TCN 786:2000, Xe điện AПA - 4Г sau sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

7. 06 TCN 787:2000, Tổ hợp pháo phòng không tự hành 23 mm 4 nòng (3CY-23-4) sau sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

Tiêu chuẩn 06 TCN 787:2000, Tổ hợp pháo phòng không tự hành 23 mm 4 nòng (3CY-23-4) sau sửa chữa “Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Được thay thế bằng Thông tư số 60/2021/TT-BQP ngày 12/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 787:2021, Tổ hợp pháo phòng không tự hành 3CY-23-4M sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

28/7/2021

11

Quyết định

Quyết định số 38/2002/QĐ-BQP ngày 04/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn ngành:

1. 06 TCN 849:2001, Tổ hợp pháo phòng không tự hành 23mm 4 nòng (3CY-23-4) - Phân cấp chất lượng;

2. 06 TCN 850:2001, Máy bay Cy-27-CK; Cy27YƂK - Phân cấp chất lượng.

3. 06 TCN 851:2001, Xe ô xy AK3C-75M-131-III - Phân cấp chất lượng.

4. 06 TCN 852:2001, Máy bay MИΓ-21ƂИC. Động cơ P25-300 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

5. 06 TCN 853:2001, Đài dẫn hướng ПAP-10 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

Tiêu chuẩn 06 TCN 849:2001, Tổ hợp pháo phòng không tự hành 23 mm 4 nòng (3CY-23-4) - Phân cấp chất lượng

Được thay thế bằng Thông tư số 64/2021/TT-BQP ngày 12/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 849:2021, Tổ hợp pháo phòng không tự hành 3CY-23-4M - Phân cấp chất lượng

28/7/2021

12

Quyết định

Quyết định số 63/2004/QĐ-BQP ngày 13/5/2004 ban hành Tiêu chuẩn quân sự cấp A:

1. TQSA 929:2003, Lốp máy bay 500x800.

2. TQSA 930:2003, Săm của lốp máy bay 500x800.

3. TQSA 992:2003, Máy bay trực thăng Ka-28. Phân cấp chất lượng.

4. TQSA 993:2003, Tên lửa P-3P. Đầu tự dẫn 320.0100-0 sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

5. TQSA 994:2003, Dù giảm tốc dùng cho máy bay Cy-22.

6. TQSA 995:2003, Xe tạo áp suất thủy lực YПГ-250 sau sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

7. TQSA 996:2003, Xe tạo khí nén B3-20/350 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

Tiêu chuẩn TQSA 994:2003, Dù giảm tốc dùng cho máy bay Cy-22

Được thay thế bằng Thông tư số 63/2021/TT-BQP ngày 12/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 994:2021, Máy bay Cy-22-Dù giảm tốc DGT-41-22 (Mật)

28/7/2021

Tiêu chuẩn TQSA 995:2003, Xe tạo áp suất thủy lực YПГ-250 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Được thay thế bằng Thông tư số 62/2021/TT-BQP ngày 12/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 995:2021, Xe tạo áp suất thủy lực YПГ-250 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra (Mật)

28/7/2021

Tổng số: 12 văn bản.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1929/QĐ-BQP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1929/QĐ-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2021
Ngày hiệu lực25/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1929/QĐ-BQP

Lược đồ Quyết định 1929/QĐ-BQP 2021 công bố văn bản hết hiệu lực của Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1929/QĐ-BQP 2021 công bố văn bản hết hiệu lực của Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1929/QĐ-BQP
       Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
       Người kýVõ Minh Lương
       Ngày ban hành25/06/2021
       Ngày hiệu lực25/06/2021
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1929/QĐ-BQP 2021 công bố văn bản hết hiệu lực của Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1929/QĐ-BQP 2021 công bố văn bản hết hiệu lực của Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm

           • 25/06/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/06/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực