Quyết định 1930/QĐ-UBND

Quyết định 1930/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi, giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định 1930/QĐ-UBND 2015 quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi Quảng Ngãi đã được thay thế bởi Quyết định 198/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quy hoạch hàng hóa dịch vụ sản phẩm địa bàn Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 25/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1930/QĐ-UBND 2015 quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1930/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE TAXI, GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2014 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 04/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi, giai đoạn 2014 - 2020 và đnh hướng đến từ năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 164/TTr-SGTVT ngày 16/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Khoản 1, Mục III, Điều 1, Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi, giai đoạn 2014 - 2020 và định hướng đến từ năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Quy hoạch phát triển số lượng xe taxi:

Trên cơ sQuy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự báo khả năng đảm nhận vận tải hành khách bằng xe taxi, giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến năm 2030 và những cơ sở mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong thời gian từ năm 2014 - 2030 quy hoạch phát triển bổ sung số lượng xe taxi theo phân tích nguyên tắc cung cầu của thị trường được chia làm 3 giai đoạn:

a) Giai đoạn 1 (từ năm 2014 - 2016): Giai đoạn này nhu cầu đi lại của hành khách bng xe taxi tăng cao, đến năm 2016 đạt khoảng 3.402 triệu lượt, quy hoạch số lượng xe tương ứng để đáp ứng nhu cầu đi lại là 540 xe.

b) Giai đoạn 2 (từ năm 2017 - 2020): Giai đoạn phát triển bình thường, các đơn vị đang tiến hành rà soát đầu tư đổi mới phương tiện; lượng hành khách đi lại bằng xe taxi đến năm 2020 đạt khoảng 5.134 triệu lượt, quy hoạch số lượng xe tương ứng để đáp ứng nhu cầu đi lại là 863 xe.

c) Giai đoạn 3 (từ năm 2021 - 2030): Chủ yếu đầu tư đổi mới phương tiện để nâng cao chất lượng dịch vụ; lượng hành khách đi lại bằng xe taxi đến năm 2025 đạt khoảng 6.310 triệu lượt và đến năm 2030 đạt khoảng 7.486 triệu lượt, quy hoạch số lượng xe tương ứng để đáp ứng nhu cầu đi lại hành khách đến năm 2025 là 1.101 xe và đến năm 2030 là 1.405 xe.

Bng tng hợp chi tiết Quy hoạch phát triển s lượng xe taxi đến năm 2030

Năm

Giai đoạn quy hoạch phát triển

Định hướng phát triển

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

Xe đang hoạt động

287

360

432

540

621

701

785

∏ = 5%/năm

Số lượng xe bổ sung mới

73

72

108

81

80

84

78

238

304

Tổng cộng

360

432

540

621

701

785

863

1.101

1.405

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải (b/cáo);
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.728.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1930/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1930/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2015
Ngày hiệu lực28/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2019
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1930/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1930/QĐ-UBND 2015 quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1930/QĐ-UBND 2015 quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1930/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành28/10/2015
        Ngày hiệu lực28/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2019
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1930/QĐ-UBND 2015 quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1930/QĐ-UBND 2015 quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi Quảng Ngãi