Quyết định 1934/QĐ-UBND

Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TU về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2012 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TU


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1934/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 09 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TU NGÀY 13/4/2009 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020;

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy (Khoá XIII) về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Thông báo số 85-TB/TU ngày 22/6/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Công văn: số 1103/KHĐT-TH ngày 01/8/2012, số 1535/KHĐT-TH ngày 15/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và Thông báo kết luận số 85-TB/TU ngày 22/6/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐNDTP;
- Chủ tịch;
- Các PCT;
- Như Điều 3;
- CVP, các PCVP;
- CV: MT, NN, TH;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đan Đức Hiệp

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TU NGÀY 13/4/2009 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy số 85-TB/TU ngày 22/6/2012 về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và Thông báo kết luận với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

Nhằm quán triệt và triển khai, cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy và Thông báo kết luận số 85-TB/TU ngày 22/6/2012; xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành, đơn vị để tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam, các điều của Luật Biển Việt Nam, Nghị quyết số 27-NQ/TU và Thông báo kết luận số 85-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

2. Yêu cầu.

Trên cơ sở các quan điểm, mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 27-NQ/TU và Thông báo số 85-TB/TU ngày 22/6/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy, cụ thể hóa các nhiệm vụ đề ra, phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành, đơn vị và xác định rõ thời gian thực hiện nhiệm vụ;

Tập trung sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và địa phương để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị để thực hiện thành công Nghị quyết.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, vùng bờ biển, hải đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy số 85-TB/TU ngày 22/6/2012 về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về khai thác, quản lý biển và hải đảo.

Tích cực triển khai Kế hoạch số 6323/KH-UBND ngày 20/10/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015.

2. Làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và không gian biển.

Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất các quận, huyện liên quan đến biển.

Tập trung xây dựng và hoàn chỉnh các quy hoạch: Quy hoạch không gian biển thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát Bà; Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025; Quy hoạch tổng thể phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Quy hoạch các khu vực biển, đảo dành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh,.. Đảm bảo tính kết nối các quy hoạch lớn của thành phố với quy hoạch phát triển kinh tế biển.

Triển khai thực hiện tốt các quy hoạch đã được phê duyệt như: Quy hoạch phát triển kinh tế biển thành phố Hải Phòng đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể các khu bảo tồn biển thành phố Hải Phòng đến năm 2020. Xây dựng kế hoạch phát triển một số ngành, lĩnh vực biển như dịch vụ logistics và theo dõi, cập nhật hệ thống số liệu cơ bản liên quan đến thực hiện Chiến lược biển.

3. Đẩy mạnh đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng kinh tế biển.

Tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, triển khai đầu tư các dự án hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không, cảng biển trên địa bàn thành phố.

Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống giao thông kết nối cảng.

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển. Xây dựng nhiệm vụ, cơ chế, chính sách và giải pháp hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài hàng rào các khu công nghiệp đã được phê duyệt. Tập trung mọi nguồn lực để triển khai đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đình Vũ-Cát Hải và hoàn thành một số hạng mục công trình thiết yếu hạ tầng Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải trong giai đoạn đến năm 2015.

Xây dựng nhiệm vụ, cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển hệ thống chuỗi các đô thị ven biển.

4. Tăng cường huy động các nguồn lực để thu hút đầu tư trên các lĩnh vực của kinh tế biển.

Tiếp tục đề nghị với Trung ương tăng cường đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn Trung ương thực hiện Chiến lược biển.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước, đảm bảo nguồn lực thực hiện Chiến lược biển: tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế biển; nghiên cứu xây dựng đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh...

Lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BT, BOT, PPP, trong đó ưu tiên cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế biển.

Lập danh mục các dự án cụ thể để vận động ODA, trong đó chú trọng tới việc vận động ODA cho vùng biển và ven biển.

5. Phát triển nguồn nhân lực, khoa học-công nghệ biển.

Xây dựng kế hoạch thu hút, đào tạo, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ các ngành, lĩnh vực biển.

Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách, giải pháp phát triển khoa học công nghệ biển của thành phố.

6. Tăng cường quản lý nhà nước về biển, đảo.

Hoàn thiện đề án Đánh giá tổng hợp hiện trạng vùng bờ thành phố Hải Phòng; thiết lập cơ chế Quản lý tổng hợp vùng bờ thành phố Hải Phòng đến năm 2020; thành lập Ban điều phối cấp thành phố và xây dựng quy chế hoạt động.

Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý tổng hợp và thống nhất các vấn đề về biển, hải đảo thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố trên cơ sở Luật Biển Việt Nam, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khác và các điều ước quốc tế liên quan.

Hoàn thiện việc đệ trình UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới.

Tham mưu áp dụng thí điểm mô hình Chính quyền đô thị theo Đề án của Chính phủ.

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển huyện đảo Cát Hải, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 27/01/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Cát Hải đến năm 2020.

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Nghiên cứu, cải cách thủ tục hành chính tại khu vực cảng biển Hải Phòng trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nghiên cứu xây dựng cơ chế cho hoạt động xuất nhập khẩu tại các cảng biển.

Xây dựng Kế hoạch tổng thể, phân vùng nghiên cứu, điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên và môi trường biển đảo.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về biển và hải đảo thành phố Hải Phòng, đề xuất các cơ chế, chính sách xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ các khu bảo tồn biển của thành phố.

Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường biển; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm, suy thoái, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển; xây dựng hệ thống phát hiện và cảnh bảo thiên tai; đề xuất cơ chế, chính sách giám sát, quản lý ô nhiễm, suy thoái môi trường biển và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai.

7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển.

Xây dựng chương trình cụ thể về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông, vận tải, thủy sản, du lịch, an ninh biển, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, bảo vệ môi trường biển.

Chủ động xúc tiến thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với những địa phương, thành phố quốc tế có nhiều điểm tương đồng với Hải Phòng và có tiềm năng, thế mạnh về biển.

8. Phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế biển.

Đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết, Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy về phát triển các ngành, lĩnh vực biển như: số 22-NQ/TU ngày 01/10/2008 về chủ trương, giải pháp đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, phục vụ các hoạt động cảng biển Hải Phòng đến năm 2010-2020; số 23-NQ/TU ngày 13/4/2005 về phát triển kinh tế dịch vụ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; số 09-NQ/TU ngày 22/11/2006 về phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020; số 06-NQ/TU ngày 20/10/2006 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh phát triển kinh tế thủy sản giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020 và các Thông báo kết luận số 41-TB/TU ngày 11/10/2011 về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển công nghiệp đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; số 57-TB/TU ngày 09/01/2012, số 81-TB/TU ngày 31/5/2012, số 82-TB/TU ngày 04/6/2012...

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển công nghiệp biển của thành phố.

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp của thành phố phát triển hệ thống cảng, dịch vụ cảng và vận tải biển.

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển du lịch biển của thành phố.

Tập trung tái cấu trúc các doanh nghiệp kinh tế biển theo hướng tăng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phối hợp với các Bộ, ngành đẩy mạnh việc tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Rà soát, đánh giá lại các dự án của các tập đoàn, tổng công ty, công ty thành viên trong lĩnh vực kinh tế biển trên địa bàn thành phố.

9. Tăng cường, giữ vững quốc phòng, an ninh trên biển, đảo; phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Xây dựng đề án bảo vệ chủ quyền biển, đảo, cửa khẩu cảng trong tình hình mới (2012-2020). Xây dựng lực lượng dân quân biển tham gia đánh bắt thủy, hải sản xa bờ và xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trên biển đảo.

Triển khai Kế hoạch số 2250/KH-UBND ngày 29/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Đề án “Bảo đảm trật tự, trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo”.

Xây dựng kế hoạch từng bước di dân ra vùng ven biển, đảo để có lực lượng xây dựng căn cứ hậu phương, bám trụ vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ vùng biển, đảo một cách vững chắc, lâu dài.

Nâng cấp, bổ sung tính năng website của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ và Kế hoạch được duyệt, các cấp, các ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nội dung, chất lượng và đúng tiến độ các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo, định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp). Căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên đề xuất bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ được nêu tại Phụ lục và các nhiệm vụ khác nhằm thực hiện thành công Nghị quyết và Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy.

Các Sở, ngành, địa phương đẩy mạnh việc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác, tập trung nhân lực, tài lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương, đơn vị.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các cấp, ngành, địa phương chủ động đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TU VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA X) VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 85-TB/TU NGÀY 22/6/2012 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

TT

Nhiệm vụ và nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian bắt đầu/ hoàn thành

1

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, Nghị quyết 27-NQ/TU, Thông báo số 85-TB/TU của Ban thường vụ Thành ủy và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về khai thác, quản lý biển và hải đảo. Tích cực triển khai Kế hoạch số 6323/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố

Các sở, ngành, địa phương, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Đài PTTH Hải Phòng

2012-2015

2

Đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết, Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy về phát triển các ngành, lĩnh vực biển

Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ngành, địa phương liên quan

2012-2020

3

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp của thành phố phát triển hệ thống cảng, dịch vụ cảng và vận tải biển

Sở Giao thông Vận tải

Sở Tư pháp, Cảng vụ Hải Phòng

2012-2013

4

Xây dựng kế hoạch phát triển dịch vụ logistics

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Ngoại vụ; Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và các sở, ngành liên quan

2012-2013

5

Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các chủ đầu tư, nhà đầu tư triển khai, hoàn thành các dự án quan trọng về giao thông trên địa bàn thành phố như: đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đường Tân Vũ-Lạch Huyện, đường ô tô ven biển...

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các quận, huyện

2012-2020

6

Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống giao thông kết nối cảng

Sở Công Thương

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện

2012-2015

7

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển công nghiệp biển của thành phố

Sở Công Thương

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

2012-2013

8

Xây dựng quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, trong đó đề xuất cơ chế, chính sách để phát triển các cụm công nghiệp và xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào cụm công nghiệp

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, địa phương

2012-2013

9

Phối hợp với các Bộ, ngành đẩy mạnh việc tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Sở Công Thương

Các sở, ngành liên quan

2012-2015

10

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển du lịch biển của thành phố

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Sở Tư pháp và các Sở, ngành, địa phương liên quan

2012-2013

11

Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát Bà

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải

2012-2013

12

Hoàn thiện việc đệ trình UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải và các đơn vị có liên quan

2012-2015

13

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển khoa học công nghệ biển của thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tư pháp và các Sở, ngành, địa phương liên quan

2012-2013

14

Xây dựng kế hoạch thu hút, đào tạo, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ các ngành, lĩnh vực biển

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố, Ban quản lý Khu kinh tế, các Sở ngành, địa phương có liên quan

2012-2013

15

Xây dựng quy hoạch không gian biển thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương liên quan

2012-2015

16

Hoàn thiện Đề án đánh giá tổng họp hiện trạng vùng bờ thành phố Hải Phòng: thiết lập cơ chế quản lý tổng hợp vùng bờ thành phố Hải Phòng đến năm 2020; thành lập Ban điều phối cấp thành phố và xây dựng quy chế hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ và các sở, ngành, địa phương liên quan

2012-2013

17

Xây dựng kế hoạch tổng thể, phân vùng nghiên cứu, điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên và môi trường biển đảo.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành, địa phương liên quan

2013-2015

18

Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý tổng hợp và thống nhất các vấn đề về biển, hải đảo thuộc thẩm quyền ban hành của thành phố trên cơ sở Luật Biển, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khác và các điều ước quốc tế liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và các sở, ngành địa phương liên quan

2013-2014

19

Xây dựng cơ sở dữ liệu về biển và hải đảo thành phố Hải Phòng; đề xuất các cơ chế, chính sách xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ các khu bảo tồn biển của thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các sở, ngành, địa phương liên quan

2013-2015

20

Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường biển; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm, suy thoái, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển; xây dựng hệ thống phát hiện và cảnh báo thiên tai; đề xuất cơ chế, chính sách giám sát, quản lý ô nhiễm, suy thoái môi trường biển và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành, địa phương liên quan

2013-2015

21

Tiếp tục đề nghị với Trung ương tăng cường đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn Trung ương thực hiện Chiến lược biển

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính, Sở Giao thông vân tải, các Sở, ngành liên quan

2012-2020

22

Lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BT, BOT, PPP, trong đó ưu tiên cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế biển

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành, địa phương liên quan

2012-2013

23

Lập danh mục các dự án cụ thể để vận động ODA, trong đó chú trọng tới việc vận động ODA cho vùng biển và ven biển.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành, địa phương liên quan

2012-2015

24

Rà soát, đánh giá lại các dự án của các tập đoàn, tổng công ty, công ty thành viên trong lĩnh vực kinh tế biển trên địa bàn thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành, địa phương liên quan

2013

25

Hoàn chỉnh xây dựng quy hoạch phát triển thủy sản

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

2012-2013

26

Xây dựng kế hoạch di dân ra vùng ven biển, đảo

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương liên quan

2013

27

Nghiên cứu xây dựng đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để tăng cường đầu tư, thực hiện Chiến lược biển.

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư các sở ngành liên quan

2013-2014

28

Xây dựng nhiệm vụ, cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển hệ thống chuỗi các đô thị ven biển

Sở Xây dựng

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; Ủy ban nhân dân các quận, huyện ven biển

2012-2013

29

Tham mưu áp dụng thí điểm mô hình Chính quyền đô thị theo Đề án của Chính phủ

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, địa phương liên quan

2013-2014

30

Chủ động xúc tiến thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với những địa phương, thành phố quốc tế có nhiều điểm tương đồng với Hải Phòng và có tiềm năng, thế mạnh về biển. Xây dựng chương trình cụ thể về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông, vận tải, thủy sản, du lịch, an ninh biển, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, bảo vệ môi trường biển

Các Sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn hoá thể thao và du lịch, Công thương

Các sở, ngành, địa phương liên quan

2012-2020

31

Xây dựng lực lượng dân quân biển tham gia đánh bắt thủy, hải sản xa bờ và xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trên biển đảo.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

Các sở, ngành, địa phương liên quan

2012-2015

32

Xây dựng Quy hoạch các khu vực biển, đảo dành riêng cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an thành phố

2012-2013

33

Xây dựng đề án bảo vệ chủ quyền biển, đảo, cửa khẩu cảng trong tình hình mới (2012-2020).

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố

Bộ chỉ huy quân sự, Công an thành phố, các sở, ngành, địa phương liên quan

2012-2013

34

Triến khai Kế hoạch số 2250/KH-UBND ngày 29/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Đề án “Bảo đảm trật tự, trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo”

Công an thành phố

Các sở, ngành, địa phương liên quan

2012-2015

35

Xây dựng, theo dõi và cập nhật hệ thống số liệu cơ bản liên quan đến thực hiện Chiến lược biển

Cục Thống kê

Các Sở, ngành, địa phương

2012-2013

36

Nâng cấp, bổ sung tính năng website của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn thành phố

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn thành phố

Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính

2012-2013

37

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển; Xây dựng nhiệm vụ, cơ chế, chính sách và giải pháp hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài hàng rào khu kinh tế, các khu công nghiệp đã được phê duyệt

Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Sở Công thương

Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và các Sở, ngành liên quan

2012-2013

38

Triển khai đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và hoàn thành một số hạng mục công trình thiết yếu hạ tầng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Cát Hải, Hải An

2012-2015

39

Xây dựng cơ chế cho hoạt động xuất nhập khẩu tại các cảng biển

Cục Hải quan

Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Sở Giao thông vận tải

2012-2013

40

Nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính tại khu vực vực cảng biển Hải Phòng trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

Sở Tư pháp và các sở, ngành, địa phương liên quan

2012-2014

41

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển huyện đảo Cát Hải, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 27/01/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Cát Hải đến năm 2020

Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Nội vụ; Ban quản lý Khu kinh tế

2012-2013

42

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển huyện đảo Bạch Long Vĩ

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Nội vụ

2012-2013

43

Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất các quận, huyện liên quan đến biển

Ủy ban nhân dân các quận, huyện có biển

Các Sở, ngành liên quan

2012-2013

44

Tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế biển

Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các Sở, ngành liên quan

2012-2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1934/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1934/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2012
Ngày hiệu lực09/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1934/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2012 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TU


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2012 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TU
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1934/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýĐan Đức Hiệp
        Ngày ban hành09/11/2012
        Ngày hiệu lực09/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2012 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TU

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2012 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TU

           • 09/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực