Quyết định 1929/QĐ-UBND

Quyết định 1929/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kênh tiêu úng Sông Mới, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng và xã Triệu Sơn, Triệu Tài, Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 1929/QĐ-UBND 2017 phê duyệt lựa chọn nhà thầu Kênh tiêu úng Sông Mới Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1929/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 14 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH: KÊNH TIÊU ÚNG SÔNG MỚI XÃ HẢI BA, HUYỆN HẢI LĂNG VÀ XÃ TRIỆU SƠN, TRIỆU TÀI, TRIỆU TRUNG, HUYỆN TRIỆU PHONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn c Luật Đấu thầu s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 ca Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều ca Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định s 221/BC-SKH-TĐ ngày 04/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kênh tiêu úng Sông Mới, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng và xã Triệu Sơn, Triệu Tài, Triệu Trung, huyện Triệu Phong thuộc dự án: Hệ thng tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị với nội dung chi tiết như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về đu thầu và triển khai thi công công trình trong phạm vi nguồn vốn được bố trí hàng năm, đảm bảo không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện: Hi Lăng, Triệu Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban QLDA ĐTXD NN&PTNT

- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Sỹ Đồng

 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: KÊNH TIÊU ÚNG SÔNG MỚI XÃ HẢI BA, HUYỆN HẢI LĂNG VÀ XÃ TRIỆU SƠN, TRIỆU TÀI, TRIỆU TRUNG, HUYỆN TRIỆU PHONG
(Kèm theo Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh)

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hp đng

1

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình

116.896

Vn Chương trình hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chng giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; Chương trình mục tiêu phát triển KT-XH các vùng và ngân sách địa phương

Chđịnh thầu theo quy trình rút gọn

Quý III, năm 2017

Trọn gói

15 ngày

2

Bảo him công trình

6.178

Chỉ định thu theo quy trình rút gọn

Quý III, năm 2017

Trọn gói

Theo tiến độ thi công + thời gian bảo hành công trình

3

Xây lp kênh tiêu úng Sông Mới

2.260.674 trong đó chi phí dự phòng: 149.972

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III, năm 2017

Trọn gói

210 ngày

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1929/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1929/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2017
Ngày hiệu lực14/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1929/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1929/QĐ-UBND 2017 phê duyệt lựa chọn nhà thầu Kênh tiêu úng Sông Mới Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1929/QĐ-UBND 2017 phê duyệt lựa chọn nhà thầu Kênh tiêu úng Sông Mới Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1929/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýHà Sỹ Đồng
        Ngày ban hành14/07/2017
        Ngày hiệu lực14/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1929/QĐ-UBND 2017 phê duyệt lựa chọn nhà thầu Kênh tiêu úng Sông Mới Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1929/QĐ-UBND 2017 phê duyệt lựa chọn nhà thầu Kênh tiêu úng Sông Mới Quảng Trị

            • 14/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực