Quyết định 1935/QĐ-UBND

Quyết định 1935/QĐ-UBND năm 2017 công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1935/QĐ-UBND 2017 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1935/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số: 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cp học đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số: 958/TTr-SGDĐT ngày 10/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận các trường trung học cơ sở sau đây đạt chuẩn quốc gia:

- Trường THCS thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh

- Trường THCS Gio M, huyện Gio Linh

- Trường THCS Khe Sanh, huyện Hướng Hóa

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng đoàn Kiểm tra trường trung học đạt chuẩn quốc gia; Chủ tịch UBND các huyện: Gio Linh, Hướng Hóa; Hiệu trưởng các Trường THCS có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, VX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Thức

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1935/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1935/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2017
Ngày hiệu lực14/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1935/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1935/QĐ-UBND 2017 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1935/QĐ-UBND 2017 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1935/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýMai Thức
        Ngày ban hành14/07/2017
        Ngày hiệu lực14/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1935/QĐ-UBND 2017 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1935/QĐ-UBND 2017 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia Quảng Trị

            • 14/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực