Quyết định 1934/QĐ-TTg

Quyết định 1934/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1934/QĐ-TTg thực hiện 52-CT/TW nâng cao đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1934/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 52-CT/TW NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2016 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09 tháng 01 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất;

Xét đề nghị của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09 tháng 01 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất (sau đây gọi là Kế hoạch).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Công báo;

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 52-CT/TW NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2016 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định
số: 1934/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09 tháng 01 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đi sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; đồng thời tiếp tục triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kđẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

b) Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền từ Trung ương đến cơ sở trong việc xây dựng cơ chế chính sách và bố trí nguồn lực, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn các cấp triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

c) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ nhiệm vụ chỉ đạo đối với công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất của các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, chính quyền địa phương các cấp và các cấp công đoàn từ Trung ương đến cơ sở.

b) Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09 tháng 01 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức công đoàn, người sử dụng lao động, công nhân lao động và toàn xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và nâng cao đi sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

c) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách và tạo điều kiện để các cấp công đoàn trin khai, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

d) Việc tổ chức thực hiện phải đồng bộ, cụ thể, thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng thuận trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tăng cưng schỉ đạo của Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp đối với công tác xây dựng và nâng cao đời sng văn hóa tinh thn cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất

a) Xác định nhiệm vụ chỉ đạo công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thuộc chương trình, kế hoạch, hoạt động thường xuyên của các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

b) Nâng cao trách nhiệm chỉ đạo của chính quyền địa phương các cấp trong việc củng cố, tăng cường chất lượng công tác xây dựng và nâng cao đi sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

2. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện công tác xây dựng và nâng cao đi sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất

a) Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và nâng cao đi sống văn hóa tinh thn cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất đến cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức công đoàn, người sử dụng lao động, công nhân lao động nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội và thống nhất cao trong hành động góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

b) Phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò nòng ct trong việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, công nhân lao động tích cực tham gia xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

c) Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thn cho công nhân.

3. Nâng cao năng lực và hiệu quả của các bộ, ngành trong việc chỉ đo, điều hành công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh các phong trào văn nghệ quần chúng, phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào xây dựng Gia đình văn hóa trong công nhân; xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp, nếp sống văn hóa và tác phong lao động công nghiệp trong doanh nghiệp; phát triển các hình thức câu lạc bộ phù hợp với nhu cầu, sở thích, đặc điểm của công nhân lao động; tổ chức tốt hoạt động học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân.

- Chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thtướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030.

- Chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng Quy chế trao Giải thưởng văn hóa doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thẩm định, bố trí nguồn vốn, hướng dẫn đầu tư để thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch, đặc biệt là hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Đẩy mạnh hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước, đồng thời có chính sách ưu đãi, khuyến khích huy động nguồn lực xã hội để xây dựng thiết chế cho công đoàn, thiết chế văn hóa mới cho công nhân lao động; cân đối, bố trí đủ nguồn vốn ngân sách nhà nước để tiếp tục thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”; số 2164/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, ththao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030 và số 231/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2015 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập sut đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020” (sau đây gọi chung là các Quyết định của Thủ tưng Chính phủ về xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động).

c) Bộ Tài chính

Bố trí kinh phí thường xuyên, hướng dẫn cơ chế tài chính, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch; thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động, đặc biệt là kinh phí xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo phân cấp ngân sách nhà nước.

d) Bộ Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về nhà ở cho công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, trình Thủ tướng Chính phxem xét, phê duyệt; hướng dẫn, xây dựng công trình văn hóa, thể thao, các công trình phúc lợi khác như nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, trạm y tế phục vụ và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

đ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, tổng kết, đánh giá các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, giáo dục nghề nghiệp, an toàn vệ sinh lao động đbổ sung, hoàn thiện đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở cho các doanh nghiệp triển khai thực hiện; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, chế độ bảo him theo quy định của pháp luật; chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về lao động thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, phòng, chng ma túy, mại dâm trong công nhân lao động.

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp.

e) Bộ Y tế

Chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các bộ ngành liên quan tăng cường tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế cải thiện chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người lao động và các tầng lớp nhân dân; tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chng tác hại của thuc lá, góp phần bảo đảm sức khỏe công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

g) Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ, tạo điều kiện cho công nhân lao động tham gia học tập dưới nhiu hình thức khác nhau; hướng dẫn tổ chức các lớp học xóa chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở cho công nhân lao động nghèo, công nhân người dân tộc thiểu số.

h) Bộ Thông tin và Truyền thông

Chđạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, ảnh, phim phóng sự, phim tài liệu, đăng phát các thông điệp tuyên truyền, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân; tuyên truyền, vận động, tập hợp công nhân xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong khu công nghiệp, khu chế xuất; kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của công nhân lao động.

i) Các bộ, ngành liên quan

Xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức tham gia thực hiện công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất, trong đó có công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

k) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Ban hành Kế hoạch triển khai công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất tại địa phương.

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch thiết chế văn hóa trên địa bàn; bố trí quỹ đất và các nguồn vốn do địa phương quản lý để đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, các công trình phúc lợi xã hội như trường học, bệnh viện, khu vui chơi, giải trí cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; tạo điều kiện về quỹ đất và hạ tầng cơ sở để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng các thiết chế của công đoàn phục vụ công nhân lao động.

- Chỉ đạo, đầu tư kinh phí tiếp tục triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động,

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đời sống văn hóa tinh thn cho người lao động.

l) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thí điểm xây dựng thiết chế văn hóa thể thao cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở một địa phương trọng điểm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng các thiết chế phục vụ công nhân lao động và đoàn viên công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, gồm: nhà ở, thiết chế văn hóa thể thao, siêu thị công đoàn, nhà trẻ, mẫu giáo.

- Tiếp tục chủ trì, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các nhiệm vụ được giao tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động.

- Phối hợp với các bộ, ngành liên quan tăng cưng công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; tư vấn pháp luật, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chính trị cho công nhân lao động, đoàn viên công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh.

- Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật Lao động, pháp luật Công đoàn và các pháp luật khác có liên quan đến người lao động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09 tháng 01 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI và Kế hoạch này, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch và gửi kết quả về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trước ngày 30 tháng 11 hằng năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đề nghị Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các ban, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09 tháng 01 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI nhằm nâng cao đi sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

3. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng và nâng cao đời sng văn hóa tinh thn cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1934/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1934/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2016
Ngày hiệu lực10/10/2016
Ngày công báo20/10/2016
Số công báoTừ số 1135 đến số 1136
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1934/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1934/QĐ-TTg thực hiện 52-CT/TW nâng cao đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1934/QĐ-TTg thực hiện 52-CT/TW nâng cao đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1934/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành10/10/2016
        Ngày hiệu lực10/10/2016
        Ngày công báo20/10/2016
        Số công báoTừ số 1135 đến số 1136
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1934/QĐ-TTg thực hiện 52-CT/TW nâng cao đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1934/QĐ-TTg thực hiện 52-CT/TW nâng cao đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp 2016

         • 10/10/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/10/2016

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/10/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực